Khoa Môi trường
Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
28/08/2017 11:25 - Xem: 363

Lịch công tác tuần 35 khoa Môi trường: 28/08/2017 - 03/09/2017

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

28/08

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp xây dựng kế hoạch triển khai Hội Chợ OCOP tại Quảng Ninh lần thứ V năm 2017

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Hùng, Ô.Phùng); Lãnh đạo phòng KHCN-QHQT, HCTC, KHTC, QTPV;  Trưởng các Viện và TT: Viện KHSS, Viện NV&PTLN;TT Cây ôn đới; TT Thủy sản. Trưởng các Khoa chuyên môn: NH; CN-TY; CNSH-CNTP; LN; QLTN, MT và Khoa KT&PTNT;

Trần Văn Điền

 

Cô Lan

 - 14:00-16:30: Phòng họp A1

Triển khai phần mềm quản lý hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

TP: TP: BTV Đoàn Trường, Ban CNTT&TT Đoàn trường, Đoàn chuyên gia của Đoàn ĐHTN

ĐTN

 

T Đăng

 - 14:00-17:00: PH số 3, ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

TP: Các đồng chí ủy viên BTV ĐU ĐHTN

ĐHTN

 

 

 - 19:30-21:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2016-2017 văn phòng CTĐTCLC

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm Tư vấn & HTSV, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ văn phòng CTĐTCLC, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: VP CTĐTCLC (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (ANTT)

 

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Ba

29/08

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp xét học vụ năm 2016-2017

TP: TP. BGH;Đại diên phòng: Đào tạo; thanh tra Pháp chế; khảo thi & ĐBCL; CTHS SV; kế hoạch tài chinh; Trưởng khoa, phó khoa quản lý sinh viên và trợ lý giáo vụ

Trần Văn Điền

 

Cô Lan. Thầy Thành, Cô Hòa

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Họp triển khai đào tạo trực tuyến E – learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN

TP: Hiệu trưởng

 

 

 - 19:30-21:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2016-2017 khoa CNSH&CNTP

- BGH (Ô. Viên), Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm Tư vấn & HTSV, Trung tâm NN&THUD

- BCN khoa CNSH&CNTP, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa CNSH&CNTP (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (ANTT)

 

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Tư

30/08

 

 

 

 

 

 - 06:30-11:00: Giảng đường C

Thi tuyển sinh liên thông chính quy đợt tháng 8 năm 2017

TP: Theo Quyết định

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo, TTrPC

- Đại diện BCN các khoa và Trợ lý QLSV các khoa: NH, CNTY, KT&PTNT, CNSH&CNTP, MT, LN, QLTN

- LĐ văn phòng CTĐTCLC và trợ lý QLSV

 

Trần Huê Viên

 

Thầy Thành, Cô Hòa

 - 08:00-11:30: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác KT&ĐBCLGD năm 2016-2017

TP: Đại diện BGH (Thầy Nông), Lãnh đạo phòng KT&ĐBCLGD, phòng CT HSSV

ĐHTN

 

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A1

Seminar chủ đề "Multispectral remote sensing images for water depth estimation and landslide detection"

 

Người trình bày: GS. Hsuan Ren, Center for Space and Remote Sensing Research(CSRSR), National Central University (NCU),Taiwan

 

Thành phần: Giảng viên và sinh viên quan tâm

 

Dương Văn Thảo

 

 

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017 - 2018

TP: Đại diện BGH (Ô. Nông) và cán bộ chuyên trách công tác thanh tra.

ĐNTN

 

 

 - 19:30-21:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2016-2017 khoa Nông học

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm Tư vấn & HTSV, Trung tâm NN&THUD

- BCN khoa Nông học, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Nông học (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (ANTT)

 

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Năm

31/08

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Triển khai giải pháp nâng cấp trang thông tin của Nhà trường

TP: Trưởng các đơn vị và CTV website của các đơn vị: Phòng KHCN&HTQT, Phòng HCTC, TT ĐT&PTQT, TT NN&TH, TT TVSV, VP ĐTCLC và các khoa

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị triển khai công tác HSSV năm học 2017 - 2018

TP: Đại diện BGH (Ô. Viên), Lãnh đạo phòng CT HSSV

ĐHTN

 

 

 - 19:30-21:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2016-2017 khoa Lâm nghiệp

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm Tư vấn & HTSV, Trung tâm NN&THUD

- BCN khoa lâm nghiệp, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Lâm nghiệp (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (ANTT)

 

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Sáu

01/09

 

 

 

 - 07:30-09:15: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Dương Hồng Việt (Khoa Quản lý Tài nguyên)

TP: Hội đồng theo QĐ (Ô. Nông, Ô. Trung, B. Ngân, B. Thủy, B. Lợi, Ô. Binh, Ô. Nhuận)

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 09:15-11:00: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Bùi Thị Hiếu (Khoa Lâm nghiệp)

TP: Hội đồng theo QĐ (Ô. Nông, Ô.  Trung, B. Ngân, B. Tuyến, Ô. Quân, Ô. Hà Trung, Ô. Đỗ Sơn)

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Tổng kết quả thực hiện các đề án công tác Đảng ủy ĐHTN và Các đề án Đảng ủy Trường ĐHNL

TP: BCH Đảng ủy (Các đ/c chủ trì triển khai dự án gửi báo cáo cho VP Đảng ủy vào ngày thứ 4 (30/8)

Trần Văn Điền

 

 

 - 17:00-17:30: Phòng họp A3

Phỏng vấn ứng viên xin việc tại Trung tâm ADC

TP: Hội đồng theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Trung, Ô. Bình, Ô. Lãm, B. Ngân)

Trần Văn Điền

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/09

 

 

 

Chủ Nhật

03/09

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4808
Hôm nay 2497
Hôm qua 10022
Tuần này 12519
Tuần trước 62684
Tháng này 2503212
Tháng trước 2639912
Tất cả 26907417

Lượt truy cập: 26907471

Đang online: 4843

Ngày hôm qua: 10022

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ