Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí Báo cáo

Báo cáo đánh giá chất lượng đề thi qua phổ điểm

09/02/2022 14:09 - Xem: 235

Báo cáo đánh giá chất lượng đề thi học phần dựa trên phổ điểm học phần chuyên ngành của các khoa QLTN, Lâm nghiệp và Nông học năm học 2020-2021

Xem tại đây!