Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐH Nông lâm và hội khoa Kinh tế & PTNTTuyển sinh 2019 - 3
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Văn bản liên quan
11/12/2012 13:58 - Xem: 1289

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________________

Số :  42/2007/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày  13  tháng  8  năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

__________________________

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1584/GD-ĐT ngày 27 tháng 7 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo” và Quyết định số 39/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo”. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Như Điều 3;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu VT, Vụ: PC, CT HSSV.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(đó ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Nhân

 

Chi tiết download tại đây

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - 2
Đang online 3776
Hôm nay 5958
Hôm qua 11383
Tuần này 30502
Tuần trước 95100
Tháng này 3257700
Tháng trước 0
Tất cả 36424349

Lượt truy cập: 36424349

Đang online: 3776

Ngày hôm qua: 11383

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ