Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Văn bản liên quan
11/12/2012 14:09 - Xem: 1588

Về việc cụ thể hoá một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên, áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

Số:  221 /2012/QĐ-HSSV                         

     Thái Nguyên, ngày 09  tháng 3  năm 2012

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc cụ thể hoá một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên,

áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

 

 
 

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

Căn cứ  vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/ QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ  vào Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

            Căn cứ vào “Quy định một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật HSSV” ban hành kèm  theo Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên”, áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 178/2008/QĐ-HSSV, ban hành ngày 19/3/2008;

            Điều 3: Các Ông Trưởng phòng CT HSSV, Đào tạo, HC - TC, KH -TC, BCN các khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh viên của Nhà trường  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- ĐHTN (để báo cáo)                                                                                              (Đã ký)

- Như điều 3 (T/hiện)

- Lưu VT, CT HSSV                                                                            Trần Văn Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

Số:  446/2010/QĐ-HSSV                         

              Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6  năm 2010

 

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

trường đại học Nông Lâm hệ chính quy

 

 
 

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/ QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định khác trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

            Điều 3: Các ông: Trưởng phòng CT HSSV, Đào tạo, HC - TV, BCN các khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan, giáo viên và sinh viên hệ chính quy của trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

            Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                        - ĐHTN (B/cáo)

- BGH (B/cáo)

- Các đơn vị trong trường (T/hiện)

                                - Lưu: VT, CT HSSV

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7797
Hôm nay 332
Hôm qua 21379
Tuần này 102026
Tuần trước 171967
Tháng này 3046058
Tháng trước 4013583
Tất cả 38777520

Lượt truy cập: 38777520

Đang online: 7797

Ngày hôm qua: 21379

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ