Trang chủ Thông báo Luận Văn - Luận án
08/05/2017 09:26 - Xem: 1940

Thông tin luận án NCS Võ Văn Hùng

Thông tin luận án NCS Võ Văn Hùng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu xác định mức protein thô lysine/năng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)/lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai  (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam”.

            Chuyên ngành: Chăn nuôi

            Mã số: 62.62.01.05

            Nghiên cứu sinh: Võ Văn Hùng

            Khóa đào tạo: 2013 - 2016

             Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Thanh Vân - ĐH Thái Nguyên

                                                           2. TS. Trần Quốc Việt - Viện Chăn nuôi     

            Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm

            Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Mức dinh dưỡng thích hợp trong thức ăn nuôi gà F1 (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) là: lysine/ME: 4,21 - 3,72 - 3,22 (lysine: 12,63 - 11,35 - 9,98 g/kg thức ăn; ME: 3,0 - 3,05 - 3,10 Mcal/kg thức ăn); protein: 21 - 19 -17 %; methionine + cystine: 1,04 - 0,93 - 0,82 %, ứng với các giai đoạn nuôi 1 - 21, 22 - 49, 50 - 84 ngày tuổi.
  2. Tỷ lệ (methionine + cystine)/lysine thích hợp cho gà cả vụ Hè -Thu và Đông - Xuân là: 82,54; 81,58 và 82,00 %, ứng với giai đoạn 1 - 21, 22 - 49, 50 - 84 ngày tuổi. Cụ thể hơn: (methionine + cystine)/lysine: 1,04 % /1,26 % trong thức ăn, ứng với giai đoạn gà từ 1 - 21 ngày tuổi (ME 3,00 Mcal/kg thức ăn, tỷ lệ protein thô 21 %); (methionine + cystine)/lysine: 0,93 % /1,14 % trong thức ăn (ME 3,05 Mcal/kg thức ăn, tỷ lệ protein thô 19 %), ứng với giai đoạn gà từ 22 - 49 ngày tuổi; (methionine + cystine)/lysine: 0,82 %/1,00 %, ứng với giai đoạn gà từ 50 - 84 ngày tuổi (ME 3,10 Mcal/kg thức ăn, tỷ lệ protein thô 17 %).
  3. Có thể sử dụng gạo lật thay thế ngô một phần hoặc hoàn toàn trong thức ăn chăn nuôi gà F1 (♂ Ri x ♀ Lương Phượng), tuy nhiên, với giá nguyên liệu hiện tại (gạo lật cao gấp 1,47 lần ngô), chỉ thay thế 25 % ngô bằng gạo lật trong khẩu phần.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

       * Khả năng ứng dụng:

          Có thể sử dụng mức dinh dưỡng thích hợp trong kết quả nghiên cứu của đề tài nuôi gà F1 (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) để sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà Ri lai, Mía lai nuôi thịt.

       * Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

Nghiên cứu mức dinh dưỡng thích hợp cho gà lông màu sinh trưởng nhanh hơn như con lai giữa gà Đông Tảo, Hồ, Chọi với gà lông màu nhập nội.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

            Research Title: "Determination the level of crude protein, lysine/metabolizable energy and optimal (methionine+cystine)/lysine ratio in the diets for crossed breed chicken F(♂ Ri x ♀ Luong Phuong) by the seasons in the Northern of Vietnam".

            Speciality: Animal science

            Code: 62. 62. 01. 05

            PhD. candidate: Vo Van Hung

            Scientific supervisors:

                                    1. Asso. Prof. Tran Thanh Van PhD., Thai Nguyen University

                                    2. Tran Quoc Viet PhD., National Institute of Animal Husbandry

            Training Institution: Thai Nguyen of Agriculture and Forestry -TNU

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

            The appropriate nutrient content for crossed breed chicken F1 (Ri x Luong Phuong) are recommended as follow:

  1. Stage 1 (1 - 21days of age): lysine/ME: 4.21 (lysine: 12.63 g/ kg of feed, ME: 3.00 Mcal/kg of feed), CP: 21 %, methionine + cystine: 1.04 %. Stage 2 (22 - 49 days of age): lysine/ME: 3.72 (lysine: 11.35 g/ kg of feed), ME: 3.05 Mcal/kg of feed, CP: 19 %, methionine + cystine: 0.93 %. Stage 3 (50 - 84 days of age): lysine/ME: 3.22 (lysine: 9.98 g/ kg of feed, ME: 3.10 Mcal/kg of feed), CP: 17 %, methionine + cystine: 0.82 %.
  2. Suitable (methionine + cystine)/lysine ratio for chickens in Summer – Autumn season  or Winter - Spring season are 82.54; 81.58 and 82.00 %  in 1 - 21, 22 - 49, 50 - 84 days of age state, respectively.
  3. In terms of  technically it is possible to use partially or completely rice  instead corn for F1 chicken (♂ Ri x ♀ Luong Phuong) in the diets. In terms of economics, with current raw material prices (1.47 times higher), if rice is used instead of maize, it should replace only 25 % in the diet.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

 

* Practical applicability:

             It is possible to use the appropriate level of nutrition in the research results of this dissertation to produce completed feed for crossed breed Ri chickens and Mia chicken.

* Opening issues for further studies:

            Study on appropriate nutrient levels for faster growing color crossed breed chicken, such as crossed breed between Dong Tao, Ho, Choi chicken and imported colored feather chicken.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 28583755

Đang online: 4736

Ngày hôm qua: 9803

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ