Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch công tác tuần
02/03/2020 09:45 - Xem: 295

Lịch công tác tuần 10/2020-Khoa QLTN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Tuần 10 năm 2020 (02/03 - 08/03/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

02/03

 

 

 

 

 - 07:30-07:50: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ T3/2020 

 

 

- Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, QLCL, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT. CB: P.HCTC

 

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A1

Tư vấn và thực hành viết, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, thu thập dữ liệu minh chứng các Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 10

TP: BGH (Thầy Phùng); P. QLCL; Đại diện LĐ và CV P. ĐT; Hội đồng TĐG; Ban thư ký; Nhóm viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng các Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 10

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A3

Họp Ban Thường vụ

TP: Ban thường vụ

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:30: PH Số 1 ĐHTN

Họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên

TP: Thành viên HĐ (ô. Điền)

ĐHTN

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Họp nhóm xây dựng đề án "Không gian NN Smart"

TP: BGH (ô. Điền) và tổ xây dựng đề án

Trần Văn Điền

 

Thứ Ba

03/03

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

TP: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A1

Tư vấn viết báo cáo tự đánh giá các Tiêu chuẩn 6, 7, 8

TP: BGH (Thầy Phùng); P. QLCL; Đại diện LĐ và CV P. HCTC, P. ĐT, P. KHCN&HTQT, P. CTHSSV, Trung tâm ƯT&HTKN, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Hội đồng TĐG; Ban thư ký; Nhóm viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng các Tiêu chuẩn 6, 7, 8

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

Giao ban công tác tháng 3

TP: TP: BGH, CT HĐ trường, Trưởng phó các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội sinh viên, CT Hội cựu chiến binh

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A3

Tư vấn viết báo cáo tự đánh giá các Tiêu chuẩn 6, 7, 8

TP: BGH (Thầy Phùng); P. QLCL; Đại diện LĐ và CV P. HCTC, P. ĐT, P. KHCN&HTQT, P. CTHSSV, Trung tâm ƯT&HTKN, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Hội đồng TĐG; Ban thư ký; Nhóm viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng các Tiêu chuẩn 6, 7, 8

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A1

Xét học vụ kỳ I năm 2019-2020

TP: TP. BGH, Đại diện BCN các Khoa, trợ lý giáo vụ, Đại diện phòng đào tạo, phòng CTHSSV

 CBI. Phòng đào tạo. Thầy Nam, cô Hảo

 

Trần Văn Điền

 

 - 18:00-20:00: Nhà hàng Minh Vân

Gặp mặt CBVC nghỉ chế độ năm 2019 (từ tháng 3/2019 - 3/2020)

TP: BGH, Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTNCSHCM Trường, Trưởng các đơn vị có CBVC nghỉ chế độ năm 2019, CBVC nghỉ chế độ năm 2019 (từ tháng 3/2019 - 3/2020);

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

04/03

 

 

 

 - 07:00-17:00: Xã La Bằng - Đại Từ

Dự Đại hội điểm Đảng cấp cơ sở  tỉnh Thái Nguyên

TP: BTV: Đ/c Nguyễn Thế Hùng; Tiểu Ban tổ chức: Đ/c Nguyễn Chí Hiểu

Huyện Đại Từ

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Tư vấn và thực hành viết, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, thu thập dữ liệu minh chứng các Tiêu chuẩn 6, 7, 8

TP: BGH (Thầy Phùng); P. QLCL; Đại diện LĐ và CV P. HCTC, P. ĐT, P. KHCN&HTQT, P. CTHSSV, Trung tâm ƯT&HTKN, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Hội đồng TĐG; Ban thư ký; Nhóm viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng các Tiêu chuẩn 6, 7, 8

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 08:00-12:00: Bộ NN&PTNT

Bảo vệ đề cương tập huấn toàn quốc về Chương trình OCOP và Đào tạo GĐ Hợp tác xã với Lãnh đạo Bộ NN&PTNT

TP:  BGH (Ô. Điền); Khoa KT&PTNT: ô. Trung, Bà Yến; P.KHTC: Bà Lan

Bộ NN&PTNT

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A3

Tư vấn viết báo cáo tự đánh giá các Tiêu chuẩn 9, 11

TP: BGH (Thầy Phùng); P. QLCL; Đại diện LĐ và CV P. QTPV, P. CTHSSV, P. KHTC, Trung tâm NN&THƯD; Hội đồng TĐG; Ban thư ký; Nhóm viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng các Tiêu chuẩn 9, 11

TS. Lý Thị Minh Châu

 

Thứ Năm

05/03

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Tư vấn và thực hành viết, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, thu thập dữ liệu minh chứng các Tiêu chuẩn 9, 11

TP: BGH (Thầy Phùng); P. QLCL; Đại diện LĐ và CV P. QTPV, P. CTHSSV, P. KHTC, Trung tâm NN&THƯD; Hội đồng TĐG; Ban thư ký; Nhóm viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng các Tiêu chuẩn 9, 11

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 10:00-10:45: Phòng họp A3

Triển khai hoạt động cải tiến sau hội thảo (lần 2) tư vấn đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

TP: BGH (Thầy Phùng); Chuyên gia tư vấn (Aus4Skills); Đại diện LĐ các phòng chức năng và TTNNTHUD; Hội đồng TĐG, Ban thư ký, Nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT và thu thập minh chứng của Khoa CNTY và Khoa CNSH&CNTP

Trần Văn Phùng

 

 - 10:45-11:30: Phòng họp A3

Đánh giá kết quả đợt tư vấn 2 và thảo luận kế hoạch đợt tư vấn 3

TP: BGH (Thầy Phùng); Chuyên gia tư vấn (Aus4Skills); P. QLCL (Thầy Bình, Cô Tâm); P. KHCN&HTQT (Thầy Thọ, Cô H. Hương)

Trần Văn Phùng

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A1

Thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2020

TP: BGH (T. Hùng), Phòng KHCN&HTQT (T. Thọ, C. Minh, T. Hòa), Nhóm thực hiện đề tài (T. Huấn và thành viên tham gia).

Chú ý: Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo trình bày tiến độ và kế hoạch thực hiện năm 2020

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Sáu

06/03

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Trường, lãnh đạo Viện KHSS và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường

TP: Ban thường vụ + BGH + Chủ tịch HĐ Trường; TCCB + VP Đảng ủy

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A4

Hội nghị cán bộ chủ chốt (xin ý kiến về nhân sự đưa vào bổ sung quy hoạch lãnh đạo Trường)

TP: Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (là CBVC), Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư và Phó bí thư các chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị; TCCB + VP Đảng ủy

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Hội nghị BCH Đảng bộ (xin ý kiến về nhân sự đưa vào bổ sung quy hoạch lãnh đạo Trường, lãnh đạo Viện KHSS và CB quản lý các đơn vị trực thuộc Trường)

TP: BCH Đảng bộ; TCCB + VP Đảng ủy

Trần Văn Điền

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp A3

Hội nghị BTV + BGH (biểu quyết quy hoạch lãnh đạo Trường, lãnh đạo Viện KHSS và CB quản lý các đơn vị trực thuộc Trường)

TP: Ban thường vụ + BCH; TCCB + VP Đảng ủy

Trần Văn Điền

 

 - 16:30-17:00: PH Khoa LN

Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Trưởng Khoa Lâm nghiệp (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

TP: Đại diện Đảng ủy, BGH (thầy Điền), CT HĐT (thầy Trung), TCCB (cô Ngân), toàn thể CBVC Khoa LN (kể cả GVKN hưởng lương Trường)

 

 - 17:00-17:30: PH Khoa CNTY

Công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng Khoa CNTY (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

TP: Đại diện Đảng ủy, BGH (thầy Điền), CT HĐT (thầy Trung), TCCB (cô Ngân), toàn thể CBVC Khoa CNTY (kể cả GVKN hưởng lương Trường)

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

07/03

 

 

Chủ Nhật

08/03

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 644
Hôm nay 7275
Hôm qua 12257
Tuần này 100564
Tuần trước 100214
Tháng này 3555671
Tháng trước 3534916
Tất cả 41439765

Lượt truy cập: 41439765

Đang online: 644

Ngày hôm qua: 12257

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ