Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách
Công văn hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên đi thực tập nước ngoài

Công văn hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên đi thực tập nước ngoài

Căn cứ thông báo số 175/TB-ĐHNL-ĐT của Hiệu trưởng về nội dung đưa sinh viên đi thực tập nước ngoài

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng KKHT kỳ II năm học 2022-2023 họp ngày 03/4/2023

Xem thêm
Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Hiện nay nhà trường đã tổng hợp xong học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Xem thêm
Công văn hướng dẫn xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Công văn hướng dẫn xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 375/ĐHTN-CT HSSV ngày 13/2/2023 của Đại học Thái Nguyên v/v xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Xem thêm
Công văn về xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Công văn về xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 375/ĐHTN-CT HSSV ngày 13/2/2023 của Đại học Thái Nguyên về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Xem thêm
Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ II năm học 2022-2023

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ II năm học 2022-2023

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện hướng dẫn số 1533/HD-ĐHTN-BHXH ngày 06/9/2022 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023

Xem thêm
Thông báo về triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD đối với sinh viên tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

Thông báo về triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD đối với sinh viên tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

Thực hiện công văn số 1331/BHXH-QLT, ngày 24/10/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy K53, K54, SV hệ liên thông và VB2 nhập học năm 2021, 2022

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy K53, K54, SV hệ liên thông và VB2 nhập học năm 2021, 2022

Căn cứ vào Tờ trình của phòng QT-PV ngày 20/10/2022 về việc đề xuất phương án khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên hệ chính quy khóa 53, khóa 54 của trường ĐHNL

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2022-2023 họp ngày 05/10/2022

Xem thêm
Thông báo triển khai công tác BHYT cho sinh viên K54 năm 2022

Thông báo triển khai công tác BHYT cho sinh viên K54 năm 2022

Căn cứ vào Công văn số 1533/HD-ĐHTN-BXH ngày 06/9/2022 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022

Xem thêm
Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Hiện nay, Nhà trường đã tổng hợp xong học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023

Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên vay vốn tín dụng thông qua hộ gia đình năm học 2022-2023

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên vay vốn tín dụng thông qua hộ gia đình năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của THủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Xem thêm
Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023

Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa chuyên môn, VP CTTT phổ biến, hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách kỳ I năm học 2022-2023

Xem thêm