BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

Các biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT được thực hiện theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 (Gồm 19 mẫu) và theo Hướng dẫn số 1183/QLKH-ĐHTN V/v Điều chỉnh quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ của ĐHTN

Biểu mẫu quản lý đề tài cấp Bộ theo TT 12/2010 xem tại đây

Hướng dẫn số 1183/QLKH-ĐHTN của ĐH Thái Nguyên xem tại đây

 

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Kèm theo Thông tư  số 12/2010/TT-BGDĐT

ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

Danh mục biểu mẫu quản lý đề tài cấp Bộ của Bộ GD&ĐT

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 4

Mẫu 5

Mẫu 6

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 7

Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 8

Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 9

Mẫu 10

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 11

Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 12

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Mẫu 13

Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 14

Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 15

Mẫu 16

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 17

Mẫu 18

Mẫu 19

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 27204491

Đang online: 5964

Ngày hôm qua: 10159

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ