Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Tạ Ngọc Long

28/05/2024 14:30 - Xem: 3877

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TẠ NGỌC LONG

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Nghiên cứu sinh: Tạ Ngọc Long

Khóa đào tạo: 2021 - 2024

Người hướng dẫn khoa học:            1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

                                                            2. PGS.TS. Phan Đình Binh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Lựa chọn được các LUT/kiểu sử dụng và đề xuất được cơ cấu diện tích tối ưu để phát triển các LUT/kiểu sử dụng đất nông nghiệp dựa trên sự tích hợp giữa kết quả phân hạng mức độ thích hợp đất đai với giải bài toán đa mục tiêu. Đóng góp mới này có giá trị về mặt khoa học là bổ sung phương pháp luận trong đánh giá đất ở các vùng đệm, phục vụ sử dụng hợp lý và bền vững. Mặt khác, kết quả này sẽ giúp địa phương vùng nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Cung cấp Bộ dữ liệu số đất nông nghiệp bao gồm cả dữ liệu không gian như bản đồ đất, các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn vị đất đai, bản đồ phần hạng mức độ thích hợp của đất đai với các LUT/kiểu sử dụng đất. Các dữ liệu thuộc tính như các đặc trưng của các LMU… góp phần hình thành Hệ thống thông tin dữ liệu đất đai nông nghiệp của huyện Tam Đảo, phục vụ quản lý sử dụng đất nông nghiệp thích hợp và bền vững.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp luận đánh giá đất đai cho những vùng đệm của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần bảo tồn. Kết quả nghiên cứu góp phần đề xuất bổ sung một số mô hình sử dụng đất hiệu quả cao và bền vững cho vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở dữ liệu thực tiễn về thực trạng sử dụng đất, hiệu quả của các loại sử dụng đất, tiềm năng đất đai, lựa chọn được loại sử dụng đất nông nghiệp vùng đệm thích hợp và đề xuất các giải pháp sử dụng đất phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững của vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo.

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, học tập, đào tạo cán bộ của các viện, trường và kinh nghiệm thực tiễn có thể áp dụng cho các địa bàn có điều kiện tương tự.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần nghiên cứu thêm các cách tiếp cận cũng như lượng hóa chỉ tiêu đánh giá loại sử dụng đất nông nghiệp vùng đệm theo hướng sản xuất hàng hóa.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: Research on sustainable use of agricultural land in the buffer zone of Tam Dao National Park

- Major: Land Management

- Code: 9.85.01.03

- PhD candidate: Ta Ngoc Long

- Training course: 2021 – 2024

- Scientific supervisors:          1. Prof. Dr. Nguyen The Dang

                                                2. Assoc.Prof. Dr. Phan Dinh Binh

- Training institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Select Land use typ (LUT) and propose the optimal area structure to develop LUT based on the integration of land suitability classification results with solve multi-objective problems. This new contribution has scientific value in supplementing the methodology in land assessment in buffer zones, serving reasonable and sustainable use. On the other hand, this result will help the study area restructure agricultural land use towards increasing added value and sustainable development.

- Provide a digital agricultural land data set including spatial data such as soil maps, thematic maps, land unit maps, land suitability class maps with LUT. Attribute data such as the characteristics of LMUs... contribute to forming the Tam Dao district's agricultural land data information system, serving appropriate and sustainable agricultural land use management.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The research results contribute to perfecting the land assessment methodology for buffer zones of national parks and nature reserves that need conservation. The research results contribute to proposing a number of highly effective and sustainable land use models for the buffer zone of Tam Dao National Park.

- The research results of the project provide a practical database on the current status of land use, the effectiveness of different types of land use, land potential, selecting the appropriate type of agricultural land use in the buffer zone and Propose land use solutions for effective and sustainable agricultural development in the buffer zone of Tam Dao National Park.

- The research results are a reference for research, study, and staff training of institutes and schools, and practical experience that can be applied to areas with similar conditions.

* Opening issues for further studies:

It is necessary to further research approaches as well as quantify indicators to evaluate the type of agricultural land use in the buffer zone towards commodity production.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Tạ Ngọc Long

2. Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh của NCS. Tạ Ngọc Long

3. Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Tạ Ngọc Long

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Tạ Ngọc Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN