Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin bài Hoạt động Nghiên cứu khoa học
23/04/2016 00:14 - Xem: 1724

Báo cáo kết quả hoạt động Hội khoa học đất tỉnh Thái Nguyên 2014-2015

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TN

Hội Khoa học Đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

 Kết quả hoạt động Hội Khoa học Đất

Giai đoạn 2011 - 2015

1. Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015

1.1. Công tác củng cố và phát triển tổ chức

  • Năm thành lập: 1995
  • Tổng số hội viên đến 01/01/2016: 46 hội viên
  • Ban chấp hành Hội:

            - GS.TS. Nguyễn Thế Đặng – Chủ tịch

   Bộ môn Khoa học Đất

  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

   Mobile: 0982 343 519/ 0913 789 249

   E.Mail: nthedang@gmail.com

            - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông – P. Chủ tịch,  Phó hiệu trưởng,  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

   ĐT: 0280 3852920; Mobile: 0983 640 215    E.Mail: ngocnongtn@yahoo.com.vn

            - GS.TS. Đặng Văn Minh – P. Chủ tịch,  P. Giám đốc Đại học Thái Nguyên,  Đại học Thái Nguyên

   ĐT: 0280 3753035,   Mobile: 0912 334 310,    E.Mail: dangminh08@gmail.com

            - TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ – P. Chủ tịch,  Trưởng Khoa Quản lý Tài nguyên,  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

   ĐT: 0280 3753035,   Mobile: 0915590066,    E.Mail: hvhung74@yahoo.com

             - PGS.TS. Đỗ Thị Lan  – Thư ký Hội,  Trưởng Khoa Môi trường,  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

   Mobile: 0983 640 105,    E.Mail: lantnmt@gmail.com

  • Địa chỉ liên lạc: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  • Đánh giá công tác tổ chức của Hội:

- Biến động số lượng hội viên của Hội qua các năm:

2011

2012

2013

2014

2015

31

35

42

44

46

- Số lượng hội viên thay đổi theo thời gian: Số lượng hội viên biến động theo xu hướng tăng dần, mặc dù trong Hội cũng có vài đồng chí nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác, nhưng hàng năm vẫn kết nạp thêm hội viên, chủ yếu là các hội viên trẻ.

1.2. Công tác tập hợp hội viên, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước

- Hội đã tập hợp được sự tham gia triệt để của các hội viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của hội.

- Toàn thể các hội viên của hội đều thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

1.2. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN

- Xuất bản 6 giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học tại Nhà xuất bản Nông nghiệp:

                        + Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

                        + Giáo trình Thổ nhưỡng

                        + Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

                        + Giáo trình Quy hoạch môi trường

                        + Giáo trình Trắc địa nâng cao

           + Giáo trình Độc học môi trường

           + Giáo trình Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp

            - Xuất bản 2 sách chuyên khảo tại Nhà xuất bản Nông nghiệp:

                        + Xác định vùng giá trị đất đai và định giá đất

           + Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài nguyên môi trường

            - Biên soạn 2 tài liệu hướng dẫn phổ biến kiến thức:

                        + Hướng dẫn đánh giá phân hạng đất đai

                        + Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt ở miền núi

            - Bài báo đăng trên tạp chí: Mỗi năm các hội viên gửi 25 – 35 bài báo khoa học cho các tạp chí trong và ngoài nước.

1.4. Công tác đào tạo, hội thảo, tập huấn và nghiên cứu khoa học

1.4.1. Công tác đào tạo

- Đào tạo cán bộ đại học và sau đại học:

Với lực lượng chính của Hội là các cán bộ khoa học và giảng dạy đại học, hoạt động đào tạo đại học và sau đại học được tiến hành phổ biến và có hiệu quả cao. Trong 5 năm 2011 - 2015 Hội hướng dẫn thành công:

+ 03 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

+ 580 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn.

+ 4.300 sinh viên đại học tốt nghiệp.

- Đào tạo cán bộ làm công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường:

Đã đào tạo 5 khóa ngắn hạn về quản lý môi trường và Quản lý đất đai cho các tỉnh và Đại học Thái Nguyên. Số lượng là 350 học viên, là các cán bộ quản lý đất đai, môi trường và sinh viên.

- Tự đào tạo:

+ Trong 5 năm Hội tiếp tục cử 11 hội viên đi nghiên cứu sinh và 15 hội viên đi học cao học (trong đó 3 NCS và 12 cao học ở nước ngoài).

+ Trong 5 năm Hội đã có thêm 01 hội viên đạt chức danh giáo sư, 02 hội viên đạt chức danh phó giáo sư.

- Mở thêm ngành đào tạo:

Trong 5 năm Hội đã xây dựng 03 đề án mở ngành mới đại học là Chuyên ngành Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp, Kinh tế môi trường và Quản lý Tài nguyê thiên nhiên và du lịch sinh thái.

1.4.2. Công tác hội thảo, tập huấn và nghiên cứu khoa học

- Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao KHCN:

Trong 5 năm Hội đã thực hiện các đề tài nghiên cứu như sau:

+ Đề tài cấp nhà nước: 03 đề tài

+ Đề tài cấp Bộ: 5 đề tài.

+ Đề tài cấp tỉnh: 6 đề tài

+ Đề tài cấp đại học: 12 đề tài.

+ Đề tài cấp trường: 31 đề tài

+ Đề tài sinh viên: 108 đề tài

+ Đề tài hợp tác quốc tế: 3 đề tài

Các đề tài đều tập trung vào giải quyết các vấn đề về quản lý sử dụng đất miền núi và quản lý lý môi trường. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp tích cực cho công tác đào tạo và chuyển giao KHCN của Hội.

- Hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ:

Hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất là một nhiệm vụ khá quan trọng của Hội. Trong 5 năm qua Hội và các hội viên của hội đã trực tiếp chủ trì và tham gia các chương trình, dự án chuyển giao KHCN, cụ thể sau:

+ Tổng số chương trình dự án chuyển giao KHCN về lĩnh vực quản lý đất đai: 18 dự án.

+ Tổng số chương trình dự án chuyển giao KHCN về lĩnh vực môi trường: 6 dự án.

+ Tổng số chương trình dự án chuyển giao KHCN về lĩnh vực phát triển bền vững: 3 dự án.

- Hội thảo, tập huấn:

+ Tổ chức hội thảo quốc tế: 01 hội thảo

+ Tổ chức hội thảo trong nước: 01 hội thảo

+ Tham gia hội thảo quốc tế: 12 lượt người

+ Tham gia hội thảo trong nước: 33 lượt người.

1.5. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Số chương trình, dự án, đề tài các cấp Hội đã tham gia tư vấn, phản biện và giám định trong 5 năm như sau:

- Tư vấn phản biện cho chương trình, đề tài, dự án cấp nhà nước: 14

- Tư vấn phản biện cho đề tài, dự án cấp bộ, cấp tỉnh: 19

- Tư vấn phản biện cho đề tài cấp đại học: 35

Các hội viên của Hội thường xuyên tham gia trong các hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án khoa học ở các cấp.

1.6. Các hoạt động khác

- Hội Khoa học đất đã nhận được Bằng khen của Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam năm 2015.

- Nhiều hội viên đã nhận được các danh hiệu thi đua cơ sở và cấp ngành và nhà nước.

            - Hội thường xuyên quan tâm chăm lo và giúp đỡ các hội viên gặp khó khăn.

1.7. Những thuận lợi và khó khăn

            - Thuận lợi:

+ Thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội cấp trên trong định hướng hoạt động của hội.

+ Đa số các hội viên công tác tại 2 khoa chuyên môn của nhà trường là Khoa Quản lý tài nguyên và Khoa Môi trường, vì vậy thuận lợi trong tập hợp lực lượng cho hoạt động của hội.

- Khó khăn:

+ Số lượng các chương trình của tỉnh Thái Nguyên thuộc lĩnh vực hoạt động của hội chưa được hội tham gia nhiều do thiếu thông tin.

+ Chưa có mối liên kết giữa các hội thành viên của Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Thái Nguyên.

2. Định hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

            Tiếp tục tập trung vào 6 mảng hoạt động trên. Tập trung giải quyết những yêu cầu bức xúc của sản xuất trong bảo vệ, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, nhất là  miền núi.

            Tập trung mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu về quản lý tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường.

            Về mặt tổ chức: Kết nạp thêm các hội viên mới.

3. Kiến nghị

            Hội đề nghị BCH Liên hiệp hội thành lập mạng lưới thông tin giữa các hội.

                                                                                                        Thái Nguyên, ngày 20/04/2016

                                                                                                            T/M Hội Khoa học Đất

                                                                                                                        Chủ tịch

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                           GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

                                                                              

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 10059
Hôm nay 9971
Hôm qua 19358
Tuần này 9971
Tuần trước 141553
Tháng này 3949693
Tháng trước 4201823
Tất cả 43836591

Lượt truy cập: 43836634

Đang online: 10080

Ngày hôm qua: 19358

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ