Trang chủ Đào tạo Đại học
08/07/2016 18:11 - Xem: 2766

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy tháng 6 năm 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy tháng 6 năm 2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 750/QĐ-ĐT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/08/2007 và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 43;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-ĐTĐHTN, ngày 22/04/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 756/QĐ-ĐT, ngày 21/08/2013, Quyết định số 604/QĐ-ĐT ngày 19/06/2014 về sửa đổi khoản 2 và 3 điều 27 của quy định 756; Quy định quản lý đào tạo các chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 674/QĐ-ĐTQT, ngày 16/06/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm;

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng xét tốt nghiệp trường ngày 27/06/2016;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp chính quy cho 382 sinh viên hệ đại học (283 sinh viên K44 (khóa học 2012-2016); 70 sinh viên K43 (khóa học 2011-2015); 13 sinh viên K42 (khóa học 2010-2014); 01 sinh viên K40 (khóa học 2008-2012); 02 sinh viên K45 (khóa học 2013-2017); 01 sinh viên liên thông K10 (khóa học 2013-2015); 12 sinh viên liên thông K11 (khóa học 2014-2016) gồm:

TT

KHOA

K44

K43

K42

K40

K45

LT K10

LT K11

1

Khoa Chăn nuôi – Thú y

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Chăn nuôi thú y, ngành Chăn nuôi

12

6

 

 

 

 

 

TT

KHOA

K44

K43

K42

K40

K45

LT K10

LT K11

 

- Chuyên ngành Thú y, ngành Thú y

 

16

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật, ngành Sư phạm kỹ thuật

 

2

 

 

 

 

 

2

Khoa Quản lý tài nguyên

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Địa chính Môi trường, ngành quản lý đất đai

56

6

 

 

1

 

 

- Chuyên ngành Quản lý đất đai, ngành quản lý đất đai

68

7

3

 

 

1

 

3

Khoa Nông học

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Trồng trọt, ngành Khoa học cây trồng

10

5

 

 

 

 

4

4

Khoa Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Nông lâm kết hợp, ngành Lâm nghiệp

 

5

 

1

 

 

 

- Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, ngành Quản lý tài nguyên rừng

5

4

 

 

 

 

2

- Chuyên ngành Lâm nghiệp, ngành Lâm nghiệp

8

5

 

 

 

 

1

5

Khoa Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành khoa học môi trường, ngành khoa học môi trường

43

6

4

 

 

 

5

6

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, ngành Kinh tế nông nghiệp

11

3

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Phát triển nông thôn, ngành Phát triển nông thôn

15

 

 

 

 

 

 

7

Khoa Công nghệ sinh học & Công nghệ thực phẩm

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học, ngành Công nghệ sinh học

23

1

 

 

1

 

 

- Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Công nghệ thực phẩm

31

2

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch, ngành Công nghệ sau thu hoạch

1

 

 

 

 

 

 

8

Trung tâm Đào tạo và phát triển quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên ngành Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

 

2

6

 

 

 

 

(Có danh sách sinh viên theo từng chuyên ngành kèm theo)

Điều 2. Các ông (bà): Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng CT- HSSV, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:        

- ĐHTN (báo cáo);

- BGH (báo cáo);

- Điều 2 (thực hiện);                                                        

- Lưu  VT, ĐT.                             

HIỆU TRƯỞNG

Danh sách xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 32279361

Đang online: 9262

Ngày hôm qua: 13501

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ