Khoa Lâm nghiệp
tuyensinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Giáo trình - Bài giảng
09/06/2016 10:55 - Xem: 1138

Đề cương môn học Quản lý lưu vực (ngành QLTNR)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA: LÂM NGHIỆP

BỘ MÔN: NÔNG LÂM KẾT HỢP

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: QUẢN LÝ LƯU VỰC

   - Mã số học phần: WMA321

   - Số tín chỉ: 02

   - Tính chất của học phần:  Tự chọn (Bắt buộc/Tự chọn/bổ trợ)

   - Học phần thay thế, tương đương:

   - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng, LN

2. Phân bổ thời gian học tập:

     - Số tiết học lý thuyết trên lớp:               24 tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:   6 tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành:                0 tiết

- Số tiết sinh viên tự học:                          0 tiết

3. Đánh giá học phần

     - Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

     - Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

     - Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: Khoa học tài nguyên thiên nhiên, Khoa học đất, Khí tượng thủy văn

- Học phần song hành: GIS, Đánh giá tác động môi trường, Quản lý môi trường

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:

5.1. Kiến thức: Sinh viên biết được các kiến thức về lưu vực, dòng chảy, các nguồn tài nguyên trong lưu vực, cơ sở lựa chọn các biện pháp QLLV và các biện pháp cụ thể trong quản lý lưu vực

5.2. Kỹ năng:

- Có các kỹ năng cơ bản phân tích các nguồn tài nguyên trong lưu vực

- Biết dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng các biện pháp trong quản lý lưu vực,  ứng dụng công nghệ thông tin trong QLLV

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp giảng dạy

 

CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM VỀ LƯU VỰC NƯỚC VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN TRONG LƯU VỰC

6 tiết

 

1.1

Khái niệm lưu vực, quản lý lưu vực

0,5

- Thuyết trình

1.2

Một số khái niệm liên quan đến lưu vực & quản lý lưu vực

0,5

- Thuyết trình, minh họa

1.3

Đặc điểm và tính chất các nguồn tài nguyên trong lưu vực

 

 

1.3.1

Đặc điểm về tài nguyên đất

2

- Thuyết trình

1.3.1.1

Vai trò tài nguyên đất

 

- Phát vấn

1.3.1.2

Thực trạng thoái hóa đất

 

- Thảo luận

1.3.2

Đặc điểm nguồn tài nguyên nước

1

- Thuyết trình

1.3.2.1

Lưu lượng nước trong lưu vực

 

- Thuyết trình, minh họa

1.3.2.2

Phân bố các nhóm sông và vùng lưu vực Việt Nam

 

- Thuyết trình

1.3.2.3.

Một số đặc điểm của tài nguyên nước

 

- Thuyết trình, minh họa

1.3.2.4

Sự suy thoái nguồn nước lưu vực

 

- Thuyết trình

- Video

1.3.3

Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trong lưu vực

1

- Thuyết trình, minh họa

1.3.3.1

Vai trò của đa dạng sinh thái trong hệ lưu vực

 

- Phát vấn

1.3.3.2

Suy thoái đa dạng hệ sinh thái ở Việt Nam

 

- Thuyết trình, minh họa

1.3.3.3

Nguyên nhân gây suy thoái đa dạng hệ sinh thái

 

- Thảo luận

1.3.3.4

Kết quả suy thoái đa dạng sinh học trong lưu vực

 

- Thuyết trình

1.4

Nguyên tắc trong quản lý lưu vực

1

- Thuyết trình

- Phát vấn

1.5

Nội dung quản lý lưu vực

1.6

Lợi ích của quản lý lưu vực

1.7

Phát triển bền vững và Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực

1.7.1

Phát triển bền vững

 

- Thuyết trình

1.7.2

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực

 

- Thuyết trình

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ LƯU VỰC

9 tiết

 

2.1

Cơ sở khoa học trong quản lý lưu vực

 

 

2.1.1

Tính cấp bách của quản lý nguồn nước

10 phút

- Phát vấn

- Thuyết trình

2.1.2

Đặc điểm cấu trúc của lưu vực

30 phút

- Thuyết trình

2.1.3

Sự thay đổi của các nguồn tài nguyên chính trong lưu vực

10 phút

- Thuyết trình

2.1.4

Các bộ phận tích lũy nước và quá trình thủy văn

 

 

2.1.4.1

Những bộ phận tích lũy nước trong tự nhiên

1

- Phát vấn

- Thuyết trình

2.1.4.2

Các quá trình thủy văn của nước

1

- Thuyết trình

2.1.5

Phương trình cân bằng nước trong lưu vực

1

- Thuyết trình

- Bài tập

2.1.6

Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy bề mặt, hạn hán, xói mòn

1

- Thuyết trình, minh họa

- Phát vấn

2.1.7

Quá trình xói mòn đất và lắng đọng trong lưu vực

1

Thuyết trình, bài tập

2.2

Cơ sở pháp lý trong quản lý lưu vực

3

Thảo luận

 

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ LƯU VỰC

15 tiết

 

3.1  

Mục tiêu và nguyên tắc quản lý lưu vực

1

- Thuyết trình

3.1.1 

Mục tiêu quản lý lưu vực

3.1.2

Nguyên tắc quản lý lưu vực

3.2

Các biện pháp quản lý lưu vực

14

 

3.2.1

Phân vùng kinh tế - sinh thái và phân cấp đầu nguồn

 

 

3.2.1.1

Phân vùng kinh tế sinh thái

0,5

- Thuyết trình

3.2.1.2

Phân cấp đầu nguồn

3,5

- Thuyết trình, minh họa

- Video “ Bồi lắng”

3.2.1.3

Kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn

3

- Thảo luận

3.2.2

Quy hoạch đất đai vùng đầu nguồn

4

- Thuyết trình

- Thảo luận

3.2.3 

Hệ thống các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong phòng hộ đầu nguồn

2

- Thuyết trình

- Phát vấn

3.2.4

Thiết kế các biện pháp công trình bảo vệ đất và nước

0,5

- Thuyết trình

- Phát vấn

3.2.5

Quản lý tổng hợp bền vững và phòng chống ô nhiễm

0,5

- Thuyết trình, minh họa

7. Tài liệu học tập:

7.1. Nguyễn Thị Thu Hoàn, Bài giảng Quản lý lưu vực, 2011

      7.2 Vương Văn Quỳnh, Bài giảng quản lý nguồn nước (2004), Trường đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Hà Tây năm 2004

8. Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chương trình hỗ trợ ngành và đối tác (2004), Cẩm nang ngành lâm nghiệp, chương quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển.

[2] Bộ lâm nghiệp, Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn (QP-13-91) ban hành kèm theo Quyết định số 134-QP/KT ngày 4/4/1991 của Bộ trưởng bộ lâm nghiệp.

[3] Phạm Văn Điển, Bùi Thế Đồi, Phạm Xuân Hoàn, Sổ tay kỹ thuật quản lý rừng phòng hộ đầu  nguồn, Hà nội 8/2009, trang 11-12.

[4] Phạm Văn Điển (2009), Chức năng phòng hộ nguồn nước của rừng, NXB nông nghiệp 2009.

[5] Nguyễn Ngọc Lung, Võ Đại Hải (1997), Kết quả bước đầu nghiên cứu tác dụng phòng hộ nguồn nước của một số thảm thực vật chính và các nguyên tắc xây dựng rừng phòng hộ nguồn nước, Nhà xuất bản nông nghiệp.

[6] Nguyễn Ngọc Lung (1992), Phương pháp phân cấp xung yếu đầu nguồn, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Báo cáo khoa học 1992.

[7] Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh (2010), Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam, NXB khoa học và kỹ thuật

[8] Quyết định số 61/QĐ-BNN&PTNT ngày 12/10/2005 quy định về tiêu chí phân cấp phòng hộ đầu nguồn.

  1. Cán bộ giảng dạy:

TT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học hàm, học vị

1

Nguyễn T.Thu Hoàn

Khoa lâm nghiệp

ThS

2

Trần Quốc Hưng

Khoa lâm nghiệp

TS

 

                                                       Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2012

        Trưởng khoa                 Trưởng Bộ môn

Giảng viên

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5587
Hôm nay 5383
Hôm qua 12650
Tuần này 18033
Tuần trước 78450
Tháng này 2430103
Tháng trước 2502821
Tất cả 28182364

Lượt truy cập: 28182437

Đang online: 5651

Ngày hôm qua: 12650

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ