Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ KTĐBCL Thông báo công tác KT&ĐBCL
28/06/2012 12:53 - Xem: 2587

Quy định về viêc chấm phúc khảo đối với sinh viên hệ đại học chính quy

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số:  810 /QĐ-KT&ĐBCLGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Thái Nguyên, ngày 06 tháng 8  năm 2010

 

QUY ĐỊNH

(V/v Chấm phúc khảo đối với sinh viên hệ đại học chính quy)

 

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH

- Căn cứ quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 2 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

- Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên V/v Ban hành bản quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên V/v Thành lập Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Trường Đại học Nông Lâm;

- Căn cứ chủ trương của Bộ GD&ĐT về “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”;

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm quy định quy trình chấm phúc khảo đối với sinh viên hệ đại học chính quy như sau:

II. QUY ĐỊNH ĐIỂM ĐƯỢC PHÚC KHẢO VÀ ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤM PHÚC KHẢO

1. Đối với trường hợp thiếu điểm

             - Thiếu điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ: Sinh viên gặp trực tiếp giáo viên môn học.

            - Thiếu điểm thi kết thúc học phần: Áp dụng như đối với trường hợp phúc khảo điểm điểm thi kết thúc học phần.

2. Đối với điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm học phần

- Trợ lý khảo thí khoa có nhiệm vụ tiếp nhận đơn xin phúc khảo của sinh viên hệ đại học chính quy.

- Căn cứ vào đơn xin phúc khảo của sinh viên, trợ lý khảo thí khoa tập hợp đơn và chuyển cho Bộ môn, bộ môn đảm nhiệm môn học đó sẽ thông báo cho giảng viên môn học và tổ chức kiểm tra hoặc chấm lại điểm cho sinh viên.

- Nếu có sự thay đổi về điểm, bộ môn lập biên bản gửi cho trợ lý khảo thí khoa để sửa và thông báo cho sinh viên.

- Thời gian phúc khảo điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm học phần: sau 01 tuần kể từ ngày công bố điểm. Lưu ý: Chỉ giải quyết phúc khảo điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ khi chưa có điểm thi kết thúc học phần.

3. Đối với trường hợp phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

- Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có nhiệm vụ tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi của sinh viên hệ đại học chính quy.

- Căn cứ vào đơn xin phúc khảo của sinh viên, Phòng TT-KT&ĐBCLGD tập hợp và gửi thông báo phúc khảo bài thi về các khoa, bộ môn đảm nhiệm môn học đó.

- Phòng TTKT&ĐBCLGD sẽ đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chấm phúc khảo; thành phần hội đồng gồm: Trưởng Bộ môn, hai cán bộ chấm phúc khảo do Bộ môn phân công, trong đó có ít nhất 01 cán bộ chấm thi không phải là cán bộ chấm thi lần 1, cán bộ Phòng TTKT&ĐBCLGD, cán bộ giám sát chấm phúc khảo. Phúc khảo bài thi do Trưởng Bộ môn cùng 2 cán bộ chấm thi đảm trách.

- Sau khi hoàn thành chấm phúc khảo bài thi, nếu điểm chấm phúc khảo và điểm chấm thi lần 1 có sự chênh lệch:

+ Dưới 0,5 điểm đối với môn khoa học tự nhiên hoặc dưới 1,0 điểm đối với môn khoa học xã hội: Hai cán bộ chấm phúc khảo thảo luận, thống nhất điểm, ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

+ Từ 0,5 đến 1,0 đối với môn khoa học tự nhiên hoặc từ 1,0 đến 1,5 đối với môn khoa học xã hội: Hai cán bộ chấm phúc khảo đối thoại và báo cáo Trưởng bộ môn để thống nhất điểm, ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh. Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì Trưởng bộ môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm và ký vào bài thi.

+ Trên 1,0 đối với môn khoa học tự nhiên hoặc trên 1,5 đối với môn khoa học xã hội: Trưởng bộ môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ 3 trực tiếp vào bài thi của thí sinh.

Điểm thi được thống nhất ngay sau khi đối thoại và sẽ được lập thành biên bản kết luận điểm cuối cùng. Điểm phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng của môn thi được phúc khảo.

- Phòng TT-KT&ĐBCLGD tiến hành ghép điểm và gửi về Phòng Đào tạo, giáo vụ Khoa, các Ông(Bà) Trưởng Bộ môn và thông báo tới sinh viên.

III . QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Giáo viên giảng dạy học phần phải chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi, kiểm tra. Việc để sai sót trong quá trình chấm thi, kiểm tra sẽ được đưa vào tiêu chí thi đua. Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục phải tổng hợp danh sách các giảng viên chấm thi lần 1 có sai sót trong quá trình chấm và tương ứng với số lần chấm gửi về Bộ môn, Khoa và Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường sẽ căn cứ vào các tiêu chí thi đua để xét danh hiệu thi đua cho từng giảng viên trong năm học đó.

IV. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

1. Tiếp nhận đơn xin phúc khảo

1. Thời gian nộp đơn phúc khảo:

- Đối với học kỳ 1 và học kỳ 3: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nhà trường công bố điểm thi.

- Đối với học kỳ 2: Tuần học đầu tiên của kỳ tiếp theo

(Ngoài thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết chấm phúc khảo bài thi)

2. Sinh viên lấy đơn xin phúc khảo theo mẫu của Nhà trường tại website www.tuaf.edu.vn. Điền đầy đủ thông tin vào đơn và nộp tại Phòng TT-KT&ĐBCLGD. Khi đăng ký làm thủ tục phúc khảo bài thi sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh để đối chiếu.

3. Lệ phí phúc khảo: 20.000đ/môn (Lệ phí phúc khảo sẽ không hoàn lại) nộp tại phòng TT-KT&ĐBCLGD cùng với đơn.

2. Tổ chức chấm phúc khảo

1. Phòng TT-KT&ĐBCLGD gửi công văn tới Khoa, Bộ môn có môn thi phải chấm phúc khảo. Sau khi nhận được công văn, Nhà trường yêu cầu trưởng bộ môn có trách nhiệm lập danh sách cán bộ tham gia chấm phúc khảo (có mẫu tại www.tuaf.edu.vn) bài thi theo kế hoạch đã được Phòng TT-KT&ĐBCLGD ấn định.

2. Việc tổ chức chấm phúc khảo do Hội đồng chấm phúc khảo thực hiện. Địa điểm chấm phúc khảo: Phòng TT-KT&ĐBCLGD.

3. Xử lý kết quả phúc khảo bài thi: Điểm phúc khảo được Hội đồng chấm phúc khảo kết luận là điểm thi kết thúc học phần môn học do đơn đề nghị phúc khảo của sinh viên.

4. Công bố điểm chấm phúc khảo: Kết quả phúc khảo sẽ được gửi về Phòng Đào tạo, giáo vụ Khoa, Bộ môn và đăng tải trên Website của Nhà trường (sau 15 ngày kể từ ngày nhận đơn).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

2. Phòng TT-KT&ĐBCLGD có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này.

3. Các Ông (Bà) Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn có trách nhiệm phổ biến quy định này đến từng cán bộ giảng dạy trong đơn vị (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và hợp đồng thỉnh giảng).

4. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến quy định tới toàn thể sinh viên trong trường.

Trên đây là toàn bộ quy định về việc Chấm phúc khảo đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Nhà trường yêu cầu Ban Chủ nhiệm các Khoa, Trưởng Bộ môn và toàn thể cán bộ giảng dạy, sinh viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện quy định này, Nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường và các quy định của Đại học Thái Nguyên, quy chế của Bộ GD&ĐT.

Nơi nhận:

  • Ban Giám hiệu (b/c);
  • BCN các Khoa,
  • Phòng Đào tạo, phòng CT-HSSV (p.h t/h);
  • Phòng CNTTTV (đăng tải Website nhà trường);
  • Lưu VT, Phòng TT-KT&ĐBCL.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Kim Vui

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 3173
Hôm nay 10260
Hôm qua 21703
Tuần này 53166
Tuần trước 131657
Tháng này 3560017
Tháng trước 3121701
Tất cả 42980595

Lượt truy cập: 42980595

Đang online: 3173

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ