Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức
27/01/2013 09:45 - Xem: 1468

Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng KH&ĐT ngày 08/1/2013

 

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 35/TB-QLKH                         Thái Nguyên, ngày 10 tháng 1 năm 2013

(V/v Thông báo kết luận cuộc họp

Hội đồng KH&ĐT ngày 08/1/2013)

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường

 

         Nhằm tổ chức, quản lý tốt hơn  công tác nghiên cứu khoa học của Trường năm 2013 và các năm tiếp theo; ngày 08 tháng 1 năm 2013 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã họp bàn giải pháp tính giờ nghiên cứu khoa học và quản l‎ý đề tài cấp cơ sở. Sau khi thảo luận, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

1. Tính giờ nghiên cứu khoa học:

         Giờ nghiên cứu khoa học được tính đủ cho các trường hợp sau:

- Giảng viên tham gia đề tài các cấp theo đăng k‎ý

- Giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

- Giảng viên tổ chức semina trình bày ‎ý tưởng, phát hiện mới hoặc tổng quan môn học đang giảng dạy thông qua hội đồng cấp khoa

2. Quản l‎ý đề tài cấp cơ sở:

- Năm 2013 mỗi đơn vị đề xuất 02 sản phẩm KHCN, hội đồng Khoa học và Đào tạo sẽ đánh giá và xét chọn.

- Đề tài do giảng viên trẻ đề xuất ý‎ tưởng mới: Theo tỷ lệ 10 giảng viên/1đề tài, kinh phí 5 triệu/đề tài

- Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học: Theo tỷ lệ 100 sinh viên/1 đề tài, 1 – 2 giảng viên trẻ hướng dẫn/1 đề tài

- Ưu tiên cho các giảng viên trẻ chưa chủ trì các đề tài nghiên cứu từ cấp Đại học trở lên.

Các đơn vị nộp Danh mục đăng k‎ý sản phẩm KHCN và đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2013 về Bộ phận Quản lý Khoa học trước ngày 19 tháng 1 năm 2013.

3. Trích nộp vào quỹ phúc lợi của Trường:

          Theo quy định quản lý‎ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nhận được thông báo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo kết luận của Chủ tich Hội đồng.              

Nơi nhận:                                                                             T/L. HIỆU TRƯỞNG

-        Ban Giám hiệu (BC);                                               TRƯỞNG PHÒNG QLKH&QHQT

-        Như kính gửi (TH);                                                             (Đã ký‎)

-        Lưu VT, QLKH&QHQT.                                                                            

                                                                                     PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng                                                      

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 10394
Hôm nay 12650
Hôm qua 14565
Tuần này 110008
Tuần trước 105908
Tháng này 3645018
Tháng trước 0
Tất cả 42271313

Lượt truy cập: 42271366

Đang online: 10404

Ngày hôm qua: 14565

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ