Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Học Bổng
17/06/2015 13:59 - Xem: 3287

Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2014-2015 (đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                              

     Số: 740/QĐ-HSSV                                                              Thái Nguyên, ngày 8 tháng 6 năm 2015

                                                                              QUYẾT ĐỊNH

                                            Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

                                              học kỳ II, năm học 2014 - 2015 (đợt 2)

                                     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ/HSSV về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 02/4/2013;

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng KKHT kỳ II, năm học 2014-2015 họp ngày 5/6/2015;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

                                                                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II, năm học 2014-2015 (đợt 2) cho 168 sinh viên khóa 43, 44 hệ đào tạo chính quy tập trung dài hạn;

Tổng số tiền là: 93.980.000đ x 5 tháng = 469.900.000đ/1kỳ;

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn.

                                                          (có danh sách gửi kèm)

Điều 2: Học bổng KKHT được cấp từ tháng 2 đến hết tháng 6 năm 2015;

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH-TC, Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và  sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

        Nơi nhận:                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

          - BGH (B/cáo);                                                                P. HIỆU TRƯỞNG       

          - Như điều 3 (T/hiện);                                                               (đã ký)

          - Lưu VT, CT HSSV.                                                 PGS.TS. Trần Huê Viên

                                                        

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 1384
Hôm nay 4521
Hôm qua 11758
Tuần này 41436
Tuần trước 118463
Tháng này 2776241
Tháng trước 2971714
Tất cả 33111052

Lượt truy cập: 33111191

Đang online: 1498

Ngày hôm qua: 11758

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ