Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Lý lich khoa học - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

                                                                       LÝ LỊCH KHOA HỌC

 (Kèm theo Công văn số       /KHCN  ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ĐHTN)

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:.Nguyễn Hữu Hồng                                             2. Nam/ Nữ: Nam 

3. Năm sinh: .01/05/1955                                                        4. Nơi sinh: Hà  Nội                                                  

5. Nguyên quán: Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

    Phường (Xã).....Hoàng Văn Thụ

    Thành phố (Tỉnh)...Thái Nguyên

    Điện thoại: NR.02803854236                     Mobile..0912739448                      Fax:..02803852921

Email:..huuhong1955@yahoo.com

7.   Dân tộc:....Kinh.......................................Tôn giáo: .Phật giáo

8.  Đối tượng: Giảng viên                                                Cán bộ hành chính

9.   Ngạch công chức:...GVCC...................................................Mã số ngạch:15.106.....................................

10.   Mức lương hiện nay: hệ số lương:...6,78......................... Thời điểm hưởng:..12/2009...........................

11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:...27/03/1979............................. Thâm niên trong ngạch:...29 .năm

12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính             Năm công nhận :1997.............  Nơi công nhận:.BGD&ĐT

12.2. Phó giáo sư                     Năm phong :..2007................... Nơi phong :...HĐCDGSNN

12.3. Giáo Sư                           Năm phong :..................... Nơi phong :....................................................

12b. Danh hiệu được phong tặng:

     Tên danh hiệu:........................................................................... Năm phong tặng:....................................................

     Tên danh hiệu:........................................................................... Năm phong tặng:....................................................

13. Nơi công tác hiện tại:

    Tên cơ quan:..Trường đại học nông lâm Thái Nguyên

    Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:. Phòng đào tạo

    Điện thoại:.02803852883. ......................................................Fax:....02083852921......

    Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1.       Khoa nông học

2.       Khoa khuyến nông và PTNT


 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)

Bậc đào tạo/ Văn bằng

Năm có quyết định

Chuyên môn

Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)

Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

Nguồn kinh phí

Bậc đại học

 

 

 

 

 

Bằng 1

1974-1978

Trồng trọt

Đại học nông nghiệp 1 Hà nội

1978

Nhà nước

Bằng 2

 

 

 

 

 

Chính trị

 

 

 

 

 

Sau đại học

 

 

 

 

 

Thạc sĩ/ CK1, CK2

1987

Khoa học cây trồng

Đại học tổng hợp Miyazaki, Nhật Bản

1990

Nước ngoài

Tiến sĩ

2001

Khoa học cây trồng

Đại học tổng hợp Miyazaki, Nhật Bản

2004

Nước ngoài

TSKH

 

 

 

 

 

Văn bằng khác

 

 

 

 

 

Lý luận chính trị cao cấp

2005-2006

Cao cấp lý luận

Học viện chính trị khu vực 1

2006

Tự túc

Quản lý giáo dục

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)

TT

Ngoại ngữ

Trình độ

Năm cấp bằng

Nơi đào tạo

Nguồn kinh phí

1

Anh văn

D

 

Đào tạo tại nước ngoài

 

2

Nhật ngữ

C

1987

Đào tạo tại Nhật Bản

 

 

 

 

 

 

 

                     

Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT).

                                                   

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

1979-1983

Giảng viên

Khoa trồng trot, ĐHNL Thái Nguyên

1983-1987

Trưởng bộ môn SL-SH

Khoa trồng trọt, ĐHNL Thái Nguyên

1987-1990

NCS cao học

Đại học tổng hợp Miyazaki, Nhật Bản

1990-1992

Trưởng bộ môn SL-SH

Khoa trồng trot,  ĐHNL Thái Nguyên

1992-1994

Phó trưởng phòng khoa hoc và HTQT

 ĐHNL Thái Nguyên

1994-2001

Trưởng bộ môn SL-SH

Khoa trồng trot,  ĐHNL Thái Nguyên

2001-2003

NCS Tiến sỹ ( hệ bán tập trung)

Đại học tổng hợp Miyazaki, Nhật Bản

2001-2004

Phó chủ nhiệm khoa nông học

ĐHNL Thái Nguyên

2004- Nay

Trưởng phòng đào tạo

ĐHNL Thái Nguyên

 

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

 

17.1 Sách chủ biên

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

17.2 Sách tham gia biên soạn

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

1

PRA trong khuyến nông, khuyến lam

NXB nông nghiệp

1978

Chuyên khảo

2

Giáo trình hệ thống nông nghiệp

NXB nông nghiệp

2000

Giáo trình

3

Một số phương pháp tiếp cận và phát triển nông thôn

NXB nông nghiệp

2002

Chuyên khảo

4

Bảo quản và chế biến sản phẩm trông trọt

NXB nông nghiệp

2003

Giáo trình

5

Giáo trình khuyến nông

NXB nông nghiệp

2005

Giáo trình

17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí

Trang

Năm công bố

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí

Trang

Năm công bố

1

Farming  systems research in the uplands of Northen Vietnam

Nguyễn Hữu Hồng

Proccedings of the upland rice - based farming systems research planning meeting. International Rice Research   Institute (IRRI)

71-77

28/4-01/05/1992

2

Upland farming systems research in Trang Xa villige, Vo Nhai district, BacThai province, Vietnam

Nguyễn Hữu Hồng

Proccedings of the upland rice - based farming systems research planning meeting. International Rice Research  Institute (IRRI)

282-290

28/4-01/05/1992

3

Upland rice production in Viet Nam: Present situation and prospests for development

Nguyễn Hữu Hồng

Nguyễn Văn Sánh

Võ Tòng Xuân

Proceedings of the upland rice consortium workshop. Upland  rice research in partnership (IRRI)

61-70

1996

4

Diversite' gÐnÐtique des variÐstÐs traditionn lles de riz pluvial du Vietnam et  perspectives offertes par les variÐtÐs amÐliorÐes

B. Cortoir

Nguyên Hữu Hồng

Nguyễn Văn Hiền

Agriculture et Developpement 1997

163-167

1997

5

Agricultural commercialization and land-use intensification: a microeconomic analysis of uplands of Northern Vietnam

S.Pandey

Nguyễn Trí Khiêm

Nguyễn Hữu Hồng

Characterizing  and undustanding rainfed  environments. International Rice Research Institute..  (IRRI)

       371-390        

2000

6

 

From farming systems rerearch to a community - based natural resource management (CBNRM) research agenda: current activities of the Vietnam farming systems network in Northern Vietnam

Nguyễn Hữu Hồng

Võ Tòng Xuân

Towards an  ecoregional approach for natural resource management in the red river basin of Vietnam.

Selected papers from a planning workshop held in the MARD, Hanoi, Vietnam; 6-9/10/1997 (IRRI and MARD)

187-195

1997

7

Kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác hợp lý cho Vùng núi và Trung du tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Kỷ yếu hội thảo đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ cho phát triển bền vững trên đất dốc Việt Nam

81-85

2001

8

Evaluation of the allelopathic potential of Kava (piper methysticum L) for weed control in rice

Nguyễn Hữu Hồng

E. Tsuzuki

Trần Đăng Xuân

Weed billogy and Management

143-147

2002

9

Screening for allelopathic potential of higher plants from Southeast Asia

 

Nguyễn Hữu Hồng

E.Tsuzuki

Trần Đăng Xuân

Crop Protection

829-826

2003

10

Kava root (peper methysticum L) as potential natural herbicide and fungicide

Nguyễn Hữu Hồng

E.Tsuzuki

Trần Đă2ng Xuân

Crop protection

137-144

2003

11

Alfalfa, rice by -products and their incorporation for weed control in rice

Trần Đăng Xuân

E.Tsuzuki

Nguyễn Hữu Hồng

Weed Biology and Management

185-188

2003

12

Weed control of four higher plant species in paddy rice fields in Southeast Asia

Nguyễn Hữu Hồng

E.Tsuzuki

Trần Đăng Xuân

Agronomy and Crop Science

59-64

2004

13

Assessment of phytotoxic action of Ageratum conyzoides L. (Billy goat weed) on weeds

Trần Đăng Xuân

E.Tsuzuki

Nguyễn Hữu Hồng

Crop Protection

915-922

2004

14

Paddy weed control by higher plants from Southeast Asia

Nguyễn Hữu Hồng

E.Tsuzuki

Trần Đăng Xuân

Crop Protection

255-261

2004

15

Utilization of plant allelopathy for biological control of weeds and plant pathogens in rice

Trần Đăng Xuân

E.Tsuzuki

Nguyễn Hữu Hồng

Fourth world Congress on alledopathy Fourth world Congress on alledopathy

1-4

2005

16

Utilization of plant allelopathy for weed control in Vietnam: An overview

 

Trần Đăng Xuân

E.Tsuzuki

Nguyễn Hữu Hồng

The 20th Asian - Pacific weed science society conference

234-239

2005

17

Paddy weed control by medicinal and leguminous plants from Southeast Asia

 

Trần Đăng Xuân

E.Tsuzuki

Nguyễn Hữu Hồng

Trần Đăng Khánh

Crop Protection

421-431

2005

18

Herbicidal activity of stylosanthes guianensis and its phytotoxic compoment

Trần Đăng Xuân

E.Tsuzuki

Nguyễn Hữu Hồng

Trần Đăng Khánh

Agronomy and Crop Sience

Agronomy and Crop Sience

427-433

2006

19

Evaluation of root penetration ability in rice using the wax - layers and the soil cake methods

Đặng Quý Nhân

E.Mochizuki

Nguyễn Hữu Hồng

Jounal of agriculture, Kyushu Umirersity

251-256

2006

20

QTL analysis for root penentration ability of a daubled haploid line derivede from a cross between a paddy rice, Koshihikari and upland rice, Shensho

Đặng Quý Nhân

E.Mochizuki

Nguyễn Hữu Hồng

Proceedings of the 3th Vietnamese - Jappanese student scientific exchange meeting

79-80

2006

21

So sánh một số giống ngô mới tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí KHCN Thái Nguyên

 

2010

22

Nghiên cứu một số tổ hợp phân bón cho lúa Khang Dân tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí KHCN Thái Nguyên

 

2010

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

19. Sản phẩm KHCN:

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

2

 

 

 

                               

 

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp

20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì

TT

Tên đề tài

Cấp

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kết quả xếp loại

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

1

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa có năng suất cao, ổn định, phù hợp cho vùng trung du miền núi phía Bắc

Bộ

1992

1995

Tốt

+

 

 

2

Nghiên cứu sử dụng các loài thực vật có khả năng Allelopathy vào việc trừ cỏ cho lúa nước tại vùng núi và trung du phía Bắc

Bộ

2004

2006

Tốt

+

 

 

3

Chọn tạo giống lúa chịu hạn cho vùng trung du miền núi phía Bắc

Bộ trọng điểm

2010

2011

 

+

 

 

4

Ứng dụng CNSH trong nghiên cứu chọn tạo giống cam, quýt sạch bệnh

Nghị định thư

2011

2012

 

+

 

 

20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài/chương trình/dự án

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Nhà nước

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì

TT

Tên chương trình/dự án

Nơi triển khai

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

TT

Tên chương trình/dự án

Nơi triển khai

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

TT

Hình thức

(bằng khen, huân huy chương ...)

Nội dung giải thưởng

Tổ chức

Năm tặng thưởng

1

 

 

 

 

                                       

 

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công:                                          ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:  02                                                                  ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ....04..............

22.4 Thông tin chi tiết:

TT

Tên  luận án của NCS

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

Vai trò hướng dẫn

(chính/phụ)

 

Tên NCS, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

 

1

Nghiên cứu cơ cấu giống lúa chất lượng cho huyện Yên Dũng- Bắc Giang

Phụ

Nguyễn Duy Đồng

UBND huyện Yên Dũng

2

NC phân vi lượng cho chè

Chính

Hà Thị Thanh Đoàn

Đại học Hùng Vương

 

TT

Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)

1

Nghiên cứu cơ cấu cây trồng phù hợp cho  một số xã của TP Thái Nguyên

Hoàng Thi Minh Thu

( 2004-2005)

Phòng nông nghiệp Thành Phố Thái Nguyên

2

Nghiên cứu một số giống lúa nếp chất lượng cao cho Huyện Quang Bình, Hà Giang

Hoàng Quang Hùng

( 2005-2006)

Sở nông nghiệp và PTNT Hà Giang

3

Nghiên cứu một số dòng, giống ngô lai cho huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lan Hương

( 2006-2007)

Phiòng Nông nghiệp và PTNT Cẩm Phả, Quảng Ninh

4

Nghiên cứu một số dòng, giống ngô lai chất lượng cao tại TP Thái Nguyên

Bunhome

(2007-2008)

Bộ NLN Lào

 

23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.......200.........................

23.2 Thông tin chi tiết:

TT

Tên môn học giảng dạy

CB / CS / CSN / CN

Ngành

Nơi tham gia giảng dạy/năm

1

Hóa sinh thực vật

 

Trồng trot, CNSH, HVCC, SPKTNN, LN

ĐHNL Thái Nguyên

2

Sinh lý thực vật

 

Trồng trọt, NLKH,LN

ĐHNL Thái Nguyên

3

Bảo quản CBNS

 

Trồn trọt

ĐHNL Thái Nguyên

4

Khuyến nông

 

Trồng Trọt

ĐHNL Thái Nguyên

5

Phát triển cộing đồng

 

Khuyến nông, PTNT

ĐHNL Thái Nguyên

6

Quy hoạch và phát triển tài nguyên cộng đồng

 

Khuyến nông, PTNT

ĐHNL Thái Nguyên

 

24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài

TT

Nơi đến công tác

Nội dung/ Mục đích chuyến đi

Thời gian

Nguồn kinh phí

từ ... đến

(ngày, tháng)

năm

Tài trợ

Nhà nước

Tự túc

1

Viên nghiên cứu lúa gạo quốc tế Philippines

Tập huấn về sản xuất lúa cạn và dự hội nghị, hội thảo

15 lần

(từ năm 1983 đến nay)

 

x

 

 

2

Đại học Miyazaki, Nhật Bản

Học cao học

3/1987-41990

03

x

 

 

3

Đại học Miyazaki, Nhật Bản

Học nghiên cứu sinh

3/2001-1/2004

03

x

 

 

4

Đại học Miyazaki, Nhật Bản

Dự hội nghi, hội thảo

8/1995

 

+

 

 

5

Ấn độ

Dự hội nghi, hội thảo

1999\

2001                

 

+

 

 

6

Thái Lan

Dự hội nghi, hội thảo

1983

1994

1995

 

+

 

 

7

Indonéia

Dự hội nghi, hội thảo

1996

 

+

 

 

8

Trung Quốc

Dự hội nghi, hội thảo

2006

2008

 

+

 

 

9

Lào

Dự hội nghi, hội thảo

2003

2005

 

 

 

 

10

Mỹ

Tham quan học tập

2011

 

+

 

 

11

Nhật

Tham quan học tập

2011

 

+

 

 

Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. .

25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước

TT

 

Nơi đào tạo

Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

Thời gian

Nguồn kinh phí

từ ... đến

(ngày, tháng)

năm

Tài trợ

Nhà nước

Tự túc

1

Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác

2-4/1993

1993

+

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

- Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

- Hội viên hội hóa sinh học Việt Nam

- Ủy viên điều hành mạng lưới nghiện cứu lúa cạn quốc tế

- Điều phối viên chương trình nghiên cứu lúa cạn Việt Nam

 

 

                                                                  Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                              NGƯỜI KHAI

 

 

 

  TS. Nguyễn Hữu Hồng

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 4855
Hôm nay 3767
Hôm qua 15076
Tuần này 67351
Tuần trước 113623
Tháng này 3715984
Tháng trước 0
Tất cả 42342279

Lượt truy cập: 42342279

Đang online: 4855

Ngày hôm qua: 15076

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ