BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC

Gồm 31 biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp Đại học (Theo Phụ lục 1 - Quyết định số 84/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 1 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Tải biểu mẫu quản lý đề tài cấp ĐH tại đây

 

Danh mục biểu mẫu quản lý đề tài cấp Đại học

Mẫu 1.1

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.2

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.3

Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.4

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.5

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.6

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.7

Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.8

Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.9

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.10

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.11

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học

Mẫu 1.12

Biên bản thanh lý hợp đồng KHCN cấp Đại học

Mẫu 1.13

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu 1.14

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu 1.15

Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 1.16

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Mẫu 1.17

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học

Mẫu 1.18

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.19

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.20

Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.21

Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.22

Bìa Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.23

Bìa phụ Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.24

Bìa báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.25

Bìa Tập hợp minh chứng kết quả, sản phẩm đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.26

Dự toán chi đề tài KH&CN

Mẫu 1.27

Quyết toán chi đề tài NCKH

Mẫu 1.28

Chi họp HĐ nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.29

Chi đọc và viết bài nhận xét đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.30

Chi công tham gia nghiên cứu/quản lý đề tài KHCN cấp Đại học

Mẫu 1.31

Giấy biên nhận

 

Lượt truy cập: 27204498

Đang online: 5969

Ngày hôm qua: 10159

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ