Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đảng - Đoàn Công đoàn
18/08/2012 09:33 - Xem: 167660

Mẫu phiếu và biên bản bầu cử

 

CĐ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số:        /TB-CĐ

(V/v phổ biến mẫu phiếu bầu cử, mẫu biên bản bầu BCH, biên bản bầu Chủ tịch/phó Chủ tịch công đoàn bộ phận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Thái Nguyên, ngày 14 tháng 8 năm 2012

 

 

Kính gửi:

 

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNL;

- Các Công đoàn Bộ phận.

           

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Chấp hành Công đoàn Trường phổ biến mẫu phiếu bầu Ban chấp hành, mẫu biên bản bầu Ban chấp hành và bầu Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) công đoàn bộ phận, cụ thể như sau:

 

1. Thiết kế phiếu bầu cử Ban chấp hành công đoàn bộ phận

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU BẦU CỬ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN …………tên đơn vị………...

NHIỆM KỲ 2012-2015

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc bầu cử ban chấp hành công đoàn các cấp được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn các cấp: xem phụ lục số 4.

- Danh sách bầu cử được in trong phiếu bầu. Phiếu bầu cử phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác; xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng việt (A, B, C...) cho toàn danh sách bầu hoặc xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng việt (A, B, C...)  theo khối công tác để đại biểu dễ lựa chọn. Trong trường hợp bầu số lượng ít và được đại hội nhất trí có thể dùng phiếu bầu viết tay. Các loại phiếu bầu phải có dấu của Ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội đóng ở góc trái phía trên. Phiếu bầu trong đại hội công đoàn bộ phận dùng dấu của Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên.

 

2. Hướng dẫn phiếu bầu nào được coi là hợp lệ, không hợp lệ?

2.1. Phiếu bầu không hợp lệ gồm những trường hợp sau

- Phiếu gạch hết tên trong danh sách bầu ở phiếu in sẵn, hoặc không ghi tên ai ở phiếu viết tay (trừ trường hợp phiếu chỉ bầu một người).

- Phiếu bầu thừa số lượng đã được đại hội biểu quyết thông qua.

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua.

- Phiếu có đánh dấu riêng hoặc dùng từ hai mầu mực trở lên.

- Phiếu không đóng dấu của Ban Chấp hành công đoàn theo quy định.

2.2. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu không nằm ở mục 2.1.

- Trường hợp danh sách bầu chỉ có 1 người thì việc gạch tên (ở phiếu in sẵn) là hợp lệ.

- Phiếu bầu thiếu số lượng đã được đại hội biểu quyết.

2.3. Một số trường hợp lưu ý khi kiểm phiếu:

- Trường hợp phiếu in sẵn nếu chỉ gạch họ, hoặc tên đệm (không gạch tên), hoặc gạch chức vụ được tính là phiếu không gạch.

- Trường hợp phiếu in sẵn nếu chỉ gạch phía dưới họ, tên (không gạch chính giữa) được tính là phiếu không gạch.

 

3. Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành

 

 

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

         

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận...............................

nhiệm kỳ 2012-2015

           

            Chúng tôi được Đại hội lần thứ…………Công đoàn …………bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn……… khóa ………..gồm:

            - Đồng chí ………. trưởng ban và………. ủy viên (có danh sách kèm theo).

            Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sao:

            - Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội là………. đại biểu

            - Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội…………đại biểu

            - Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu ……….. đại biểu

            - Đại hội đã quyết định số lượng ủy viên BCH...……khóa….. là….. đồng chí

            - Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm ….đồng chí (có danh sách kèm theo), trong đó:

            - Ứng cử: ....................................................... đồng chí

            - Đề cử:.......................................................... đồng chí

            - Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra ............................. phiếu.

            - Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về............................... phiếu.

            - Số phiếu hợp lệ............................................................. phiếu.

            - Số phiếu không hợp lệ................................................. phiếu.

            - Kết quả kiểm phiếu:

            Danh sách những đồng chí trúng cử vào BCH Công đoàn ….khóa….có số phiếu bầu từ cao đến thấp như sau: (có danh sách kèm theo).

            Biên bản này lập thành hai bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

            Làm tại……….….hồi……..giờ…….ngày…..….tháng…….năm…….…

 

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

 

 

4. Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch

 

 

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

         

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) Công đoàn bộ phận...............................

nhiệm kỳ 2012-2015

           

            Chúng tôi được hội nghị toàn thể BCH nhất trí cử vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Công đoàn……………..khóa……….gồm:

            - Đồng chí ………. trưởng ban và………. ủy viên (có danh sách kèm theo).

            Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để toàn thể hội nghị bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định

            Sau khi kiểm phiếu Ban Bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau:

            - Tổng số ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập là………. đồng chí

            - Số  ủy viên Ban Chấp hành có mặt tham gia bỏ phiếu là…………đồng chí

            - Danh sách ứng cử và đề cử để bầu chức danh Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) là …..đồng chí, gồm có:

            1.............................................................................................................................................

            2.............................................................................................................................................

            - Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra................................................ phiếu.

            - Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về.................................................. phiếu.

            - Số phiếu hợp lệ................................................................................ Phiếu.

            - Số phiếu không hợp lệ.................................................................... phiếu.

            - Kết quả kiểm phiếu như sau:

            1.............................................................................................................................................

            2.............................................................................................................................................

            Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí……………….đã trúng cứ Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Công đoàn……khóa…….

            Biên bản này lập thành hai bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Ban Chấp hành….

            Làm tại……….….hồi……..giờ…….ngày…..….tháng…….năm…….…

 

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

 

Trên đây là hướng dẫn chung, các công đoàn bộ phận có trách nhiệm nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Ban thường vụ công đoàn trường để phối hợp giải quyết.

Các công đoàn bộ phận có thể tham khảo các biểu mẫu như trên tại địa chỉ www.tuaf.edu.vn./.

Trân trọng cảm ơn!

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (Báo cáo);

- Như kính gửi (Th/h);

- Lưu VPCĐ.

Dowload file tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 11437
Hôm nay 13099
Hôm qua 14948
Tuần này 75765
Tuần trước 120367
Tháng này 3010313
Tháng trước 3495074
Tất cả 39254583

Lượt truy cập: 39254583

Đang online: 11437

Ngày hôm qua: 14948

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ