Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Văn bản liên quan
11/12/2012 14:05 - Xem: 1860

chấm điểm, ghi điểm rèn luyện của sinh viên vào sổ theo dõi và Bảng điểm cuối khóa

 

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 130 TB/HSSV                                       Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm điểm, ghi điểm rèn luyện của sinh viên vào sổ theo dõi và Bảng điểm cuối khóa

 

Kính gửi: - Các phòng: CT HSSV, Đào tạo, TTrKT & ĐBCLGD

       - BCN các khoa chuyên môn

 

Căn cứ vào báo cáo số: 47/BC-ĐHTN ngày 13/01/2012V/v Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý sinh viên năm 2011 và Kết luận số: 48/KL-HSSV ngày 13/01/2012 V/v Kết luận của đoàn kiểm tra công tác quản lý sinh viên năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-HSSV ngày 24/02/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Về việc ban hành “Quy định tổ chức lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ Quyết định số 129 QĐ/TCCB ngày 15/02/2012 của Hiệu trưởng “V/v Phê duyệt và triển khai thực hiện hệ thống giám sát”;

Nhà trường đề nghị các phòng chức năng và BCN khoa chuyên môn, triển khai một số nội dung, công việc liên quan đến chấm điểm rèn luyện, cập nhật điểm rèn luyện vào sổ theo dõi học tập của sinh viên và ghi điểm rèn luyện vào bảng điểm đối với sinh viên cuối khóa ra trường; cụ thể như sau:

1- Đối với BCN các khoa chuyên môn:

- Giám sát, chỉ đạo các GVCN lớp của đơn vị mình, thực hiện đúng quy trình chấm điểm rèn luyện cho sinh viên theo Quyết định số: 446/2010/QĐ-HSSV ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng và phải ghi đầy đủ điểm rèn luyện của sinh viên vào sổ theo dõi học tập & rèn luyện từng sinh viên của lớp mình, khoa mình theo từng tháng, từng học kỳ và năm học;

- Cuối khóa học, lập bảng chấm điểm rèn luyện toàn khóa gửi cho nhà trường 03 bản (trên bảng Excel, font chữ Unicode, Times New Roman 13), có xác nhận của BCN khoa và file điện tử qua Email của các phòng chức năng (01 bản nộp cho phòng Đào tạo, 01 bản nộp về phòng CT HSSV, 01 bản nộp về phòng TTrKT&ĐBCLGD), (theo biểu mẫu đính kèm), để ghi vào trong bảng điểm toàn khóa của sinh viên;

 

 

2- Phòng CT HSSV, phòng TTrKT & ĐBCLGD:

Có trách nhiệm giám sát việc chấm điểm rèn luyện sinh viên của GVCN và BCN các khoa, phối hợp với phòng Đào tạo để ghi điểm rèn luyện vào bảng điểm toàn khóa cho sinh viên cuối khóa ra trường;

3- Phòng Đào tạo:

Thiết kế ghi điểm rèn luyện vào trong bảng điểm toàn khóa của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường;

          Nhận được thông báo này, đề nghị các phòng chức năng và BCN các khoa triển khai thực hiện./.

 

 

            Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- ĐHTN, BGH (để báo cáo)

- Như K. gửi (T/hiện)                                                                      (Đã ký)

- Lưu VT, CT HSSV

       TS. Trần Văn Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

LỚP…………….KHOA………………; KHÓA HỌC 20… - 20….

 

TT

Họ và Tên

Điểm rèn luyện

Điểm TBC toàn khóa

Năm

thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

Năm thứ 5

1

Nguyễn Văn A

A

A

A

A

A

A (Xuất sắc)

2

Dương Văn B

C

B

B

A

A

B (tốt)

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày…….tháng…… năm 20…

 

GVCN LỚP                      TRỢ LÝ QLSV KHOA                         BCN KHOA

(Ký, ghi rõ họ, Tên)                          (Ký, ghi rõ họ, Tên)                                     (Ký, ghi rõ họ, Tên)

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7672
Hôm nay 115
Hôm qua 21379
Tuần này 101809
Tuần trước 171967
Tháng này 3045841
Tháng trước 4013583
Tất cả 38777303

Lượt truy cập: 38777303

Đang online: 7672

Ngày hôm qua: 21379

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ