Trang chủ Đào tạo Văn bản pháp quy
23/12/2013 16:15 - Xem: 3375

Quyết định: V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Thái Nguyên" được phê duyệt kèm theo quyết định số: 3647/GD-ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ "Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết định số: 408/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

Số: 756/QĐ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

              Thái Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Thái Nguyên" được phê duyệt kèm theo quyết định số: 3647/GD-ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ "Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết định số: 408/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi học phần, xét học vụ, xét và công nhận tốt nghiệp cho các khoá đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ kể từ năm học 2013-2014 thay thế cho Quyết định số 271/QĐ-ĐT ban hành ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, giáo viên và sinh viên Trường Đại học Nông Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

      - ĐHTN (báo cáo),

      - Như điều 3,

      - Lưu ĐT; HCTC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Trần Văn Điền

Quyết định xem tại đây

Nội dung QĐ 756

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 36353397

Đang online: 2555

Ngày hôm qua: 11078

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ