Trang chủ Đào tạo Đại học
06/02/2015 11:08 - Xem: 4075

Quyết định xử lý học vụ kỳ 2 năm học 2013-2014

Quyết định xử lý học vụ kỳ 2 năm học 2013-2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 
   

Số: 950 /QĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2014

                                                                                                                       QUYẾT ĐỊNH

V/v xử lý học vụ học kỳ 2, năm học 2013-2014

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ", ban hành kèm theo Quyết định số: 43/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/08/2007 và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 43;

Căn cứ "Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo Quyết định số: 756/QĐ-ĐT, ngày 21/08/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm;

Căn cứ kết quả họp xét học vụ của Hội đồng trường ngày 06/09/2014;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

                                               QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Xử lý học vụ đối với 640 sinh viên theo các hình thức sau:

          1. Buộc thôi học từ học kỳ 1 năm học 2014-2015 đối với 09 sinh viên khóa 43; 10 sinh viên khóa 44 và 21 sinh viên khóa 45.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

          2. Chuyển xuống khóa dưới đối với 08 sinh viên khóa 43; 173 sinh viên khóa 44 và 419 sinh viên khóa 45 do đến hết kỳ 2 năm học 2013-2014 tích lũy được số tín chỉ không đủ so với năm đào tạo tương ứng.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Phòng CT HSSV xóa tên những sinh viên trong danh sách bị buộc thôi học, chuyển lớp quản lý cho những sinh viên trong danh sách xuống khóa dưới.

2. Các sinh viên bị chuyển xuống khóa dưới vẫn đi học các lớp học phần đã đăng ký ở học kỳ 1, năm học 2014-2015. Sang học kỳ 2 sinh viên sẽ đăng ký học theo lớp sinh viên mới.

Điều 3: Các ông (bà) trưởng phòng Đào tạo, trưởng phòng CT HSSV, BCN các khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                          

- BGH (b/cáo) ;

- Như điều 3 (thực hiện);       

- Lưu: ĐT; HCTV.     

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

- Danh sách sinh viên chuyển từ K43 xuống K44

- Danh sách sinh viên chuyển từ K44 xuống K45

- Danh sách sinh viên chuyển từ K45 xuống K46

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 32279347

Đang online: 9250

Ngày hôm qua: 13501

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ