Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Tài liệu tham khảo
07/12/2012 12:30 - Xem: 1174

Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại Quảng Trị

Báo cáo ʺ Đánh giá nghèo đói có sự tham gia của người dân tại Quảng Trịʺ là công  trình hợp tác giữa Chương trình XĐGN Việt Đức với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia  từ các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu trung ương, Sở lao động thương binh  xã hội, tổ chức NGO, dưới sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của chương trình XĐGN  Việt Đức. Đặc biệt là sự ủng hộ, hỗ trợ và tham gia rất nhiệt tình và hiệu quả của các  cơ quan đoàn thể và người dân của tỉnh Quảng Trị.

Đánh giá nghèo

có sự tham gia của cộng đồng

tại Quảng Trị

Báo cáo ʺ Đánh giá nghèo đói có sự tham gia của người dân tại Quảng Trịʺ là công
trình hợp tác giữa Chương trình XĐGN Việt Đức với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia
từ các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu trung ương, Sở lao động thương binh
xã hội, tổ chức NGO, dưới sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của chương trình XĐGN
Việt Đức. Đặc biệt là sự ủng hộ, hỗ trợ và tham gia rất nhiệt tình và hiệu quả của các
cơ quan đoàn thể và người dân của tỉnh Quảng Trị.

Phương pháp đánh giá bao gồm:
(i)  Phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân được sử dụng là công cụ thu
thập thông tin chủ yếu; 
(ii) Bên cạnh đó đã kết hợp thu thập và phân tích các số liệu thứ cấp, bao gồm các số
liệu về tình hình nghèo đói và các vấn đề có liên quan của tỉnh; chiến lược phát
triển và báo cáo hàng năm, 6 tháng của các ngành có liên quan. 
 
Chương I tập trung vào việc nhận định tình hình nghèo đói và xu thếxoá đói giảm
nghèo của Quảng Trị, theo cảm nhận của các nhóm đối tượng khác nhau (bao gồm
người dân và chính quyền các cấp). Đặc biệt làm rõ các khía cạnh ʺphi vật chấtʺ của
nghèo đói làm cơ sở để xác định người nghèo, nhóm nghèo một cách chính xác hơn
phục vụ cho việc xác định đối tượng, hoạch định các chính sách và theo dõi giám sát
tình hình nghèo đói  được bền vững hơn. Chương I cũng đề cập đến những khía cạnh
ʺdễ bị tổn thươngʺ, đặc biệt là trong bối cảnh đa dạng hoá nền kinh tế và  việc di
chuyển lao động tìm việc làm ngày càng gia tăng và các chiến lược của người nghèo
nhằm giảm bớt tình trạng tổn thương của người nghèo. 
 
Chương II xem xét các vấn đềvềcung cấp dịch vụxã hội cơbản cho người nghèo,
trong đó tập trung 3 dịch vụ cơ bản đó là y tế, giáo dục, khuyến nông. Trong khi các
số liệu định lượng, các báo cáo hành chính phản ánh xu thế của các hoạt động này,
các kết quả khảo sát tập trung phản ánh khía cạch chất lượng của các dịch vụ này, bao
gồm  đánh giá của người nghèo về khả năng và năng lực của hệ thống cung cấp dịch
Đánh giá nghèo có sựtham gia của cộng đồng tại Quảng Trị khả năng tiếp cận của người nghèo, mức độ sử dụng của họ, và mức độ hài lòng
của người nghèo đối với các dịch vụ này.      
 
Chương III đánh giá chất lượng bảo trợxã hội, trong đó tập trung vào đánh giá về
mạng lưới hỗ trợ xã hội chính thức và phi chính thức; khả năng tiếp cận và mạng lưới
các chính sách về hỗ trợ xã hội của chính phủ và các mạng lưới khác trong việc phòng
ngừa, giảm nhẹ và chống đỡ các rủi do của hộ gia đình, cộng đồng.
 
Chương IV tập trung vào các vấn đềvềtham gia và trao quyền, trong đó tập trung
vào đánh giá những sự thay đổi trong sự tham gia của người dân, đặc biệt là người
nghèo, phụ nữ, người dân tộc trong quá trình thực hiện nghị định 29 về dân chủ cơ sở
trong các lĩnh vực xây dựng kế hoạch ngân sách, các kế hoạch khác của địa phương. 
 
Chương V đềcập đến việc cải cách hành chính,  xem xét quá trình chuyển đổi các cơ
sở hành chính sang dịch vụ công với mục tiêu ngày càng minh bạch và hiệu quả hơn.
Đặc biệt tập trung vào việc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế ʺ1 cửaʺ trong lĩnh
vực cấp quyền sử dụng đất, đánh giá các tác động của cuộc thí điểm và tác động của
cải cách đến xoá đói giảm nghèo.   
 
Chương VI và VII nhấn mạnh đến vấn đềvềdi cưvà môi trường  sinh sống của cộng
đồng và tác động của các vấn đề này đến tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo.  
Để thu thập các thông tin về các nội dung trên, nhóm nghiên cứu đã tạo đàm, trao đổi
với trên 200 cán bộ, ban, ngành đoàn thể các cấp và phỏng vấn, thảo luận với trên 250
người dân, đại diện cho các hộ nghèo, hộ dân tộc.

Mục lục


Lời nói đầu của Nhóm hành động chống đói nghèo..................................................... iii
Các từ viết tắt........................................................................................................................vii
Lời cảm ơn..............................................................................................................................ix
Tóm tắt..................................................................................................................................... 1
Tóm tắt Các phát hiện chính từ Nghiên cứu ................................................................... 3
Tổng quan về Địa bàn Khảo sát.......................................................................................... 7
I.   Tổng quan về tỉnh Quảng Trị ................................................................................... 7
II. Chọn địa bàn Huyện và xã:........................................................................................ 9
Chương I: Tăng trưởng kinh tế, Nghèo đói và việc làm............................................... 11
1.  Xoá đói giảm nghèo tại Quảng Trị rất gian nan ........................................... 11
2.   Nghèo đói bao gồm khía cạnh về tiền tệ và phi tiền tệ................................ 12
3.   Các nguyên nhân nghèo đói............................................................................ 12
4.   Xu hướng nghèo đói......................................................................................... 13
5.  Qui trình lập danh sách hộ nghèo ................................................................... 15
6.   Tạo dựng cơ hội thông qua chuyển dịch cơ cấu, việc làm và phát triển    
thị trường  lao động ......................................................................................... 17
Chương II: Cung cấp Dịch vụ Cơ bản cho Người nghèo ............................................ 20
I.  Giáo dục...................................................................................................................... 20
1.   Chính sách hỗ trợ trong giáo dục cho con em hộ nghèo, vùng nghèo      
khá đa dạng  ...................................................................................................... 20
2.   Mạng lưới, cơ sở vật chất, giáo viên cho giáo dục ....................................... 22
3.   Tiếp cận giáo dục ............................................................................................. 24
4.   Tình hình bỏ học của con hộ nghèo................................................................ 25
II. Y tế .............................................................................................................................. 28
1.   Thực trạng hệ thống y tế.................................................................................. 28
2.   Các trợ giúp về y tế cho người nghèo ........................................................... 30
3.   Các khó khăn khi thực hiện chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo........ 30
4.   Những khó khăn vướng mắc của y tế Quảng Trị khi thực hiện              
quyết định 139 ................................................................................................... 33
III. Khuyến Nông‐Lâm‐Ngư‐Bảo vệ Thực vật và Thú y ......................................... 34
1.   Khuyến Nông‐Lâm‐Ngư‐Bảo vệ Thực vật và Thú y có vai trò then chốt
trong XĐGN của tỉnh Quảng Trị.................................................................... 34
2.   Vai trò của các tổ chức xã hội trong khuyến nông ....................................... 36
3.   Tham gia của người nghèo vào công tác khuyến nông  ............................. 37
4.   Các tồn tại, khó khăn của công tác khuyến nông ........................................ 38
Chương III: Chất lượng và Mục tiêu Hỗ trợ Xã hội....................................................... 43
1.   Nhu cầu hỗ trợ xã hội của Quảng Trị rất lớn................................................ 43
2.   Hệ thống hỗ trợ thường xuyên ....................................................................... 45
3.  Hỗ trợ đột xuất ................................................................................................... 48
4.  Miễn giảm các khoản đóng góp, được xem là trợ cấp xã hội chính thức... 50
5.  Các hoạt động hỗ trợ xã hội phi chính thức................................................... 51
Chương IV: Tham gia vào Quá trình ra Quyết định..................................................... 53
1.   Tình hình triển khai qui chế dân chủ cơ sở – QCDCCS............................... 53
2.   Hiểu biết về Dân chủ cơ sở ? ........................................................................... 53
3.   Tác động của Dân chủ cơ sở đến quá trình thông tin .................................. 54
4.   Tác động của Dân chủ cơ sở đến quá trình tham gia ra quyết định và giám
sát các chương trình, chính sách ..................................................................... 56
5.   Dân chủ cơ sở có tác động làm giảm các vụ khiếu kiện .............................. 59
6.   Tác động của qui chế dân chủ cơ sở trong việc cải thiện các mối quan hệ
giữa các tổ chức và người dân......................................................................... 59
7.   Phân cấp và trao quyền .................................................................................... 61
Chương V: Phần A ‐ Cải cách Hành chính Công ........................................................... 63
1.   Quy trình triển khai và mô hình cải cách hành chính  ................................ 63
2.   Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế “1 cửa” .. 63
3.   Tác động của cải cách hành chính (và dịch vụ ʺ1 cửaʺ) .............................. 64
4.   Khó khăn/thách thức của quá trình thực hiện CCHCC .............................. 67
5.   Một số vấn đề tồn tại trong cải cách hành chính .......................................... 68
Chương V: Phần B ‐ Tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp .................................. 70
1.   Số doanh nghiệp mới thành lập đã tăng khá nhanh ................................... 70
2.   Ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút thêm doanh nghiệp    
mới trên địa bàn ................................................................................................ 71
3.   Doanh nghiệp phát triển đã tạo điều kiện thu hút lao động ...................... 71
4.   Một số khó khăn trong tạo việc làm cho người nghèo................................. 72
Chương VI:  Di cư................................................................................................................ 73
1.   Tình hình di cư của tỉnh ................................................................................... 73
2.   Mục tiêu di cư.................................................................................................... 75
3.   Tác động của di cư ........................................................................................... 76
4.   Các khó khăn, vướng mắc của di cư............................................................... 78
Chương VII : Môi trường .................................................................................................. 81
1.   Môi trường ‐ Đó là những vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày ...... 81
2.   Công tác bảo vệ môi trường đã tăng thu nhập cho người dân................... 81
3.   Tuy nhiên, các tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác nguồn rừng tự
nhiên của tỉnh vãn còn rất ít (khoảng 15%), các tài nguyên........................ 83
4.   Tình hình ô nhiễm môi trường........................................................................ 84
5.   Môi trường sống của người nghèo ................................................................. 85
Chương VIII: Các giải pháp Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo trong                 
thời kỳ tới .................................................................................................... 87
Phụ lục:  Một số kết quả chính đánh giá Nghèo đói Quảng Trị................................. 94

Download toàn bộ tài liệu ở đây

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 3773
Hôm nay 5572
Hôm qua 13004
Tuần này 18576
Tuần trước 124356
Tháng này 3473004
Tháng trước 3454571
Tất cả 40506625

Lượt truy cập: 40506712

Đang online: 3823

Ngày hôm qua: 13004

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ