Khoa Lâm nghiệp
tuyensinhChúc mừng năm mới 2019Tuyển sinh 2019TTTS 2019Giấy mời Hội khoa
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Cựu sinh viên
28/03/2016 14:53 - Xem: 2297

Danh sách cựu sinh viên khóa 43 - khoa Lâm nghiệp - trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

TT Họ Đệm Tên Ngày sinh Lớp
1 Hoàng Văn Ba 15/12/1992 Lâm nghiệp N01 K43
2 Bàn Quang Chung 24/04/1993 Lâm nghiệp N01 K43
3 Đỗ Văn Anh 24/11/1993 Lâm nghiệp N02 K43
4 Đồng Văn Hoạt 20/08/1993 Lâm nghiệp N02 K43
5 Hà Văn Trường 24/08/1990 Lâm nghiệp N02 K43
6 Mùi Thị Ím 08/08/1991 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
7 Hoàng Văn Tấn 29/06/1991 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
8 Phan Quỳnh Giang 25/08/1992 Quản lý tài nguyên rừng K43 N02
9 Phạm Mạnh Chiến 08/07/1993 Lâm nghiệp N01 K43
10 Nguyễn Tiến Chung 08/02/1993 Lâm nghiệp N01 K43
11 Lường Thị Dân 08/09/1992 Lâm nghiệp N01 K43
12 Hoàng Thị Diệu 28/01/1992 Lâm nghiệp N01 K43
13 Phan Thị Dịu 01/01/1993 Lâm nghiệp N01 K43
14 Trần Quang Dũng 27/06/1993 Lâm nghiệp N01 K43
15 Hỏa Cao Đẳng 10/09/1993 Lâm nghiệp N01 K43
16 Nguyễn Anh Đức 04/04/1993 Lâm nghiệp N01 K43
17 Hoàng Lê Thu 02/09/1993 Lâm nghiệp N01 K43
18 Phạm Văn Hải 26/05/1992 Lâm nghiệp N01 K43
19 Ma Công  Hùng 19/03/1993 Lâm nghiệp N01 K43
20 Lộc Văn Huy 04/07/1993 Lâm nghiệp N01 K43
21 Trần Thị Lan Hương 04/08/1993 Lâm nghiệp N01 K43
22 Kiều Thị Lan 10/01/1993 Lâm nghiệp N01 K43
23 Ma Thị  Lan 19/06/1993 Lâm nghiệp N01 K43
24 Nguyễn Thị Lanh 29/08/1993 Lâm nghiệp N01 K43
25 Phan Hải Nam 08/12/1993 Lâm nghiệp N01 K43
26 Hà Thị Nga 03/08/1993 Lâm nghiệp N01 K43
27 Nguyễn Diệu  Nga 18/10/1993 Lâm nghiệp N01 K43
28 Hoàng Thị Phương 26/05/1993 Lâm nghiệp N01 K43
29 Nguyễn Thị Phương 30/07/1993 Lâm nghiệp N01 K43
30 Hà Mạnh Quang 30/06/1993 Lâm nghiệp N01 K43
31 Nông Thị Thanh 27/10/1993 Lâm nghiệp N01 K43
32 Đặng Thị Thấy 09/08/1993 Lâm nghiệp N01 K43
33 Trần Xuân Thích 04/03/1993 Lâm nghiệp N01 K43
34 Nguyễn Thị Thơm 02/12/1992 Lâm nghiệp N01 K43
35 Nguyễn Văn Thuật 04/12/1993 Lâm nghiệp N01 K43
36 Lê Thị Thuý 20/09/1993 Lâm nghiệp N01 K43
37 Ma Thanh Thuyết 13/12/1993 Lâm nghiệp N01 K43
38 Nguyễn Thị Thương 10/07/1993 Lâm nghiệp N01 K43
39 Vũ Hoài Thương 18/06/1993 Lâm nghiệp N01 K43
40 Nông Văn Toán 21/03/1993 Lâm nghiệp N01 K43
41 Trần Văn Trường 03/12/1993 Lâm nghiệp N01 K43
42 Nông Thị Tuyến 09/04/1993 Lâm nghiệp N01 K43
43 Lại Thị Hải Yến 21/12/1991 Lâm nghiệp N01 K43
44 Vũ Mạnh 16/04/1992 Lâm nghiệp N01 K43
45 Hoàng Văn Hành 03/07/1990 Lâm nghiệp N01 K43
46 Trần Huy Hào 19/10/1992 Lâm nghiệp N01 K43
47 Lường Thị Nự 13/03/1990 Lâm nghiệp N01 K43
48 Trần Thị Thoa 07/12/1993 Lâm nghiệp N01 K43
49 Đặng Phúc Tiến 26/03/1993 Lâm nghiệp N01 K43
50 Nguyễn Thị Tuyến 11/01/1993 Lâm nghiệp N01 K43
51 Tô Quang Vinh 15/10/1992 Lâm nghiệp N01 K43
52 Vũ Mạnh 16/04/1992 Lâm nghiệp N01 K43
53 Đặng Phúc Tiến 26/03/1993 Lâm nghiệp N01 K43
54 Nguyễn Văn Khánh 01/08/1993 Lâm nghiệp N02 K43
55 Hoàng Thị Hồng  Thắm 03/02/1993 Lâm nghiệp N02 K43
56 Đặng Văn  An  26/06/1993 Lâm nghiệp N02 K43
57 Hoàng Quốc Anh 13/06/1993 Lâm nghiệp N02 K43
58 Nguyễn Văn Anh 26/01/1993 Lâm nghiệp N02 K43
59 Đinh Duy Định 26/11/1993 Lâm nghiệp N02 K43
60 Vũ Thị Minh 20/09/1993 Lâm nghiệp N02 K43
61 Lù Văn Trung 19/12/1990 Lâm nghiệp N02 K43
62 Thăng Thị Hảo 27/10/1993 Lâm nghiệp N02 K43
63 Bùi Đức Hùng 06/10/1993 Lâm nghiệp N02 K43
64 Thăng Thị Hảo 27/10/1993 Lâm nghiệp N02 K43
65 Nguyễn Khắc Hiếu 15/04/1992 Lâm nghiệp N02 K43
66 Đỗ Công Huân 26/12/1993 Lâm nghiệp N02 K43
67 Bùi Đức Hùng 06/10/1993 Lâm nghiệp N02 K43
68 Lương Văn Kiếm 11/07/1993 Lâm nghiệp N02 K43
69 Đào Anh Quyết 16/01/1993 Lâm nghiệp N02 K43
70 Nguyễn Trọng Tiến 27/09/1993 Lâm nghiệp N02 K43
71 Nguyễn Minh 29/10/1993 Lâm nghiệp N02 K43
72 Hoàng Đức Tuân 26/09/1992 Lâm nghiệp N02 K43
73 Phạm Thanh Tùng 15/03/1992 Lâm nghiệp N02 K43
74 Nông Văn 15/06/1991 Lâm nghiệp N02 K43
75 Lê Thị Huyền Thanh 24/10/1993 Lâm nghiệp N02 K43
76 Thăng Thị Hảo 27/10/1993 LN N02 K43
77 Nguyễn Khắc Hiếu 15/04/1992 LN N02 K43
78 Đỗ Công Huân 26/12/1993 LN N02 K43
79 Bùi Đức Hùng 06/10/1993 LN N02 K43
80 Lương Văn Kiếm 11/07/1993 LN N02 K43
81 Đào Anh Quyết 16/01/1993 LN N02 K43
82 Nguyễn Trọng Tiến 27/09/1993 LN N02 K43
83 Nguyễn Minh 29/10/1993 LN N02 K43
84 Hoàng Đức Tuân 26/09/1992 LN N02 K43
85 Phạm Thanh Tùng 15/03/1992 LN N02 K43
86 Nông Văn 15/06/1991 LN N02 K43
87 Triệu Mùi Chiều 08/03/1993 Nông lâm kết hợp K43
88 Phùng Thị Duyên 22/06/1993 Nông lâm kết hợp K43
89 Chẩu Thị 27/08/1993 Nông lâm kết hợp K43
90 Trần Thị Hạnh 10/11/1992 Nông lâm kết hợp K43
91 Lương Thị Thu Huyên 23/06/1991 Nông lâm kết hợp K43
92 Nông Đức Huynh 14/11/1993 Nông lâm kết hợp K43
93 Lò Thị Hương 01/06/1993 Nông lâm kết hợp K43
94 Mua A Khá 06/08/1990 Nông lâm kết hợp K43
95 Hoàng Chí Khiêm 29/08/1993 Nông lâm kết hợp K43
96 Hoàng Thị Mỹ  Linh 25/03/1993 Nông lâm kết hợp K43
97 Hứa Thị Luật 11/12/1993 Nông lâm kết hợp K43
98 Phạm Thị Ly 22/04/1992 Nông lâm kết hợp K43
99 Bế Thị Mai 16/06/1992 Nông lâm kết hợp K43
100 Doanh Hồng Minh 09/06/1993 Nông lâm kết hợp K43
101 Vì Văn Minh 13/06/1988 Nông lâm kết hợp K43
102 Lý Thị Na 21/04/1993 Nông lâm kết hợp K43
103 Lường Thị Nga 29/08/1993 Nông lâm kết hợp K43
104 Thang Bảo Ngọc 24/02/1993 Nông lâm kết hợp K43
105 Đặng Thị Nhị 03/12/1993 Nông lâm kết hợp K43
106 Ngọc Thị Hồng Nhung 11/09/1992 Nông lâm kết hợp K43
107 Lường Thị Quế 06/06/1993 Nông lâm kết hợp K43
108 Ma Thị Quế 21/03/1993 Nông lâm kết hợp K43
109 Nông Thị Quý 13/03/1993 Nông lâm kết hợp K43
110 Nông Thanh Tâm 19/09/1993 Nông lâm kết hợp K43
111 Phạm Minh Tâm 22/03/1992 Nông lâm kết hợp K43
112 Trần Thị  Thảo 25/06/1993 Nông lâm kết hợp K43
113 Ma Thị Thêu 25/02/1993 Nông lâm kết hợp K43
114 Ma Thị Thiện 11/10/1993 Nông lâm kết hợp K43
115 Hoàng Thị Thuyền 04/02/1993 Nông lâm kết hợp K43
116 Trăng Chiến Trường 11/08/1993 Nông lâm kết hợp K43
117 Sùng Mí Tủa 04/06/1990 Nông lâm kết hợp K43
118 Đặng Thị Thu Tuyết 25/10/1993 Nông lâm kết hợp K43
119 Dương Minh Xuân 20/04/1990 Nông lâm kết hợp K43
120 Bùi Văn Bộ 29/01/1986 NLKH 43
121 Dương Thị Chinh 13/07/1991 NLKH 43
122 Nông Hồng Hiển 14/09/1993 NLKH 43
123 Nông Thanh Hoa 04/03/1992 NLKH 43
124 Lò Thị Hường 07/11/1993 NLKH 43
125 Nguyễn Thành Luân 08/08/1993 NLKH 43
126 Nguyễn Khánh Ly 06/06/1993 NLKH 43
127 Lò Thị Mai 23/09/1993 NLKH 43
128 Bùi Thị Ngân 26/09/1993 NLKH 43
129 Chu Thị Ngân 25/11/1993 NLKH 43
130 Lý Văn Quyết 02/03/1993 NLKH 43
131 Giàng A Sang 01/03/1993 NLKH 43
132 Nguyễn Văn Thắng 20/05/1993 NLKH 43
133 Vương Văn Thơ 27/08/1989 NLKH 43
134 Giàng A Tồng 06/05/1988 NLKH 43
135 Hà Thị Vân 24/11/1992 NLKH 43
136 Ma Thanh Xuân 13/10/1993 NLKH 43
137 Lê Văn Đôn 18/11/1993 NLKH K43
138 Lâm Văn Đông 09/09/1993 NLKH K43
139 Dương Văn Hoàn 28/11/1993 NLKH K43
140 Trần Thị Thu Huế 11/01/1993 NLKH K43
141 Ngọc Văn Huy 11/11/1992 NLKH K43
142 Hoa Văn Hưng 06/02/1992 NLKH K43
143 Hồ Chiến Hữu 28/01/1993 NLKH K43
144 Tráng Seo Liên 21/11/1994 NLKH K43
145 Nguyễn Lương Lĩnh 10/08/1993 NLKH K43
146 Đinh Văn Lộc 26/09/1993 NLKH K43
147 Mông Đức Mạnh 15/06/1992 NLKH K43
148 Lò Thị Quyên 20/11/1993 NLKH K43
149 Nguyễn Thị Thuỳ 23/09/1993 NLKH K43
150 Trần Thị Dạ Thương 17/02/1993 NLKH K43
151 Vương Thị 11/12/1991 NLKH K43
152 Mai Thị Ngọc Châm 20/07/1993 Nông lâm kết hợp K43
153 Phạm Văn  Thanh 24/12/1993 Nông lâm kết hợp K43
154 Vũ Thị  Trang 9/10/1993 Nông lâm kết hợp K43
155 Linh Thị In 26/12/1993 Nông lâm kết hợp K43
156 Trương Thị thuỳ Linh 13/07/1993 Nông lâm kết hợp K43
157 Nguyễn Văn Cát 01/07/1992 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
158 Hoàng Thị Ngọc Châm 08/07/1991 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
159 Bùi Thọ  Cường 16/08/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
160 Hoàng Văn Diễn 22/04/1989 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
161 Nguyễn Quang Dương 13/11/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
162 Triệu Văn Đạt 23/07/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
163 Giá Thị Thu 17/10/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
164 Lộc Văn Hào 18/01/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
165 Hoàng Thị Hằng 01/10/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
166 Ma Thị Hiên 23/02/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
167 Nguyễn Văn Hùng 21/09/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
168 Bành Thúy Hường 03/10/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
169 Hoàng Thị Hường 06/12/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
170 Hoàng Đức Kinh 20/11/1992 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
171 Hứa Văn Lam 20/08/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
172 Hoàng Văn Lập 06/11/1992 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
173 Vạ A Lệnh 13/10/1989 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
174 Vũ Hải My 16/08/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
175 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/09/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
176 Bùi Thị Phượng 01/06/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
177 Hoàng Thị Thơm 03/08/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
178 Lý Thị  Thương 09/02/1992 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
179 Lý Thị Trang 23/03/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
180 Lộc Thị Trinh 07/06/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
181 Hoàng Văn Tuấn 10/09/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
182 Phìn Thị Với 11/08/1992 Quản lý tài nguyên rừng K43 N01
183 Hoàng Tiến Dương 29/09/1993 QLTNR K43 N01
184 Triệu Văn Đình 04/10/1993 QLTNR K43 N01
185 Hoàng Văn Hiếu 06/02/1992 QLTNR K43 N01
186 Lê Mạnh Hùng 24/09/1993 QLTNR K43 N01
187 Hoàng Văn Lập 06/11/1992 QLTNR K43 N01
188 Hà Văn Mạnh 16/06/1993 QLTNR K43 N01
189 Nông Thị Ngọc 19/03/1993 QLTNR K43 N01
190 Nông Thanh Nhã 25/11/1993 QLTNR K43 N01
191 Nguyễn Văn Thịnh 18/09/1993 QLTNR K43 N01
192 Giàng Quáng Tiên 12/11/1993 QLTNR K43 N01
193 Nông Văn Toàn 24/11/1993 QLTNR K43 N01
194 Mùa A Tồng 11/02/1991 QLTNR K43 N01
195 Nguyễn Thị Vui 05/06/1993 QLTNR K43 N01
196 Nông Thế Bình 14/03/1993 QLTNR 43N01
197 Dương Văn Dư  25/11/1992 QLTNR 43N01
198 Lê Mạnh Hùng 24/09/1993 QLTNR 43N01
199 Hà Thị  Nhật 19/04/1993 QLTNR 43N01
200 Nông Văn Toàn 24/11/1993 QLTNR 43N01
201 Lê Mạnh Hùng 24/09/1993 QLTNR 43 N01
202 Triệu Sinh 13/09/1990 QLTNR 43 N01
203 Hoàng Văn Tin 15/01/1992 QLTNR 43 N01
204 Tô Thiện An 11/03/1993 QLTNR 43 N02
205 Lý Trung Hoàn 01/07/1992 QLTNR 43 N02
206 Sạch Văn Khôi 22/09/1993 QLTNR 43 N02
207 Hoàng Văn Nhân 01/10/1993 QLTNR 43 N02
208 Lương Văn Thắng 05/11/1993 QLTNR 43 N02
209        
210 Giang Vũ Hoàng Anh 15/01/1993 QLTNR K43 N02
211 Ma Duy Ba 20/02/1992 QLTNR K43 N02
212  Đặng Minh Chiến 02/05/1993 QLTNR K43 N02
213 La Đình Chung 11/03/1992 QLTNR K43 N02
214 Dương Văn Duy 15/09/1991 QLTNR K43 N02
215 Vi Thị Đặng 06/01/1992 QLTNR K43 N02
216 Đinh Xuân Đức 23/03/1992 QLTNR K43 N02
217 Hà Dương Hùng 30/07/1992 QLTNR K43 N02
218 Lưu Đình Hưu 17/08/1993 QLTNR K43 N02
219 Trương Tố Hữu 14/05/1992 QLTNR K43 N02
220 Hoàng Văn Long 25/03/1993 QLTNR K43 N02
221 Lâm Văn Sáng 18/10/1991 QLTNR K43 N02
222 Lê Khắc  Sơn 21/10/1993 QLTNR K43 N02
223 Nguyễn Đức Minh Tâm 20/07/1993 QLTNR K43 N02
224 Nông Xuân Thắng 24/11/1993 QLTNR K43 N02
225 Hoàng Văn Thịnh 25/08/1993 QLTNR K43 N02
226 Nịnh Thị Trang 01/02/1993 QLTNR K43 N02
227 Quan Văn Viện 07/05/1991 QLTNR K43 N02
228 Nguyễn Công Dương 09/03/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N02
229 Nguyễn Văn Hải 08/06/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N02
230 Nguyễn Thành Luân 12/03/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N02
231 Đỗ Thị Trang 25/10/1993 Quản lý tài nguyên rừng K43 N02
232 Hoàng Văn Đại 29/12/1993 QLTNR 43 N02
233 Vi Thị Đặng 06/01/1992 QLTNR 43 N02
234 Phạm Đức Hiển 20/04/1993 QLTNR 43 N02
235 Nguyễn Văn Phòng 19/12/1990 QLTNR 43 N02
236 Pờ Xú Po 15/08/1993 QLTNR 43 N02
237 Lý Sinh Quân 05/09/1993 QLTNR 43 N02
238 Hoàng Văn Thân 12/09/1993 QLTNR 43 N02
239 Hoàng Huyền Tươi 27/08/1993 QLTNR 43 N02
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh đại học khoa Lâm nghiệp 2019
Đang online 3612
Hôm nay 8300
Hôm qua 15289
Tuần này 88449
Tuần trước 96590
Tháng này 3222581
Tháng trước 3494688
Tất cả 39937015

Lượt truy cập: 39937045

Đang online: 3631

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ