Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Học Bổng
06/05/2015 09:37 - Xem: 3750

Công văn về việc niêm yết học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2014-2015

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn;

         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 373  CV/HSSV                                                      Thái Nguyên, ngày  6 tháng 5 năm 2015

    V/v niêm yết học bổng KKHT

      học kỳ II, năm học 2014-2015

                                    Kính gửi:   - Ban chủ nhiệm các Khoa

             - Trung tâm ĐT&PTQT

      Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn;                                                                                               

       Hiện nay nhà trường đã tổng hợp danh sách sinh viên thuộc diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ II, năm học 2014-2015 (trừ các lớp 43A-CNTY; 43A-LN; 43A-QLTNR; 43A-MT; 43A-TT; 43A-ĐCMT; 43A-QLĐĐ đi thực tập đợt I chưa có kết quả học tập học kỳ I, năm 2014-2015. Các em SV thuộc các lớp trên sẽ được xét học bổng KKHT đợt 2 sau khi có kết quả học tập)

      Để đảm bảo chính xác thông tin sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập trước khi có Quyết định, nhà trường đề nghị các đơn vị rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng của các lớp trong khoa, trung tâm đồng thời thông báo và niêm yết danh sách để tất cả sinh viên được biết (có bảng tổng hợp phân bổ + danh sách sinh viên được hưởng HBKKHT gửi kèm). Sau khi rà soát các Khoa, Trung tâm tổng hợp các ý kiến yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa sai sót (nếu có) gửi lại nhà trường qua phòng CT HSSV (đ/c Dương) để kịp thời điều chỉnh (xem danh sách sinh viên được hưởng học bổng KKHT tại đây).

      * Thời gian nhận phản hồi: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2015

      Những ý kiến phản ánh sau thời gian quy định trên nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

     *Ghi chú: Các sinh viên không được xét hưởng học bổng KKHT là SV trong học kỳ thuộc các đối tượng sau:

      - Đã thôi học, nghỉ học bảo lưu.

      - Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên

      -  Có  một học phần dưới D hoặc một môn học dưới 4 điểm (kể cả môn giáo dục thể chất)

      - Các SV đã được nhận học bổng Happel

      Nhận được công văn này, đề nghị BCN các khoa, Trung tâm ĐT&PTQT triển khai và thực hiện.

       

       Nơi nhận:                                                                       T/L HIỆU TRƯỞNG

            - BGH (B/c);                                                           Trưởng phòng CT HSSV

            - Như trên (T/h);                                                                    (đã ký)

            - Lưu VT, CT HSSV.

                                                                                             TS. Nguyễn Quang Tính

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 7851
Hôm nay 13723
Hôm qua 10545
Tuần này 13723
Tuần trước 94789
Tháng này 2148710
Tháng trước 0
Tất cả 24749995

Lượt truy cập: 24750076

Đang online: 7913

Ngày hôm qua: 10545

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ