Khoa Môi trường
Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
25/04/2017 17:14 - Xem: 471

Lịch công tác tuần 17 khoa Môi trường: 24/04/2017 - 30/04/2017

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

24/04

 

 

 

 

 - 08:00: Phòng họp A3

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thành phần:

- Đoàn kiểm tra công an tỉnh

- BGH (Ô Viên)

- Phòng CT HSSV (Ô Tính, Ô Phương, Ô Lê Tuấn)

- Phòng HC-TC (Bà Ngân)

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:00-11:00: PH của các chi bộ

Kiểm tra công tác Đảng các chi bộ :

Khoa KHCB; Khoa Lâm nghiệp; Khoa Môi trường; Khoa Nông học; Khoa QLTN

TP: - Tổ kiểm tra giám sát theo QĐ sô 25-QĐ/ĐU ngày 14/4/2017 của ĐU Trường ĐHNL (nếu ủy viên BCH là thành viên của tổ kiểm tra là Bí thư của Chi bộ có lịch kiểm tra có thể ở lại Chi bộ làm việc với đoàn kiểm tra)

- Chi bộ:Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận;Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ kiểm tra giám sát

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải, C. Phả, T. Đăng

 - 10:30-11:30: Phòng họp A1

Làm việc với Công ty Ground GIS IOT về các giải pháp công nghệ thông minh để phát triển và quản lý nông nghiệp, tài nguyên, môi trường

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Thầy Phương

- Khoa KT&PTNT: Thầy Lê Minh Tú, Cô Kiều Thị Thu Hương

Nguyễn Hữu Thọ

 

 

 - 14:00-17:30: PH của các chi bộ

Kiểm tra công tác Đảng các chi bộ:

Phòng QTPV; Khoa CNSH-CNTP; Phòng KHTC; Phòng HCTC

TP: - Tổ kiểm tra giám sát theo QĐ sô 25-QĐ/ĐU ngày 14/4/2017 của ĐU Trường ĐHNL(nếu ủy viên BCH là thành viên của tổ kiểm tra là Bí thư của Chi bộ có lịch kiểm tra có thể ở lại Chi bộ làm việc với đoàn kiểm tra)

- Chi bộ:Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận;Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ kiểm tra giám sát

 

 

 - 15:30-17:30: PH Khoa KT và PTNT

Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, nhiệm kỳ 2017-2022

TP: Tổ công tác (theo QĐ số 465/QĐ-TCCB ngày 19/4/2017); Toàn thể CBVC trong biên chế (kể cả giảng viên kiêm nhiệm hưởng lương Trường) của Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn.

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

25/04

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 1 - ĐHTN

Họp các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội ĐTN CSHCM Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022

TP: Ông Lãm - Bí thư Đoàn TN, Ông Thi - BTV Đoàn ĐHTN

Đoàn ĐHTN

 

 

 - 09:00-11:00: PH của các chi bộ (Chi bộ các Trung tâm họp tại PH của TT Thủy sản)

Kiểm tra công tác Đảng các Chi bộ:

Phòng ĐT, Khoa KT & PTNT, TT NN&THƯD, TT ĐT&PTQT; Các Trung tâm (TT Thủy sản; Khảo nghiệm giống; ADC)

TP: - Tổ kiểm tra giám sát theo QĐ sô 25-QĐ/ĐU ngày 14/4/2017 của ĐU Trường ĐHNL (nếu ủy viên BCH là thành viên của tổ kiểm tra là Bí thư của Chi bộ có lịch kiểm tra có thể ở lại Chi bộ làm việc với đoàn kiểm tra)

- Chi bộ:Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận;Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ kiểm tra giám sát

 

 

 - 14:00-17:30: PH của các chi bộ

Kiểm tra công tác Đảng các Chi bộ:

Phòng KHCN&HTQT; Phòng  TTPC; Viện KHSS; TT ĐTTNCXH; TT Tư vấn và Hỗ trợ SV

TP: - Tổ kiểm tra giám sát theo QĐ sô 25-QĐ/ĐU ngày 14/4/2017 của ĐU Trường ĐHNL (nếu ủy viên BCH là thành viên của tổ kiểm tra là Bí thư của Chi bộ có lịch kiểm tra có thể ở lại Chi bộ làm việc với đoàn kiểm tra)

- Chi bộ:Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận;Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ kiểm tra giám sát

 

 

Thứ Tư

26/04

 

 

 

 

 - 08:00: PH Viện KHSS

ĐHTN kiểm tra Hành chính toàn diện tại Viện Khoa học Sự sống

TP: Ban Lãnh đạo Viện KHSS; Lãnh đạo các phòng, ban của Viện KHSS

ĐHTN

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp B2

Bảo vệ chuyên đề cho NCS Phan Chí Nghĩa, ngành Khoa học cây trồng

TP: Theo QĐ: (Thầy Nông, Thầy Vân, Thầy Hưng, thầy Dũng, thầy Đặng)

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 08:00-11:00: PH của các chi bộ

Kiểm tra công tác Đảng các Chi bộ:

Phòng CT HSSV, Viện NCLN; Phòng KT&ĐBCLGD;

TP: - Tổ kiểm tra giám sát theo QĐ sô 25-QĐ/ĐU ngày 14/4/2017 của ĐU Trường ĐHNL (nếu ủy viên BCH là thành viên của tổ kiểm tra là Bí thư của Chi bộ có lịch kiểm tra có thể ở lại Chi bộ làm việc với đoàn kiểm tra)

- Chi bộ:Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận;Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ kiểm tra giám sát

 

 

 - 08:30-11:00: Giảng đường C

Bảo vệ đề cương cho NCS Nguyễn Thị Minh Thuận, chuyên ngành Chăn nuôi

TP: Theo Quyết định

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Họp xét đơn đề nghị nâng lương của ThS. Đỗ Sơn Tùng (Khoa Quản lý Tài nguyên)

TP: Hội đồng theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Trung, Ô Bình, Ô. Lãm, B. Dự, B. Ngân, Ô. Huỳnh).

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Năm

27/04

 

 

 

 - 07:30-11:00: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2017

TP: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn; Chủ nhiệm UBKT; VP Công đoàn Trường ĐHNL

Công đoàn GDVN

 

 

 - 08:00: Phòng họp A3

Họp xét cấp học bổng KKHT kỳ II năm học 2016-2017 cho SV hệ chính quy

Thành phần:

- BGH (Ô Viên), Bí thư Đoàn TN

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: CT HSSV, KH-TC, Đào tạo, TTrPC

- Đại diện: BCN các khoa và trợ lý QLSV các khoa: NH, CNTY, CNSH&CNTP, KT&PTNT, MT, LN, QLTN

- Đại diện LĐ VP CTĐTCLC và trợ lý QLSV

Trần Huê Viên

 

T. Thành, C. Hòa

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học CNTT&TT - ĐHTN

TP: Thành phần: BGH; Ô Hiểu, B Ngân phòng  HCTC; Ô Trung, B Hà phòng ĐT; Ô Thọ, B Minh phòng KHCN; lãnh đạo phòng KHTC;

Chuẩn bị: Các đơn vị chuẩn bị nội dung trao đổi theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:30: PH của chi bộ khoa CNTY

Kiểm tra công tác Đảng Chi bộ Khoa CNTY

TP: - Tổ kiểm tra giám sát theo QĐ sô 25-QĐ/ĐU ngày 14/4/2017 của ĐU Trường ĐHNL

- Chi bộ:Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận;Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ kiểm tra giám sát

 

 

Thứ Sáu

28/04

 

 

 - 08:30-11:00: Trung tâm học liệu

Làm việc với Ủy ban Dân tộc

TP: Hiệu trưởng; các cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”; các sinh viên được nhận quà của Bộ trưởng.

ĐHTN

 

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Báo cáo tiến độ và góp ý Đề án Quốc tế hoá giáo dục đại học

Thành phần: Nhóm xây dựng đề án (Ô. Hùng (BGH) Ô. Thọ, Ô. Phương (KHCN-HTQT), Ô. Dương (Khoa CNTY), Ô. Luận, Ô. An (Khoa KT-PTNT), Ô. Thảo, B. Thanh (VP CTĐTCLC)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

Thứ Bảy

29/04

 

 

 

Chủ Nhật

30/04

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4357
Hôm nay 3205
Hôm qua 8937
Tuần này 20635
Tuần trước 79233
Tháng này 2448644
Tháng trước 2639912
Tất cả 26852849

Lượt truy cập: 26852849

Đang online: 4357

Ngày hôm qua: 8937

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ