Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

17/06/2021 10:15 - Xem: 3760

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

BAN GIÁM HIỆU

I. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

2. PHÒNG ĐÀO TẠO

3. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

4. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

5. PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

6. PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

7. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

II. CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

1. KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

2. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

3. KHOA LÂM NGHIỆP

4. KHOA NÔNG HỌC

5. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

6. KHOA MÔI TRƯỜNG

7. KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

8. KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

III. CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO

1. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ỨNG DỤNG

2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN

4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI

6. TRUNG TÂM ĐỊA TIN HỌC

7. TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

8. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI

9. TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN

10. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP NGHIỆP

11. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SMART

12. TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

13. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

IV. CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU

1. VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

2. VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG

V. VĂN PHÒNG

1. VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN