Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn Giáp

15/12/2020 09:18 - Xem: 137

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất giải pháp thích ứng vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang".

Ngành: Khoa học môi trường

Mã số: 9.44.03.01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Giáp

Khoá đào tạo: 2014 - 2017

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan

2. TS. Phạm Mạnh Cường

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1- Đề tài luận án đã điều tra, thu thập được các số liệu, dữ liệu để tổng hợp, phân tích, đánh giá được các xu hướng của khí hậu biến đổi và tác động của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính (lúa, ngô, lạc) của vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương.

2- Đã phân tích, đánh giá được diễn biến về thời vụ, thời gian sinh trưởng, năng suất đối với một số cây trồng chính vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương qua các kịch bản BĐKH.

3- Đã đề xuất được một số giải pháp về giống và kỹ thuật cho cây lúa, ngô và lạc thích ứng với điều kiện khí hậu biến đổi góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

* Khả năng ứng dụng trọng thực tiễn:

1. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án là cơ sở dữ liệu, thông tin có ý nghĩa cho các cấp chính quyền của tỉnh Tuyên Quang nói chung và vùng lưu vực sông Phó Đáy tại huyện Sơn Dương làm cơ sở để hoạch định các quy hoạch, kế hoạch phát triển cho phù hợp với điều kiện của khu vực;

2. Đề tài luận án là cơ sở dữ liệu, thông tin cho các nghiên cứu tiếp theo thuộc lĩnh vực khí hậu biến đổi nói chung và biến đổi khí hậu tại vùng lưu vực sông Phó Đáy nói riêng.

3. Lựa chọn các giải pháp về giống và kỹ thuật cho việc sản xuất cây lúa, ngô và lạc ứng dụng vào sản xuất thích ứng với điều kiện khí hậu biến đổi góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương và những vùng có điều kiện tương tự.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Để đánh giá được đầy đủ những ảnh hưởng của KHBĐ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực nói chung và sản xuất cây trồng nói riêng, cần xây dựng dữ liệu đầy đủ hơn trên cơ sở phân tích, quan trắc bổ sung các số liệu, dữ liệu về khí tượng thủy văn, về hoạt động sản xuất nông nghiệp giúp cho các nhà quản lý có thể điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với bối cảnh khí hậu biến đổi đã và đang diễn ra tại khu vực.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DESSERTATION

 

Research title:  “Studying the effects of climate change on the production of some main crops and proposing solutions for adaptation in Pho Day river basin, Son Duong district, Tuyen Quang province”

Major: Environmental Science

Code: 9.44.03.01

PhD candidate: Nguyen Van Giap

Course Duration: 2014 - 2017

Research supervisor: Assoc. Prof. Dr. Do Thi Lan

Co-supervisor: Dr. Pham Manh Cuong

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Thesis has investigated and collected data to synthesize, analyze and evaluate the trends of climate change and the impact of climate change on some main crops (rice, maize, peanuts) in the basin of Pho Day river, Son Duong district.

2. Analyzing and evaluating crop changes, growth period and yield of some main crops in Pho Day river basin, Son Duong district through climate change scenarios.

3. Proposed a number of breeding and technical solutions for rice, maize and peanuts adapting to climate change, contributing to the sustainable development of the locality.

PRACTICAL APPLICABILITY

AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

1. The research results are database, meaningful information for the authorities of Tuyen Quang province in general and Pho Day river basin in Son Duong district in particular as a basis for planning development to suit the region's conditions;

2. The thesis is the database and information for the next studies in the field of climate change in general and climate change in Pho Day river basin in particular.

3. Selection of varieties and technical solutions for the production of rice, maize and peanuts to adapt to changing climate change, contributing to the sustainable development of the locality and similar regions.

* Opening issues for further studies:

In order to fully assess the effects of climate change on the agricultural production of the region in general and crop production in particular, it is necessary to develop more completed data on the basis of additional analysis and monitoring meteorological data and agricultural production activities helped managers to adjust, supplement and development plans to adapt the climate change contexts happening in the area.

1. Trích yếu luận án Tiến sĩ.

2. Tóm tắt luận án Tiến sĩ (Tiếng anh)

3. Tóm tắt luận án Tiến (Tiếng việt)

4. Luấn án Tiến sĩ 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN