Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần Lịch tuần
27/03/2020 10:34 - Xem: 56

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Tuần 12 năm 2020 (23/03 - 29/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 12 năm 2020 (23/03 - 29/03/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

23/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BTVCĐ Trường V/v xây dựng nghị quyết công tác quý 2/2020

TP: BTVCĐ Trường, VPCĐ

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:00-11:30: PH Số 1 ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ban thường vụ (Ô. Điền)

ĐHTN

 

 - 10:00-11:30: PH Khoa Lâm nghiệp

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng BM Lâm sinh, Khoa Lâm nghiệp

TP: Tổ công tác, BCU + BCN Khoa Lâm nghiệp, toàn thể CBVC Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp.

Dương Văn Thảo

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp khoa CNSH&CNTP, Võ Nhai

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh  "Xây dựng mô hình tạo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ Sâm xuyên đá tại tỉnh Thái Nguyên"

TP: Thành phần: Đoàn kiểm tra của Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên, Trường ĐHNL: phòng KHCN&HTQT (B. Minh, Ô.Hòa), phòng KH-TC: Bà Hương, đại diện lãnh đạo khoa CNSH&CNTP, chủ nhiệm đề tài

 

Phòng KHCN&HTQT

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Phòng Quản lý chất lượng

Ban Chi ủy P. QLCL

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Phòng Đào tạo - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Phòng Đào tạo

Ban Chi ủy P. Đào tạo

 

 - 14:00-17:30: PH Số 1 ĐHTN

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN: Đóng góp các ý kiến cho Báo cáo chinh trị ĐH Đảng bộ ĐHTN

TP: Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN: Ô. Điền

ĐHTN

 

 - 16:00-18:00: Phòng họp A1

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Phòng Công tác HSSV - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Phòng CT HSSV

Ban Chi ủy P. CT HSSV

 

 - 16:00-18:00: Phòng họp A3

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Phòng Quản trị Phục vụ - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Phòng QTPV

Ban Chi ủy P. QTPV

 

Thứ Ba

24/03

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Phòng Hành chính Tổ chức - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Phòng HCTC

Ban Chi ủy P. HCTC

 

 - 10:00-12:00: Phòng họp A1

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Ban Chi ủy TT ĐT TNCXH

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Phòng KHTC

Ban Chi ủy P. KHTC

 

 - 16:00-18:00: Phòng họp A1

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC của Trung tâm Đào tạo và PTQT

Ban Chi ủy TT ĐT&PTQT

 

 - 16:00-18:00: Phòng họp A3

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC Phòng KHCN và HTQT

Ban Chi ủy P. KHCN và HTQT

 

 - 17:00-17:30: PH Viện NC và PTLN

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện NC và PTLN

TP: Đại diện Đảng ủy, BGH (thầy Hùng), CT HĐT (thầy Trung), TCCB (cô Ngân), toàn thể CBVC Viện NC và PTLN

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

25/03

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Địa Tin học - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC TT Địa Tin học

Đại diện Tổ công tác

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo TT Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC TT Đào tạo, NC và PTTS

Ban Chi ủy TT Đào tạo, NC và PTTS

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ luận án cấp tiến sĩ cấp Trường của NCS Vi Xuân Học, ngành khoa học cây trồng

TP: Theo Quyết định của Hiệu trường (PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, PGS.TS. Nguyễn Thị Lân, TS. Nguyễn Thế Huấn), Lãnh đạo khoa và bộ môn quản ly NCS.

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo TT Nghiên cứu PT NLN miền núi - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC TT Nghiên cứu PT NLN miền núi

Đại diện Tổ công tác

 

 - 10:00-12:00: Phòng họp A1

Thực hiện quy trình kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ và THƯD - Bước 1

TP: Tổ công tác, toàn thể CBVC TT Ngoại ngữ và THƯD

Ban Chi ủy TT Ngoại ngữ và THƯD

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ (Triển khai bước 2 qui trình kiện toàn lãnh đạo các phòng và trung tâm)

TP: Ban thường vụ

Trần Văn Điền

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Họp nhóm xây dựng đề án "Không gian NN Thông minh"

TP: BGH (ô. Điền); Tổ công tác: B. Hà, B. Phúc, B. Thảo, Ô. Hưng)

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

26/03

 

 

 - 08:00-11:00: PH:B1 - Trường ĐHNL

Đại hội chi bộ Văn phòng Chương trình tiên tiến, nhiệm kỳ 2020 - 2023

TP: TP: Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng Chương trình tiên tiến

Lý Thị Thùy Dương

 

 - 08:00-12:00: Phòng họp A3

Họp Chấp hành Đảng bộ: Triển khai bước 3 qui trình kiện toàn lãnh đạo các phòng và trung tâm (Ứng viên trưởng các đơn vị bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới trình bày đề án công tác nhiệm kỳ)

8h00: P. Đào tạo

9h00: P. Kế hoạch tài chính

10h00: P. KHCN-QHQT

11h00: Trung tâm ĐT&PTQT

TP: Ban chấp hành Đảng bộ

 

 - 14:00-18:00: Phòng họp A3

Họp Chấp hành Đảng bộ: Triển khai bước 3 qui trình kiện toàn lãnh đạo các phòng và trung tâm (Ứng viên trưởng các đơn vị bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới trình bày đề án công tác nhiệm kỳ)

14h00: P. HCTC

15h00: P. CTHSSV

16h00: P. QTPV

17h00: P. QLCL

TP: Ban chấp hành Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

27/03

 

 

 - 08:00-12:00: Phòng họp A3

Họp Chấp hành Đảng bộ: Triển khai bước 3 qui trình kiện toàn lãnh đạo các phòng và trung tâm (Ứng viên trưởng các đơn vị bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới trình bày đề án công tác nhiệm kỳ)

8h00: Trung tâm Địa tin học

9h00: Trung tâm Tài nguyên Môi trường Miền núi

10h00: Trung tâm Đào tạo và NC thủy sản

11h00: Trung tâm NC&PTNL Miền núi (ADC)

TP: Ban Chấp Hành Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư đưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh"; Triển khai, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

TP: TP: Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư chi bộ; Trưởng các đơn vị; Trưởng các tổ chức Đoàn thể; CB: Văn phòng Đảng ủy

                  Đ/c Lan

Trần Văn Điền

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ (Triển khai bước 4 qui trình kiện toàn lãnh đạo phòng và Trung tâm)

TP: Ban thường vụ

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

28/03

 

 

Chủ Nhật

29/03

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 11577
Hôm nay 3439
Hôm qua 17510
Tuần này 20949
Tuần trước 240531
Tháng này 3834883
Tháng trước 3735503
Tất cả 38524476

Lượt truy cập: 38524601

Đang online: 11666

Ngày hôm qua: 17510

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ