Trang chủ Thông báo Luận Văn - Luận án
23/11/2017 16:40 - Xem: 1476

Thông tin luận án NCS Bùi Thanh Hải

Thông tin luận án NCS Bùi Thanh Hải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên”

- Chuyên ngành:                           Quản lý Đất đai

- Mã số:                                        62.85.01.03

- Họ và tên NCS:                         Bùi Thanh Hải

- Khóa đào tạo:                            2013 - 2016

- Người hướng dẫn khoa học:   

1. GS.TS. Đặng Văn Minh

                                                          2. TS. Nguyễn Văn Toàn

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, đã đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất gắn với loại hình sử dụng đất, kiểu sử dụng đất lúa hiệu quả, linh hoạt theo 3 cấp độ nghiêm ngặt, linh hoạt và cho phép chuyển đổi ngay dựa trên chất lượng đất đai và khả năng thích hợp với cây lúa phù hợp với sự thay đổi cung cầu lúa gạo.

- Đã xây dựng được bộ dữ liệu đất đai trồng lúa huyện Phú Bình bao gồm cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính về chất lượng đất đai và khả năng thích hợp đối với trồng lúa làm cơ sở khoa học cho việc quản lý, sử dụng hiệu quả và các nghiên cứu có liên quan.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tế

Kết quả luận án góp phần hệ thống hóa cở sở lý luận và thực tiễn về quản lý và sử dụng đất lúa linh hoạt và hiệu quả trên địa bàn một huyện vùng bán sơn địa và các huyện có điều kiện tương tự.

Giải pháp quản lý và sử dụng đất gắn với các LUT, kiểu sử dụng đất linh hoạt theo 3 cấp độ không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về đất đai trồng lúa mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm lợi ích của người trồng lúa.

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào công tác quản lý, sử dụng đất lúa theo hướng hiệu quả và bền vững trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên chưa đi sâu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật thực vật đến đất và nước; xác định nguồn và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất do cadimi nên cần được tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này để có biện pháp ngăn ngừa.     

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

- Research Title: “Research on recommendations for management practices and utilization of rice land in Phu Binh district, Thai Nguyen province”

- Major: Land Management

- Code:  62.85.01.03

- Ph.D candidate:  Bui Thanh Hai

- Course Duration:  2013 - 2016

- Research Supervisors:  

                                      1. Prof. Dr. Dang Van Minh

                                      2. Dr. Nguyen Van Toan

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

            - The dissertation is a systematic research proposing solutions for management practices and uses of land in terms of land-use types and effective utilization of rice land in accordance with 3 strict but flexible levels allowing immediate changes based on soil quality and suitability for rice consistent with changes in rice supply and demand.

            - A set of land database for rice cultivation in Phu Binh district, including spatial data and attribute data on land quality and suitability for rice cultivation, has been developed to provide a scientific basis for effective management practices and uses and further related research.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES:

* Practical application

          The research results contribute to the theoretical and practical systematization of the flexibility and effective management and utilization of rice land in the semi-mountainous district and other districts with similar conditions.

          Land management and land use measures in terms of LUT, flexible uses in accordance with 3 levels, contribute to improving not only the effectiveness and efficiency of state management of rice land but also the efficient utilization of rice land, raising added value and ensuring the interests for rice growers.

          The research results contribute to the effective and sustainable management and utilization of rice land in the district, satisfying the requirements of state management under Decree No. 35/2015/ND-CP of the Government.

* The needs for further studies

            Due to limited research time, the impacts of the uses of plant protection chemicals on soil and water had not been investigated. Determining the sources and causes of environmental pollution by cadmium should be further researched to take preventive measures.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 28571523

Đang online: 4613

Ngày hôm qua: 21803

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ