Khoa Lâm nghiệp
tuyensinhChúc mừng năm mới 2019Tuyển sinh 2019TTTS 2019Giấy mời Hội khoa
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện
08/06/2016 22:36 - Xem: 1399

Đề cương mộn học Thực vật học (ngành lâm nghiệp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA LÂM NGHIỆP

BỘ MÔN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 

1. Tên học phần: Thực vật học

   - Mã số học phần: BOT221

   - Số tín chỉ: 02

   - Tính chất của học phần: Bắt buộc

   - Học phần thay thế, tương đương:

   - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Lâm nghiệp, Nông lâm kết hợp, Quản lý tài nguyên rừng

2. Phân bổ thời gian học tập:

     - Số tiết học lý thuyết trên lớp:                21      tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:……….tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành:               09       tiết

- Số tiết sinh viên tự học:                         30      tiết

3. Đánh giá học phần

     - Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

     - Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

     - Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: Sinh học đại cương

- Học phần song hành:…………………..

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:

5.1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quát về phân loại,cách đặt tên, vị trí các nhóm, ngành TV  và các đại diện trong hệ thống phân loại giới TV bậc cao, hiểu được hình thái và cấu tạo giải phẫu của tế bào, mô TV,cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dưỡng, tầm quan trọng thực vật trong sinh giới.

5.2. Kỹ năng:

Mô tả, nhận diện được một số loài thực vật, có kiến thức thực vật học theo nội dung và mục tiêu chương trình học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn trồng trọt, nhân giống, bảo quản, cấy mô.

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp giảng dạy

 

Chương 1. Giới thiệu chung

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

1.1

Nhiệm vụ và lịch sử phát triển môn thực vật học

1.1.1

Quan niệm về sinh giới

1.1.2

Nhiệm vụ của môn thực vật học

1.1.3

Lược sử phát triển môn thực vật học

1.2

Phương pháp nghiên cứu trong môn thực vật học

1.2.1

Phương pháp hình thái so sánh

1.2.2

Phương pháp giải phẫu so sánh;

1.2.3

Các phương pháp khác

 

Chương 2. Mô thực vật

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

2.1

Khái niệm, phân loại mô

2.2

Mô phân sinh

2.3

Mô bì

2.3.1

Mô bì sơ cấp

2.3.2

Mô bì thứ cấp

2.4

Mô cứng

2.4.1

Sợi

2.4.2

Thể cứng

2.5

Mô dẫn

2.5.1

Xy lem

2.5.2

Phloem

2.5.3

Các kiểu bó dẫn

 

Chương 3. Các cơ quan sinh dưỡng

 

 

3.1

Thân

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

3.1.1

Hình thái ngoài

3.1.1.1

Chồi

3.1.1.2

Cách sắp xếp lá trên cành

3.1.1.3

Sự phân nhánh của chồi

3.1.1.4

Đặc tính phân nhánh

3.1.1.5

Biến thái của thân

3.1.2

Cấu tạo giải phẫu của thân

3.1.2.1

Cấu tạo sơ cấp

3.1.2.2

Cấu tạo thứ câp

3.2.

Rễ

3.2.1

Hình thái ngoài của rễ

3.2.1.1

Các phần của một rễ

3.2.1.2

Các kiểu rễ

3.2.1.3

Biến thái của rễ

3.2.2

Giải phẫu rễ

3.2.2.1

Cấu tạo sơ cấp của rễ

3.2.2.2

Cấu tạo thứ cấp của rễ

3.3

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

3.3.1

Hình thái ngoài của lá

3.3.1.1

Các phần của một lá

3.3.1.2.

Lá đơn

3.3.1.3

Lá kép

3.3.2

Giải phẫu lá

 

Thực hành

Bài 1. Hình thái thân, lá và rễ

2

Bài tập: Quan sát và mô tả

 

Chương 4. Các cơ quan sinh sản

 

 

4.1

Hoa

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

4.1.1

Cấu tạo của một hoa

4.1.1.1

Trục hoa, đế hoa

4.1.1.2

Bao hoa

4.1.1.3

Bộ nhị

4.1.1.4

Bộ nhụy

4.2

Biểu diễn cấu tạo của hoa

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

4.2.1

Hoa thức

4.2.2

Hoa đồ

4.3

Cụm hoa

4.3.1

Nơi mọc của cụm hoa

4.3.2

Cấu tạo cụm hoa

4.4

Quả

4.4.1

Vách quả

4.4.2

Các kiểu quả

4.4.2.1

Quả khô

4.4.2.2

Quả mọng

 

Thực hành

Bài 2. Hình thái hoa và quả

2

Bài tập: Quan sát và mô tả

 

Chương 5. Sơ bộ phân loại giới thực vật

 

 

5.1

Các ngành thực vật bậc thấp - Thallobionta

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

5.1.1

Vi khuẩn lam

5.1.2

Tảo

5.1.2.1.

Sinh sản

5.1.2.2

Hệ thống phân loại

5.2

Thực vật có cấu tạo đặc biệt: Địa y – Lichenes

5.2.1

Hình thái và cấu tạo giải phẫu Địa y

5.2.2

Phân loại Địa y

5.3

Các ngành thực vật bậc cao hay thực vật có chồi (Kormobionta)

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

5.3.1

Ngành Rêu - Bryophyta

5.3.2

Ngành Dương xỉ trần - Rhyniophyta

5.3.3

Ngành Lá thông - Psilotophyta

5.3.4

Ngành Thông đất - Lycopodiophyta

5.3.5

Ngành Cỏ tháp bút - Equisetophyta

5.3.6

Ngành Dương xỉ - Polypodiophyta

5.3.7

Ngành Thông - Pinophyta

5.3.7.1

Phân ngành Tuế - Cycadicae

5.3.7.2

Phân ngành Thông – Pinicae

5.3.7.3

Phân ngành Dây Gắm - Gneticae

5.3.8

Ngành Ngọc lan - Magnoliophyta

 

 

 

 

 

Chương 6. Hệ thống phân loại ngành Mộc lan

 

 

6.1

Lớp Mộc lan - Magnoliopsida

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

6.1.1

Phân lớp Mộc lan – Magnoliidae

6.1.1.1.

Bộ Mộc lan – Magnoliales

6.1.1.2

Bộ Na – Annonales

6.1.1.3

Bộ Long não – Laurales

6.1.2

Phân lớp Hoàng liên – Ranunculidae

6.1.3

Phân lớp Sau sau – Hamamelididae

6.1.3.1

Bộ Sau sau – Hamamelidales

6.1.3.2

Bộ Dẻ – Fagales

6.1.4

Phân lớp Cẩm chướng – Caryophyllidae

6.1.4.1

Bộ Cẩm chướng – Caryophyllales

6.1.4.2

Bộ Rau răm – Polygonales

6.1.5

Phân lớp Sổ - Dilleniidae

6.1.5.1

Bộ Sổ – Dilleniales

6.1.5.2

Bộ Đỗ quyên – Ericales

6.1.5.3

Bộ Bầu bí – Cucurbitales

6.1.5.4

Bộ Bông – Malvales

6.1.5.5

Bộ Gai – Urticales

6.1.5.6

Bộ Thầu dầu – Euphorbiales

6.1.6

Phân lớp Hoa hồng – Rosidae

2

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

6.1.6.1

Bộ Hoa hồng – Rosales

6.1.6.2

Bộ Sim – Myrtales

6.1.6.3

Bộ Đậu – Fabales

6.1.6.4

Bộ Bồ hòn – Sapindales

6.1.6.5

Bộ Cam – Rutales

6.1.6.6

Bộ Nhân sâm – Araliales

6.1.7

Phân lớp Bạc hà – Lamiidae

6.1.7.1

Bộ Long đởm – Gentianales

6.1.7.2

Bộ Cà – Solannales

6.1.7.3

Bộ Khoai lang – Convolvulales

6.1.7.4

Bộ Hoa mõm chó – Scrophulariales

 

6.1.7.5

Bộ Bạc Hà – Lamiales

6.1.8

Phân lớp Cúc – Asteridae

 

Thực hành

Bài 3. Mô tả đặc điểm các loài thuộc lớp Mộc lan (Magnoliopsida)

3

Bài tập: Quan sát và mô tả

6.2

Lớp Loa kèn – Liliopsida

1

Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu PowerPoint

6.2.1

Phân lớp Trạch tả - Alismidae

6.2.2

Phân lớp Loa kèn - Liliidae

6.2.3

Phân lớp Cau – Arecidae

6.2.4

Phân lớp Thài lài – Commelinidae

 

Thực hành

Bài 4. Mô tả đặc điểm các loài thuộc lớp Loa kèn (Liliopsida)

2

Bài tập: Quan sát và mô tả

7. Tài liệu học tập :

7.1. Nguyễn Nghĩa Thìn, Đặng Thị Sy, 1998. Hệ thống học thực vật, Nxb Giáo dục.

7.2. Lê Thị Huyên, Nguyễn Tiến Hiệp, 2004. Hình thái và phân loại thực vật rừng, Nxb Nông nghiệp.

7.3. Hoàng Thị Sản, 1998. Phân loại học thực vật (Tái bản lần 2), Nxb Giáo dục.

8. Tài liệu tham khảo:

8.1. Hutchison J., 1975. Những họ thực vật có hoa (bản dịch), Nxb Khoa học và kỹ thuật.

8.2. Võ Văn Chi, 1982. Từ điển thực vật học, Nxb Khoa học và kỹ thuật.

8.3. Võ Văn Chi, Dương Đức Tiến, 1978.  Phân loại học thực vật (thực vật bậc thấp, thực vật bậc cao), Nxb Đại học và THCN.

8.4. Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Hợp, 1971. Kỹ thuật thu hái mẫu vật - làm tiêu bản cây cỏ, Nxb Nông thôn.

8.5. Harris James G. & M. W. Harris, 2001. Plant Identification terminology (An Illustration Glossary) (ed. 2). 206 pp. Spring Lake Publishing- Utah.

8.6. Walters, Dirk R. and Keil, David J.,1996. Vascular Plant Taxonomy (ed. 4), Dubuque, Iowa; Kendall/Hunt Publishing Company.

9. Cán bộ giảng dạy:

STT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Đỗ Hoàng Chung

Khoa Lâm nghiệp

TS

2

La Quang Độ

Khoa Lâm nghiệp

ThS

 

                                                  Thái Nguyên, ngày 26 tháng 09  năm 2012

Trưởng khoa                 Trưởng Bộ môn

Giảng viên

 

 

 

 

TS. Trần Quốc Hưng                                                 TS. Đỗ Hoàng Chung

 

 

Web các đơn vị
Tuyển sinh đại học khoa Lâm nghiệp 2019
Đang online 9301
Hôm nay 339
Hôm qua 14707
Tuần này 80129
Tuần trước 106717
Tháng này 3137318
Tháng trước 3495074
Tất cả 39381588

Lượt truy cập: 39381588

Đang online: 9301

Ngày hôm qua: 14707

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ