Khoa Lâm nghiệp
tuyensinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tuyển sinh Thông tin tuyển sinh năm 2018
09/02/2017 23:52 - Xem: 1715

Các ngành học đại học đang được đào tạo tại khoa Lâm nghiệp - trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Để các bạn học sinh - sinh viên có thể hiểu rõ hơn về ngành học và công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp các ngành học thuộc khoa Lâm nghiệp, trường đại học nông lâm Thái Nguyên (ngành quản lý tài nguyên rừng và ngành lâm nghiệp).

1. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

1.1. Chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng 

Đào tạo kỹ sư  quản lý tài nguyên rừng chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và các chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

 Sinh viên được trang bị kiến thức về sinh thái môi trường, hệ sinh thái rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá tài nguyên rừng và môi trường cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan, về sinh thái nhân văn để làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng và môi trường.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý tài nguyên rừng, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ, các trung tâm và quỹ phát triển rừng tại các tỉnh và huyện và các đơn vị khuyến nông lâm cùng các dự án liên quan.

Cụ thể

+ Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Cục kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT,   Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại cấp tỉnh, huyện, xã, phòng khuyến nông lâm, hạt kiểm lâm, lâm trường.

+  Các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu gỗ, các trung tâm bảo vệ và phát triển rừng: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.

+ Các viện nghiên cứu lâm nghiệp: Viện nghiên cứu lâm nghiệp,  Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.…

+ Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề, …

+ Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế.

+ Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.         

1.2. Chuyên ngành sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học

Đào tạo kỹ sư quản lý tài nguyên rừng  chuyên sâu trong lĩnh vực sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

Sinh viên được trang bị kiến thức về hệ sinh thái rừng và môi trường, tính đa dạng sinh học và sự cần thiết của bảo tồn đa dạng sinh học, các kỹ thuật và công nghệ nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá tài nguyên động thực vật cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới tài nguyên này. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án bảo tồn đa dạng sinh học và đánh giá tác động tới môi trường sinh thái.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý tài nguyên rừng và môi trường, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các doanh nghiệp nông lâm nghiệp, các công ty du lịch sinh thái và các đơn vị khuyến nông lâm cùng các dự án liên quan.

Cụ thể

+ Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và môi trường, ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Các vườn Quốc gia, các khu bảo tồn sinh cảnh động thực vật, Tổng cục lâm nghiệp, phòng bảo tồn - Chi cục kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng cảnh sát môi trường, Phòng bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh và huyện.   

+  Các doanh nghiệp du lịch sinh thái, các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.

+ Các viện nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật, viện nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, viện sinh thái 

+ Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề, …

+ Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế về đa dạng sinh học.

+ Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học .     

2. NGÀNH LÂM NGHIỆP

2.1. Chuyên ngành lâm nghiệp

Đào tạo kỹ sư  lâm nghiệp, có khả năng quản lý, tổ chức trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Sinh viên được trang bị kiến thức về kỹ thuật lâm sinh, công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá trong lâm nghiệp cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án quản lý trong lâm sinh trồng rừng.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên học chuyên ngành này có thể làm ở các cơ quan sự nghiệp nhà nướccác cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý lâm nghiệp và môi trường, Trạm nghiên cứu lâm nghiệp, các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các lâm trường, các chương trình dự án phát triển nông thôn.

Cụ thể

+ Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổng Cục lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại cấp tỉnh, huyện, xã, phòng khuyến nông lâm, lâm trường.

+  Các doanh nghiệp lâm nghiệp, sản xuất và chế biến sản phẩm lâm nghiệp, trung tâm chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.

+ Các viện nghiên cứu  lâm nghiệp: Viện nghiên cứu lâm nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.…

+ Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề, …

+ Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế.

+ Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành đào tạo lâm nghiệp.         

2.2. Chuyên ngành Nông lâm kết hợp

Đào tạo kỹ sư  lâm nghiệp chuyên sâu lĩnh vực Nông lâm kết hợp, có khả năng quản lý, tổ chức trong lĩnh vực Nông lâm nghiệp.

Sinh viên được trang bị kiến thức về kỹ thuật Lâm nghiệp – Nông nghiệp và chăn nuôi thú y, công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá trong sản xuất Nông lâm nghiệp cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án xây dựng quy hoạch trong Nông lâm kết hợp.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên học chuyên ngành này có thể làm ở các Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, Chi cục phát triển lâm nghiệp các Hội làm vườn, Hội Nông dân, Hội phụ nữ….). Các trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ quản lý nông lâm nghiệp tại địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp, các lâm trường và trang trại lớn, các chương trình dự án phát triển nông thôn.

 Cụ thể

+ Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục lâm nghiệp, Chi cục lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại cấp tỉnh, huyện, xã, phòng khuyến nông lâm,  lâm trường.

+  Các doanh nghiệp nông lâm nghiệp, sản xuất và chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp, trung tâm chuyển giao kỹ thuật nông lâm nghiệp: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.

+ Các viện nghiên cứu Nông lâm nghiệp: Viện nghiên cứu lâm nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.…

+ Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề, …

+ Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế.

+ Các cơ sở đào tạo liên quan đến nông lâm nghiệp

Ảnh: nguồn internet.   

Web các đơn vị
Đang online 26166
Hôm nay 9460
Hôm qua 24864
Tuần này 58173
Tuần trước 96748
Tháng này 2550842
Tháng trước 0
Tất cả 29909415

Lượt truy cập: 29909415

Đang online: 26166

Ngày hôm qua: 24864

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ