Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo
20/06/2018 15:48 - Xem: 1566

Khoa Khoa học cơ bản tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng đào tạo năm học 2018-2019

Thực hiện công văn ngày 14/5/2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà Trường về việc tổng kết năm học và hướng dẫn bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018, 18h ngày 29/5/2018 tại phòng họp Khoa Khoa học cơ bản (KHCB) đã tổ chức buổi họp cuối năm học.

 Buổi họp gồm có 2 nội dung chính: Một là, tổng kết các hoạt động của Khoa trong năm học 2017 – 2018, thông báo kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng của năm học; hai là nêu phương hướng đào tạo năm học 2018-2019, bà là bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng trong năm học.

Tham dự buổi họp có Ban chủ nhiệm khoa và tất cả các thầy cô giáo đang giảng dạy và công tác tại Khoa.

Mở đầu buổi họp, PGS.TS Nguyễn Thị Dung – Trưởng khoa KHCB đã thay mặt Ban chủ nhiệm khoa báo cáo tổng kết những kết quả nổi bật trong năm học 2017 - 2018 mà Khoa đã đạt được và nêu phương hướng đào tạo của năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. Tổng kết năm học 2017-2018

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Toàn Khoa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia và thực hiện tốt các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ủng hộ đồng bào lũ lụt,... Toàn Khoa luôn đoàn kết, nhất trí, thực hiện đúng kế hoạch công tác của năm học và  các định hướng, chương trình hành động của Đảng ủy nhà trường.

2. Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ: 

- Năm học 2017-2018, toàn Khoa có 17 NCS (trong đó có 07 NCS ở nước ngoài); 

- Năng lực ngoại ngữ, tin học: Hiện nay Khoa đã có 100% cán bộ GV đủ chuẩn tin học;  có 29/48=67,24% giảng viên đủ chuẩn ngoại ngữ, trong đó có 05 GV (đ/c Dung, Hiếu, Hương, Tuân, Quân, Huyền) có thể tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các chương trình đào tạo chất lượng cao và CTTT.

- Bồi dưỡng Lý luận cao cấp: Trừ Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa có 01 đ/c đã học và 03 đ/c đang theo học lớp Lý luận cao cấp.

3. Công tác đào tạo  

3.1. Đào tạo chính quy: 

- Năm học 2017 - 2018, Khoa KHCB đảm nhận giảng dạy tổng số 14.258 giờ; Vượt 1263 tiết. 100% CBGV của Khoa đã thực hiện bản giao kế hoạch giảng dạy từ đầu năm và đúng kế hoạch được phân công; công tác coi, chấm thi được đảm bảo đúng quy chế.

- Tham gia tập huấn tại ĐHTN về soạn bài giảng E-learning đối với các học phần: Hóa đại cương, Sinh học, Toán,  LLCT, XHH và thiết kế xây dựng bài giảng online (BM Hóa).               

- Biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm; có 05/19 học phần đã biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm (XHH, Sinh học phân tử, Hóa phân tích, Đường lối CMĐCS VN, Vật lý).

- 100% các học phần đáp ứng đủ 5 tài liệu giảng giảng, cập nhật thông tin mới ứng dụng trong giảng dạy. Giảng dạy một số môn bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến (Toán, Sinh) và tham gia giảng dạy chương trình liên kết đào tạo quốc tế (TV, LLCT và GDTC).

3.2. Đào tạo tại chức:

- Tổng số giờ đã thực hiện gần 2.500giờ/ 70 lớp học phần, hoàn thành chấm thi: 5.282 bài; rà soát nội dung chương trình giảng dạy theo cơ chế từ niên chế sang tín chỉ; tham gia công tác chấm thi tuyển sinh hệ VHVL cho các cơ sở liên kết tại Quảng Bình, Điện Biên; Sơn La; Hà Giang; hực hiện tốt kế hoạch của Phòng Đào tạo, luôn chấp hành đúng kế hoạch và thời gian giảng dạy.

- Chỉ đạo các bộ môn đề xuất các khóa học đào tạo ngắn hạn: 5 đề xuất của  bộ môn Toán, Hóa, XHH, LLCT và GDTC.

- Thực hiện tốt kế hoạch của Phòng Đào tạo, luôn chấp hành đúng kế hoạch và thời gian giảng dạy.

3.3. Công tác đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy: 

- Chỉ đạo các bộ môn xây dựng kế hoạch dự giờ và tổ chức dự 100% giảng viên theo kế hoạch và đạt kết quả tốt (Có phụ lục kèm theo). Đánh giá dự giờ: Tổng số GV được dự là 41 (trong đó đạt loại tốt: 36; loại khá: 05). Nhìn chung, công tác này thực hiện tốt nhưng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện để nâng cao hiệu quả.

- Thành lập tổ công tác dự giờ đột xuất một số giảng viên để kịp thời góp ý, rút kinh nghiệm đồng thời nhân rộng giờ giảng điển hình.

3.4. Viết bài giảng, tài liệu tham khảo:

- Thực hiện việc rà soát, bổ sung và biên soạn giáo trình nội bộ, tài liệu tham khảo của 21 học phần/ 44 tín chỉ để áp dụng giảng dạy cho sinh viên khóa 49 với chủ trương chung là giảm lý thuyết tăng thực hành, gắn với ứng dụng các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp; nghiệm thu biên soạn giáo trình Xác suất thống kê cấp trường (lần 1) và tiếp tiếp tục hoàn thiện.

- Xây dựng học phần Kỹ năng mềm (02 TC) thay thế môn học Tiếng Việt thực hành và đã dạy thử nghiệm kỳ 2 của năm học.

- Tham gia rà soát các học phần khối đại cương thực hiện cho khóa 50.

- Rà soát chương trình một số môn học (Toán, Lý, Hóa, Sinh) theo đặt hàng của khoa chuyên môn, đề xuất môn học tự chọn 02 TC là Kỹ năng mềm.

4. Công tác nghiên cứu khoa học

- Khoa có 7 đề tài các cấp, trong đó có 01 đề tài NAFOSTED, 01 đề tài đặt hàng cấp trường và 05 đề tài NCKH cấp cơ sở.

- Từ kết quả nghiên cứu của các đề tài, các cán bộ giảng viên trong khoa đã đăng được 03 công trình nghiên cứu trên các Tạp chí quốc tế uy tín (bài báo ISI , SCI, SCIE, SCOPUS, …); 09 công trình trên các Tạp chí chuyên ngành và 2 công trình trên  Kỷ yếu trong nước.

- Bên cạnh đó, Khoa đã tổ chức 1 hội thảo cấp trường và 3 seminar Bộ môn. Các giảng viên của Khoa đã tham gia các Hội thảo chuyên ngành Toán, Lí, Hóa, LLCT, GDTC...

5. Các công tác khác: 

- Công tác công đoàn: 100% ĐVCĐ hưởng ứng tốt các đợt phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.

- Công tác Đoàn thanh niên: Kiện toàn BCH Liên chi mới, tham gia nhiệt tình các hoạt động cùng công đoàn Khoa.

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất: Khoa đã sửa chữa lại các phòng thí nghiệm; trang trí lại phòng của các bộ môn; trồng cây, hoa trước nhiệm sở.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019

Từ định hướng của Nhà trường, khoa đưa ra phương hướng hoạt động của năm học mới như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tiếp tục giữ vững đoàn kết, ổn định và phát triển.

2. Công tác xây dựng đội ngũ: Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, đội ngũ theo đề án của Trường;Củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ của các bộ môn theo hướng đào tạo có trình độ cao và bồi dưỡng tiếng Anh để đi học tiến sĩ ở nước ngoài, giảng dạy bằng tiếng Anh, dịch giáo trình,... Ngoài ra, tăng cường tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

3. Công tác đào tạo:  Rà soát lại đề cương chi tiết các môn học theo phê duyệt của Trường;  Tổ chức hội nghị với các khoa chuyên ngành để đặt hàng, góp ý về các học phần đại cương; Viết lại, cập nhật bài giảng các học phần theo hướng mềm dẻo, dành thời lượng nhất định cho đặc thù của từng khoa chuyên ngành.

4. Công tác  nghiên cứu khoa học: Căn cứ vào  kế hoạch KHCN của Nhà trường, Khoa có những định hướng tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng các sản phẩm khoa học bài báo trong nước và quốc tế, đề xuất đề tài với các tỉnh, 100% GV đủ và vượt giờ NCKH.

5. Công tác khác:    

- Công tác công đoàn: Giữ vững đoàn kết, tham gia các phong trào văn thể của Trường, chăm lo đời sống cán bộ, hoàn thành tốt các công tác XH, cuộc vận động, quyên góp,...

- Công tác Đoàn thanh niên: Tiếp tục phát huy thế mạnh của Đoàn, động viên các GV viên trẻ học tập nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tham gia các hoạt động phong trào, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh khu vực nhiệm sở,…

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất: Tiếp tục duy trì nhiệm sở xanh, sạch, đẹp.

Tiếp đó, dựa trên những kết quả đạt được trong năm học, Tập thể Khoa đã nhất trí 100% đề nghị lãnh đạo cấp trên thông qua các kết quả bình bầu thi đua trong năm học 2017-2018 . Cụ thể như sau:

Danh hiệu thi đua

- Tập thể: Đề nghị xét duyệt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”

- Cá nhân: Đề nghị xét duyệt 6 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 35 danh hiệu Lao động tiên tiến và 2 kỷ niệm chương

2. Khen thưởng

- Tập thể: Đề nghị tặng Giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

- Cá nhân: Đề nghị xét tặng :

Bằng khen của Bộ, Ban, Ngành: PGS. TS. Nguyễn Thị Dung; 

Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên: Mai Thị Ngọc Hà, Dương Thị Kim Huệ, Dương Thùy Trang;

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHNL: Trần Đức Toàn, Đào Việt Hùng, Nông Thị Xuân, Lèng Thị Lan.

Tác giả: Tùng Hương

Đăng tin: Hồng Nhung

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 808
Hôm nay 7160
Hôm qua 16948
Tuần này 84069
Tuần trước 131657
Tháng này 3590920
Tháng trước 3121701
Tất cả 43011498

Lượt truy cập: 43011613

Đang online: 888

Ngày hôm qua: 16948

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ