Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Thế Hoàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai

24/09/2020 00:00 - Xem: 166

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 639/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Hoàn 

Về đề tài: "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.

Ngành: Quản lý Đất đai; Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn - Đại học Nông lâm Thái Nguyên            

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (639/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Thư ký

3

PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền

Học viện Nông nghiệp

Việt Nam

Phản biện 1

4

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Chuyên gia độc lập

Phản biện 2

5

PGS.TS. Lê Thái Bạt

Hội Khoa học Đất Việt Nam

Phản biện 3

6

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Học viện Nông nghiệp

Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hoàng Hải

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

 

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thế hoàn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

(1) Phân tích, đánh giá được toàn diện từ lí luận đến thực tiễn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 05 dự án nghiên cứu; so sánh giữa nhóm dự án đường giao thông với nhóm dự án khu dân cư và giữa nhóm dự án Nhà nước cấp tiền với nhóm dự án Doanh nghiệp ứng tiền trên các mặt: kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đời sống người dân sau thu hồi đất.

(2) Chỉ ra 22 trong 27 yếu tố được xác định, chia thành 8 nhóm ảnh hưởng đến thu hồi đất; phân tích bằng mô hình đa biến đã xếp thứ tự và chỉ ra được mức độ ảnh hưởng của mỗi nhóm như sau: (1) Chính sách bồi thường = 24,59 % → (2) Chính sách hỗ trợ = 23,85 % → (3) Chính sách tái định cư = 17,54 % → (4) Quản lý = 12,03 % → (5) Môi trường khu tái định cư = 11,11 % → (6) Tâm lý = 4,53 % → (7) Nguồn vốn và mục tiêu = 3,51 % → (8) Khách quan = 2,84 %.

(3) Xác định được 06 tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là: (i) Đơn giá bồi thường thấp; (ii) Đơn giá giao đất tái định cư thấp; (iii) Tỉ lệ khiếu nại cao; (iv) Tỉ lệ chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho học nghề và kinh doanh thấp; (v) Sự phù hợp với việc làm mới chưa cao; (vi) Một số quy định còn thiếu, chưa chuẩn. Nghiên cứu phân tích các nguyên nhân và đưa ra 14 giải pháp theo 03 định hướng là: (-) Giải quyết triệt để tận gốc các khiếu nại, đảm bảo công bằng; xác định đơn giá bồi thường, giao đất tái định cư sát với giá thị trường; (-) Nâng cao tỉ lệ chi tiền cho học nghề và kinh doanh; đảm bảo cuộc sống người dân ổn định bền vững; (-) Hoàn thiện các quy định liên quan sao cho lợi ích của người có đất thu hồi được đảm bảo đầy đủ và bền vững.

 Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án " Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Thế Hoàn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản ý Đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Nguyễn Thế Hoàn.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Nguyễn Thế Hoàn

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN