Trang chủ Đảng - Đoàn Công tác Đảng - Công Đoàn
31/05/2013 16:24 - Xem: 1906

Bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013

         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 236 /TB-TĐKT                         Thái Nguyên, ngày 27  tháng 05  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổng kết năm học, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 Trường Đại học Nông Lâm

 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy định thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo quyết định số 177/QĐ-ĐHTN ngày 02/3/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế xét tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ giáo dục & Đào tạo(có file đính kèm gửi các đơn vị bằng bản điện tử).

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2012-2013 các đơn vị tiến hành đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém và xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013

Thực hiện công văn số 580/ĐHNT-VP ngày 08/05/2013 của Giám đốc Đại học Thái nguyên V/v bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2012-2013;

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau đây:

1. Tổ chức tổng kết năm học, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng cho cá nhân và tập thể năm học 2012-2013. Báo cáo tổng kết năm học, biên bản họp xét và đề nghị các danh hiệu thi đua khen thưởng của cá nhân, tập thể, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của các đơn vị nộp trước ngày 15/6/2013.

2. Tiêu chuẩn xét tặng

2.1. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2012/TT- BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Quy định Thi đua - Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ - ĐHTN ngày 02/3/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và bộ tiêu chí thi đua của trường ĐHNL số 348/QĐ-TCCB ngày 4/5/2012(có file đính kèm).

Ngoài ra, mỗi đơn vị bình xét 1 cá nhân xuất sắc nhất để đề nghị khen thưởng của nhà trường.

2.2. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ- BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ, mẫu và số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng

3.1. Hồ sơ, mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng:

Thực hiện theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ GD và ĐT và Quy định Thi đua - Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên (ban hành kèm Quyết định số 177/QĐ-ĐHTN ngày 02/3/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

3.2. Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng:

    - Hồ sơ đề nghị TTLĐXS (tập thể trực thuộc nhà trường); Giấy khen của Giám đốc ĐHTN: 01 bộ báo cáo thành tích.    

- Hồ sơ đề nghị TTLĐXS (các trường thành viên); Cờ thi đua của Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 02 bộ báo cáo thành tích.

- Hồ sơ đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc:  04 bộ báo cáo thành tích + 04 bộ tóm tắt thành tích.

- Hồ sơ đề nghị Huân chương các loại, Anh hùng lao động, Huy chương: 05 bộ báo cáo thành tích + 05 bộ tóm tắt thành tích.

Ngoài báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể, mỗi danh hiệu thi đua, khen thưởng cần có bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét, công nhận.

3.3. Hồ sơ xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục":

Thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ- BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.( Các mẫu báo cáo tổng kết năm học, các mẫu kê khai thành tích, mẫu tổng hợp thành tích của các cá nhân thuộc đơn vị được gửi theo file điện tử).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị bố trí thời gian tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học và thực hiện nghiêm túc thông báo này. Báo cáo gửi bằng bản giấy và bản điện tử vào địa chỉ bophangiamsat@gmail.com (theo đúng mẫu đã gửi kèm theo bằng file điện tử, sai mẫu không nhận) trước ngày 15/6/2013 về bộ phận TĐKT( B. Quỳnh - Phòng HC – TC).          

             Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 - Ban giám hiệu (Để b/c);                                                                  ( Đã ký)

            -  Các đơn vị ( Để t/h);           

- Lưu HCTC,TĐKT                                                                        TS. Trần Văn Điền

 

Quy định xét thi đua năm học 2012-2013 download tại đây

Tiêu chí thi đua download tại đây

Mẫu báo cáo thành tích download tại đây

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
gfdx
dgdfgfd
sdfsad
Đang online 289
Hôm nay 1979
Hôm qua 10976
Tuần này 55157
Tuần trước 89841
Tháng này 697213
Tháng trước 1305222
Tất cả 12521808

Lượt truy cập: 12523428

Đang online: 500

Ngày hôm qua: 10976

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ