Trang chủ Đào tạo
02/06/2017 17:11 - Xem: 1584

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 493 /QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 9 tháng 5 năm 2016)
 1. Ngành Khoa học cây trồng

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có trình độ thạc sĩ

NCS có trình độ Đại học

 1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng(đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

 1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1. Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

2

2

+ Sản xuất cây trồng công nghệ cao

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần cây trồng nâng cao sau)

4

4

+ Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

2

2

+ Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu hoạch

2

2

+ Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng

2

2

+ Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng

2

2

+ Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả

2

2

+ Kinh doanh nông nghiệp

2

2

+ Nông nghiệp hữu cơ

2

2

 1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn.

6

6

 1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

 1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo quy định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120

 1. Ngành Chăn nuôi

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có trình độ thạc sĩ

NCS có trình độ Đại học

 1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng. (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

 1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1. Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

2

2

+ Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần vật nuôi nâng cao sau):

4

4

+ Chăn nuôi gia cầm

2

2

+ Chăn nuôi động vật nhai lại

2

2

+ Chăn nuôi lợn

2

2

+ Môi trường chăn nuôi

2

2

+ Ứng dụng tập tính học động vật trong chăn nuôi

2

2

+ Độc chất học trong thức ăn chăn nuôi

2

2

+ Công nghệ mới trong sản xuất thức ăn hỗn hợp

2

2

 1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn.

6

6

 1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng đầu hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

 1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120

 1. Ngành Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có trình độ thạc sĩ

NCS có trình độ Đại học

 1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

 1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1. Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

2

2

+ Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần nâng cao sau)

4

4

+ Công nghệ mới trong sản xuất thức ăn hỗn hợp

2

2

+ Độc chất học trong thức ăn chăn nuôi

2

2

+ Đánh giá giá trị năng lượng và protein trong thức ăn của lợn, gia cầm và động vật nhai lại.

2

2

+ Ứng dụng tập tính học động vật trong chăn nuôi

2

2

+ Chăn nuôi gia cầm

2

2

+ Chăn nuôi động vật nhai lại

2

2

+Chăn nuôi lợn

2

2

 1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn

6

6

 1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng đầu hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

 1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120

 1. Ngành Ký sinh trùng và VSV học thú y

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có trình độ thạc sĩ

NCS có trình độ Đại học

 1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

 1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1. Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

2

2

+ Ký sinh trùng (Đối với đề tài về KST)

2

2

+ Vi sinh vật học thú y (Đối với đề tài về VSV)

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần nâng cao sau)

4

4

+ Ký sinh trùng (Đối với đề tài về VSV)

 

 

+ Vi sinh vật học thú y (Đối với đề tài về KST)

 

 

+ Bệnh lý học thú y

2

2

+ Miễn dịch học thú y

2

2

+ Dịch tễ học thú y

2

2

+ Dược lý học thú y

2

2

+ Truyền nhiễm học thú y

2

2

+ Bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch

2

2

+ Rối loạn bệnh lý các cơ quan, hệ thống

2

2

 1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn

6

6

 1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng đầu hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

 1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120

 1. Ngành Lâm sinh

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có trình độ thạc sĩ

NCS có trình độ Đại học

 1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

 1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1. Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

2

2

+ Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần nâng cao sau)

4

4

+ Sinh thái cảnh quan

2

2

+ Bảo tồn đa dạng sinh học

2

2

+ Quản lý tổng hợp tài nguyên rừng

2

2

+ Điều tra sản lượng rừng

2

2

+ Đánh giá đa dạng động vật rừng

2

2

+ Kinh tế rừng

2

2

+ Rừng và môi trường

2

2

+ Cải thiện giống cây rừng

2

2

 1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn

6

6

 1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng đầu hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

 1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120

 1. Ngành Quản lý Đất đai

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có trình độ thạc sĩ

NCS có trình độ Đại học

 1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

 1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1. Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

2

2

+ Quy hoạch và Quản lý sử dụng đất

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần nâng cao sau)

4

4

+ Chính sách pháp luật đất đai

2

2

+ Công nghệ trắc địa trong quản lý đất đai

2

2

+ Công nghệ GIS và viễn thám trong quản lý đất đai

2

2

+ Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

2

2

+ Định giá đất và bất động sản

2

2

+ Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội

2

2

 1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn

6

6

 1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng đầu hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

 1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120

       
 1. Ngành Khoa học Môi trường

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có trình độ thạc sĩ

NCS có trình độ Đại học

 1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

 1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1. Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu

2

2

+ Đánh giá chất lượng môi trường & kiểm soát ô nhiễm

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần nâng cao sau)

4

4

+ Lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí

2

2

+ Môi trường và biến đổi khí hậu

2

2

+ Chính sách môi trường & phát triển bền vững

2

2

+ Mô hình hóa và dự báo ô nhiễm môi trường

2

2

+ Nguyên lý sinh thái và đa dạng sinh học

2

2

 1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn

6

6

 1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng đầu hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

 1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 42340154

Đang online: 4057

Ngày hôm qua: 15076

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ