Trang chủ Đào tạo Văn bản pháp quy
23/12/2013 16:17 - Xem: 3016

Công văn: V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên tại Công văn số 527/ĐHTN-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên Đại học Thái Nguyên; Để đảm bảo triển khai xây dựng 5 tài liệu giảng dạy của giảng viên theo đúng tiến độ như Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng ban hành theo Thông báo số 774/TB-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2013. Nhà trường thông báo và hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

Số: 1301/ CV-ĐT

V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

            Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

 

 

                   Kính gửi: ............................................................................

 

          Thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên tại Công văn số 527/ĐHTN-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên Đại học Thái Nguyên;

Để đảm bảo triển khai xây dựng 5 tài liệu giảng dạy của giảng viên theo đúng tiến độ như Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng ban hành theo Thông báo số 774/TB-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2013. Nhà trường thông báo và hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Xây dựng 5 tài liệu giảng dạy

1.1. Đối với Đề cương học phần: Chính là Đề cương chi tiết học phần các đơn vị mới nghiệm thu. Không thay đổi mẫu, không phải xây dựng lại.

          Tuy nhiên nội dung các bài thực hành, thực tập nghề nghiệp, rèn nghề có thể thay đổi sau khi các khoa xây dựng lại các kỹ năng thực hành, thực tập nghề nghiệp và rèn nghề.

1.2. Đối với Giáo trình: theo giáo trình hiện đang giảng dạy (Giáo trình viết hoặc giáo trình mua đã được xuất bản tại NXB cấp Quốc gia)

1.3. Đối với Giáo án: Chính là Kế hoạch giảng dạy hiện có của giảng viên. Giảng viên cần cập nhật nội dung cho phù hợp với Đề cương chi tiết học phần đã nghiệm thu.

1.4. Đối với Sách giao bài tập:

- Bài tập có thể là hệ thống các câu hỏi, bài toán, đề tài, chủ đề thảo luận…mà người học phải thực hiện trong từng tuần, từng đợt học tùy đặc điểm của học phần, tính chất của giờ học (lý thuyết, thảo luận, seminar, thực hành, thí nghiệm…) và phải gắn liền với nội dung dạy- học trong giáo án.

          - Bài tập phải thể hiện các nội dung sau:

          +. Đề bài, chủ đề, nhiệm vụ giao cho người học gắn liền với nội dung dạy- học trong giáo án.

          +. Chỉ rõ các yêu cầu về nội dung phải thực hiện đối với từng dạng bài tập, phương pháp giải quyết các vấn đề và những kết quả cần đạt được.

          +. Thời gian thực hiện và hình thức báo cáo.

          +. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện bài tập đối với người học.

          Yêu cầu: Các câu hỏi, bài toán, đề tài, chủ đề thảo luận… trong sách giao bài tập được soạn theo từng chương, trong mỗi chương được được sắp xếp theo từng bài như thứ tự đã thiết kế trong giáo án.

          Sách giao bài tập được đóng thành quyển, khổ giấy A0 theo mẫu gửi kèm công văn này.

1.5. Đối với Nguồn tài liệu tham khảo:

          - Tài liệu tham khảo bao gồm: giáo trình, sách tham khảo, các bài báo … có liên quan đến nội dung của học phần.

- Tài liệu tham khảo không bao gồm giáo trình chính đang sử dụng giảng dạy cho học phần

Lưu ý: Tài liệu tham khảo được liệt kê và sắp xếp thứ tự như quy định về tài liệu tham khảo đối với khóa luận tốt nghiệp. Mỗi học phần có tối thiểu 5 tài liệu tham khảo.

2. Quản lý và sử dụng 5 tài liệu

2.1. Đối với giảng viên

          Tài liệu giảng dạy do giảng viên xây dựng, quản lý và sử dụng trong quá trình giảng dạy. Sau khi đã xây dựng xong 5 tài liệu, giảng viên tạo file quản lý 5 tài liệu trên máy tính và nộp cho Trưởng bộ môn. Nội dung và các bước tạo file quản lý 5 tài liệu của giảng viên gồm:

- Tạo Folder và đặt tên giảng viên cho tên của folder

          Ví dụ: Nguyễn Văn A

- Tạo folder và ghi tên học phần giảng viên giảng dạy trong folder tên giảng viên

Ví dụ: Toán cao cấp 1

- Tạo 5 File word document trong folder. Mỗi file word document ghi tên của 1 tài liệu giảng dạy, cụ thể:

+. Đề cương chi tiết học phần.doc

+. Giáo trình.doc

+. Giáo án.doc

+. Sách giao bài tập.doc

+. Nguồn tài liệu tham khảo.doc

(Theo sơ đồ 1 phần quản lý của giảng viên kèm theo)

          Nếu giảng viên dạy nhiều học phần khác nhau, mỗi học phần phải tạo 1 file quản lý 5 tài liệu cho từng học phần giống như trên.

Giảng viên tham gia giảng dạy học phần ở bộ môn nào (bao gồm giảng dạy cơ hữu và giảng dạy kiêm nhiệm) thì nộp file quản lý tài liệu cho Trưởng bộ môn quản lý học phần đó.

Chú ý: Đưa các nội dung lên file quản lý gồm:

- Đối với Đề cương chi tiết học phần: Trang bìa + toàn bộ nội dung đề cương chi tiết học phần.

- Đối với giáo trình: Trang bìa + phần Mục lục của giáo trình

- Đối với Giáo án: Trang bìa

- Đối với Sách giao bài tập: Trang bìa

- Đối với Nguồn tài liệu tham khảo: Trang bìa + Danh mục các tài liệu tham khảo.

2.2. Đối với bộ môn

Trưởng Bộ môn tập hợp file quản lý 5 tài liệu của các giảng viên giảng dạy các học phần do bộ môn quản lý. Trưởng bộ môn có trách nhiệm tạo file quản lý 5 tài liệu cho các học phần do bộ môn quản lý và tạo file quản lý giảng viên của bộ môn. Nội dung và các bước tạo file quản lý 5 tài liệu và file quản lý giảng viên của bộ môn gồm:

2.2.1. Tạo file quản lý 5 tài liệu của giảng viên:

- Tạo Folder và đặt tên của bộ môn cho folder.

- Copy các file quản lý 5 tài liệu của các giảng viên (gồm folder tên giảng viên, folder tên học phần và file word document của 5 tài liệu giảng dạy của học phần)

(Theo sơ đồ 1 phần quản lý của Bộ môn kèm theo)

2.2.2. Tạo file quản lý giảng viên trong bộ môn

- Tạo Folder và đặt tên Bộ môn cho folder

- Tạo file word document và lập danh sách giảng viên trong bộ môn và học phần giảng dạy trong file word document.

(Theo sơ đồ 2  phần quản lý của Bộ môn kèm theo)

Trưởng Bộ môn lưu file quản lý 5 tài liệu của bộ môn (khoản 2.2.1) và file quản lý giảng viên trong bộ môn (khoản 2.2.2) để quản lý đồng thời nộp cho Trưởng khoa để quản lý cấp khoa.

2.3. Đối với khoa

Trưởng Khoa có trách nhiệm tổng hợp và tạo file quản lý đối với 5 tài liệu giảng dạy và file quản lý giảng viên trong khoa theo từng bộ môn. File quản lý 5 tài liệu giảng dạy và file quản lý giảng viên trong khoa được tạo theo bộ môn. Nội dung và các bước tạo file quản lý của khoa gồm:

2.3.1. Tạo file quản lý 5 tài liệu của giảng viên:

- Tạo Folder, đặt tên của khoa cho folder

- Copy các file quản lý 5 tài liệu của các bộ môn trong khoa vào trong folder đã đặt tên của khoa.

(Theo sơ đồ 1 phần quản lý của Khoa kèm theo)

2.2.2. Tạo file quản lý giảng viên trong bộ môn

- Tạo Folder, đặt tên của khoa cho folder

- Copy các file quản lý giảng viên của các bộ môn trong khoa vào trong folder đã đặt tên của khoa.

(Theo sơ đồ 2  phần quản lý của Khoa kèm theo)

Trưởng Khoa quản lý File quản lý 5 tài liệu giảng dạy (khoản 2.3.1) và file quản lý giảng viên trong khoa (khoản 2.3.2) đồng thời nộp file cho Nhà trường qua Phòng Đào tạo để quản lý (đ/c Nguyễn Mạnh Hà, email: manhnguyenha@yahoo.com) và Phòng TT-KT&ĐBCLGD để kiểm tra (đ/c Nguyễn Đức Thạnh, email: thanhnl_tn@yahoo.com), thời gian nộp chậm nhất ngày 30 tháng 3 năm 2014

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện

Nơi nhận                                                                              K/T.HIỆU TRƯỞNG

- Như trên (thực hiện)                                               P. Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (B/cáo)                                                 (đã ký)

- Lưu ĐT, HC-TC                                      

                                                                              PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Chi tiết xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 36353381

Đang online: 2547

Ngày hôm qua: 11078

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ