Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
01/07/2014 21:34 - Xem: 1087

Thông báo v/v in điển rèn luyện vào bảng điểm của SV trước khi tốt nghiệp ra trường

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Số: 514 TB/CT HSSV                                              Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2014            

V/v in điểm rèn luyện vào bảng điểm của

 sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường

 

                        Kính gửi:    - Phòng Đào tạo, phòng CT HSSV

- Ban chủ nhiệm các Khoa

            Căn cứ vào Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

            Căn cứ vào Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

            Căn cứ vào Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 26/6/2014 V/v Cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên vào phần mềm QLSV (IU) và in điểm rèn luyện vào bảng điểm của sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường kể từ khóa 42. Để đảm bảo việc chấm điểm và cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên được chính xác, Nhà trường đề nghị các phòng chức năng và Các khoa làm tốt một số nội dung công việc sau:

            1. Các khoa chịu trách nhiệm trước Nhà trường đối với sinh viên về việc chấm điểm rèn luyện cho sinh viên đúng nội dung, thang điểm theo Quyết định số 536/QĐRL-HSSV ngày 04/6/2014 “V/v Ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy”.

                2. Các khoa có trách nhiệm cập nhật điểm rèn luyện của sinh viên của khoa mình vào phần mềm QLSV (IU) ngay sau khi có Quyết định công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên của Hiệu trưởng theo từng học kỳ (phải xong trước 15 ngày kể từ khi có Quyết định).

            3. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm in điểm rèn luyện vào trong bảng điểm của từng cá nhân sinh viên (bắt đầu từ khóa 42) khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

            4. Phòng CT HSSV có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các khoa V/v chấm điểm, cập nhật điểm rèn luyện của sinh viên vào phần mềm IU và báo cáo Hiệu trưởng theo quy định.

            Nhận được thông báo này, đề nghị các phòng Đào tạo, CT HSSV và các Khoa triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

            Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

  - Như K.gửi (T/hiện);                                                                               (đã ký)

  - Lưu VT, CT HSSV.

                                                                                                           TS. Trần Văn Điền             

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 3854
Hôm nay 10262
Hôm qua 11794
Tuần này 35241
Tuần trước 96590
Tháng này 3169373
Tháng trước 3494688
Tất cả 39883807

Lượt truy cập: 39883867

Đang online: 3887

Ngày hôm qua: 11794

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ