Khoa Công nghệ sinh học & CNTP
50 năm TL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Thông báo đào tạo
11/01/2013 12:25 - Xem: 1543

Thông báo về việc Xét điều kiện đi thực tập tốt nghiệp đối với khóa 41 hệ đào tạo chính quy

Thông báo về việc Xét điều kiện đi thực tập tốt nghiệp đối với khóa 41 hệ đào tạo chính quy

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 34/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

           Thái Nguyên, ngày 10  tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v xét điều kiện đi thực tập tốt nghiệp đối với khóa 41 hệ đào tạo chính quy

 

         Căn cứ Thông báo số: 1040/TB-ĐT ngày 08/11/2012 của phòng Đào tạo về Điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp đối với khóa 41 hệ đào tạo chính quy;

         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 và tình hình cụ thể của khóa 41;

         Sau khi đã xin ý kiến và đã được Ban Giám hiệu đồng ý, phòng Đào tạo thông báo:

         1. Về điều kiện đươc đi thực tập tốt nghiệp: theo Thông báo số  1040/TB-ĐT ngày 08/11/2012 sinh viên đến thời điểm xét không được nợ quá 21 tín chỉ trong chương trình đào tạo (bao gồm cả 10 TC thực tập tốt nghiệp). Tuy nhiên để đảm bảo thời gian đi thực tập tốt nghiệp đối với khóa 41, Nhà trường đã thống nhất phương án giải quyết như sau:

         Nếu tính đến ngày khoa họp xét điều kiện sinh viên đã tích lũy đủ 119 tín chỉ (kể cả các học phần đã học trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 mặc dù chưa có điểm học phần) thì vẫn đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp.

         Như vậy khi xét điều kiện đi thực tập tốt nghiệp cho khóa 41, các khoa tính luôn số tín chỉ sinh viên đã đăng ký và học trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 vào tổng số tín chỉ sinh viên tích lũy đến thời điểm xét (mặc dù các học phần trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 vẫn chưa công bố điểm). Sau ngày 15/1/2013, khi đã có điểm Học kỳ 1 các khoa sẽ soát lại số tín chỉ tích lũy của sinh viên, trường hợp nào do bị điểm F không tích lũy đủ 119 tín chỉ thì lập danh sách đề nghị Nhà trường (qua phòng Đào tạo) ra quyết định dừng thực tập tốt nghiệp.

         2. Đối với các sinh viên khóa 41 đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp nhưng vẫn còn nợ một số học phần (chưa học hoặc đã học nhưng bị điểm F):    Trong thời gian đi thực tập tốt nghiệp, sinh viên có thể đăng ký học một số học phần theo thời khóa biểu của học kỳ 2 năm học 2012-2013 nhưng phải có đơn tự nguyện xin đăng ký học và phải được giảng viên hướng dẫn đề tài chấp thuận. Giảng viên hướng dẫn nếu chấp thuận cho sinh viên trong thời gian thực tập tốt nghiệp được đăng ký học trả nợ học phần phải chịu trách nhiệm về đề tài cũng như việc đi lại của sinh viên. Sinh viên nếu có nhu cầu học lại ghép với các lớp ở học kỳ 2 cần nộp đơn lên phòng Đào tạo trước ngày 15/1/2013.

         3. Đối với sinh viên khóa 41 chưa đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp (tính đến thời điểm xét của khoa): Sinh viên nếu có nhu cầu học lại ghép với các lớp ở học kỳ 2 cần nộp đơn lên phòng Đào tạo trước ngày 15/1/2013.

         Ngoài ra sinh viên có thể đăng ký học lại trong học kỳ 3 theo kế hoạch của nhà trường.

         Nhận được thông báo này, đề nghị các khoa triển khai thực hiện và thông báo để các giảng viên trong khoa và sinh viên khóa 41 biết.

Nơi nhận:                                                                                    T/L. HIỆU TRƯỞNG

         - Ban Giám hiệu (B/cáo)                                                  Trưởng phòng Đào tạo

         - Các đơn vị (T/hiện)                                                                          (đã ký)

         - Lưu ĐT, HC-TV                                                            PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng                  

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1121
Hôm nay 1786
Hôm qua 16363
Tuần này 108503
Tuần trước 120367
Tháng này 3043051
Tháng trước 3495074
Tất cả 39287321

Lượt truy cập: 39287357

Đang online: 1141

Ngày hôm qua: 16363

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ