Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Tài liệu tham khảo
08/12/2012 10:39 - Xem: 1884

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra được tiến hành theo chu kỳ 5 năm/lần theo Chương trình Điều tra quốc gia (ban hành theo Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ) và là lần thứ tư ở nước ta1. Mục đích chủ yếu của TĐT NTNN 2011 là thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản

 

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện trên phạm vi
cả nước vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra được tiến hành theo chu kỳ 5 năm/lần
theo Chương trình Điều tra quốc gia (ban hành theo Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày
29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ) và là lần thứ tư ở nước ta1. Mục đích chủ yếu của TĐT
NTNN 2011 là thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: (i) Đánh
giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông
nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng
địa phương; (ii) đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu
quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới;
phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu trong khu vực nông nghiệp và nông thôn; (iii) xây dựng
cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu
và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo.
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
năm 2011 tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:
Một là, thu thập các thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp Việt Nam
bao gồm: Đơn vị sản xuất và lao động, tư liệu sản xuất (quy mô sử dụng đất, chăn nuôi, máy
móc, thiết bị, khoa học công nghệ), hoạt động hỗ trợ sản xuất và các thông tin cần thiết khác:
Kinh tế trang trại, tác động của sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường...
Hai là, thu thập thông tin bức tranh toàn cảnh về nông thôn Việt Nam và dân cư nông thôn
từ số lượng, cơ cấu các loại hộ và lao động nông thôn đến hàng loạt các vấn đề khác như điều
kiện sống, tích luỹ và khả năng huy động vốn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kết quả
thực hiện một số chính sách xã hội ở nông thôn; thực trạng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông
thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; khôi phục và phát triển làng nghề...
Ba là, thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực nông nghiệp và nông
thôn, từ các thông tin về vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đến trình
độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của một số cán bộ chủ chốt ở xã...
Đây là một cuộc tổng điều tra có quy mô lớn trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên
quan tới trên 16,15 triệu hộ điều tra ở khu vực nông thôn và hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở
thành thị; 20.028 trang trại và 9.071 xã. Để tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ
đạo Tổng điều tra các cấp đã huy động hơn 180 nghìn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên
các cấp tham gia.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp
cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của cả xã hội, đến nay Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy
sản năm 2011 đã hoàn thành các nội dung, đạt được mục tiêu đề ra.
Tổng cục Thống kê công bố Báo cáo chính thức kết quả Tổng điều tra để các cấp, các
ngành thống nhất sử dụng. Báo cáo này được chia thành 2 phần như sau:
Phần I. Những đánh giá tổng quan về thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản từ
số liệu chính thức cuộc Tổng điều tra 2011.
Phần II. Số liệu chính thức các chỉ tiêu tổng hợp về kết quả Tổng điều tra nông thôn,
nông nghiệp và thuỷ sản 2011.
Trong Báo cáo này, các chỉ tiêu thời điểm điều tra là 01/7/2011; các chỉ tiêu thời kỳ lấy số
liệu phát sinh trong 12 tháng trước thời điểm điều tra hoặc số chính thức năm 2010. Số liệu cả
nước và phân tổ theo sáu vùng kinh tế - xã hội được sử dụng trong phân tích thực trạng; nhiều
chỉ tiêu được so sánh qua kết quả giữa 2 cuộc Tổng điều tra năm 2006 và 2011, một số chỉ tiêu
có so sánh với kết quả Tổng điều tra năm 2001.
Đồng thời, để có bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của cả
nước, báo cáo này có sử dụng kết quả Điều tra doanh nghiệp hàng năm, đặc biệt là năm 2011
và số liệu Niên giám Thống kê do Tổng cục Thống kê thực hiện để bổ sung thông tin về các
doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản, hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản; số liệu
của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bổ sung thông tin về đất đai trong sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản.
Báo cáo tổng hợp kết quả Tổng điều tra trình bày trong cuốn sách này không chỉ phản ánh
bức tranh toàn cảnh, đầy đủ thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản đến thời điểm
01/7/2011, còn tập trung phân tích, đánh giá xu hướng biến động của kinh tế - xã hội ở nông
thôn, đời sống nông dân qua các thời kỳ với các số liệu so sánh là kết quả Tổng điều tra của 2
chu kỳ 2001 và 2006 trước đây.
Báo cáo còn tập trung đánh giá kết quả thực hiện một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội nông thôn trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010). Đặc biệt, thông qua kết quả Tổng điều tra lần
này, báo cáo cũng phản ánh mức độ đạt được ở một số mục tiêu (tiêu chí) của Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 800/QĐ-
TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ sau hơn 1 năm thực hiện.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, kết quả Tổng điều tra cũng sẽ được biên
soạn và phổ biến qua các báo cáo chuyên đề, các sản phẩm điện tử như: đĩa CD ROM, các cơ
sở dữ liệu vĩ mô và vi mô, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.
 
Các bạn có thể download tài liệu tại đây
Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
 
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4238
Hôm nay 6441
Hôm qua 13004
Tuần này 19445
Tuần trước 124356
Tháng này 3473873
Tháng trước 3454571
Tất cả 40507494

Lượt truy cập: 40507530

Đang online: 4259

Ngày hôm qua: 13004

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ