Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
29/03/2019 14:07 - Xem: 318

Giới thiệu phong CTHSSV

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng CT HSSV là cơ quan chức năng giúp Hiệu trưởng công tác quản lý toàn diện HSSV; tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong HSSV; theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với HSSV.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chính trị tư tưởng 

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ công chức và sinh viên nhà trường:

- Nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên và tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh

- Tổ chức học tập Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, nếp sống, giáo dục truyền thống…

- Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trong HSSV; phối hợp với Đoàn TN tổ chức các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân cho HSSV" vào đầu năm học, đầu khóa  học, cuối khóa học; phối hợp với Đoàn TN, Hội sinh viên tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa- văn nghệ- TDTT

2.2. Công tác quản lý sinh viên

- Chủ trì và tiếp đón sinh viên trúng tuyển vào học tập trung tại trường; tổ chức phân lớp  sinh viên theo chuyên ngành, phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên theo quy định; làm thẻ sinh viên; triển khai công tác bảo hiểm thân thể cho sinh viên.

- Tổ chức xét cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên theo chế độ hiện hành; xét  chọn SV nhận học bổng ngoài tài trợ, học bổng đi học  nước ngoài theo hướng dẫn của ĐHTN; kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy, quy chế.

- Đôn đốc các khoa tiến hành xét điểm rèn luyện và phân loại xếp hạng HSSV theo học kỳ, năm học; tổ chức triển khai công tác HSSV ngoại trú, tiếp nhận đơn xin ở nội trú cho HSSV.

          + Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường theo Quy chế hiện hành; tiếp nhận lưu học sinh từ nước ngoài về trường tiếp tục học tập, HSSV từ các trường khác chuyển về trường; phối hợpvới các phòng ban giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV chuyển trường, chuyển ngành học.

          + Thực hiện Quy chế quản lý SV ngoại trú ban hành theo Quyết định số 1718/QĐ-UB ngày 28/08/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

          + Quản lý phôi bằng tốt nghiệp, phôi chứng chỉ do ĐHTN cấp phát; in ấn chứng chỉ, bằng tốt nghiệp cho sinh viên; tổ chức các buổi cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

2.3. Công tác an ninh trật tự: Giúp Hiệu trưởng làm tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất, giữ gìn an ninh trật tự trong trường.

        - Xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội của nhà trường, xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn.

        - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nội quy bảo vệ cơ quan, trường học. Đảm bảo chế độ cho lực lượng bảo vệ: Trang phục, phù hiệu, chế độ bồi dưỡng, khen thưởng.

      - Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương  nơi Trường đóng  nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội trong trường và trên địa bàn;  Chủ động phối hợp với chính quyền (phường, xã) nơi trường đóng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,            

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 II. Tổ chức phòng CT HSSV

1. Các Trưởng, Phó phòng tiền nhiệm

1.1. Trưởng phòng

      1. Hoàng Lê Tuấn:           1970 - 1979;            6. Nguyễn Xuân Trường:     1998 - 2001

      2. Nhâm Phong Tấn:        1979 - 1984;            7. Nông Văn Thổ:                 2001 - 2005

      3. Nguyễn Hồng Hiếu:     1984 - 1986;             8. Trần Huê Viên:                 2005 - 2010

      4. Lê Xuân Phương:            1986 - 1994;          9. Nguyễn Quang Tính:        4/2010 đến nay

      5. Hoàng Ngọc Đường:    1994 - 1998

1.2. Phó phòng

    1. Nguyễn Hồng Hiếu:   1979-1984           7. Đặng Quang Nam:           2005 - 2010

    2. Lê Văn Thực:             1986-1994           8. Dương Thế Phùng:          1999 - 12/2014

    3. Nguyễn Duy Lam:     1994-1996            9. Đặng Thái Phương:         2006  đến nay

    4. Nguyễn Thanh Minh: 1996-2004          10. Đỗ Quốc Tuấn:              4/2010 đến nay

    5. Vi Sĩ Quan:                1994-2006           11. Nguyễn T.Thanh Bình:   4/2012 - 6/2013

    6. Vũ Đình Vượng:         2005-2008           12. Lê Quốc Tuấn: 9/2015 - nay

2. Lãnh đạo phòng đương nhiệm

                                                

- CN. Đặng Thái Phương - Phó trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: 0280.3852.924

+ Điện thoại di động: 0977.249.562

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng:  TS. Nguyễn Quang Tính

Phụ trách chung

+ Điện thoại cơ quan: 0280.6285.023

+ Điện thoại DĐ:        0988.675.651

2. Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Quốc Tuấn

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ và các hoạt động xã hội lành mạnh khác trong sinh viên; công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú và lưu học sinh, sinh viên nước ngoài; công tác An toàn giao thông và công tác phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV

+ Điện thoại cơ quan: 0280.6285.025 

+ Điện thoại DĐ:        0904.979.297

3. Phó Trưởng phòng:  TS. Đỗ Quốc Tuấn     

- Phụ trách công tác HSSV về các nội dung: Chế độ, chính sách và khen thưởng kỷ luật đối với HSSV, công tác quản lý KTX, theo dõi công tác quản lý sinh viên của giáo viên chủ nhiệm.

+ Điện thoại cơ quan: 0280.6285.025 

+ Điện thoại DĐ:        0912.500.027

4. Phó Trưởng phòng: CN. Đặng Thái Phương

- Phụ trách công tác An ninh trật tự: Giúp Hiệu trưởng làm tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất, giữ gìn an ninh trật tự trong trường; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn.

+ Điện thoại cơ quan: 0280.3852.924

+ Điện thoại di động: 0977.249.562

5. Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

TT

  Họ và tên 

 Chức danh/chức vụ

- Bộ phận Công tác HSSV

 

1

Nguyễn Quang Tính

 Trưởng phòng

2

Đỗ Quốc Tuấn

 P. Trưởng phòng

4

Đỗ Thị Dương

 Chuyên viên

5

Nguyễn Công Trứ

 Chuyên viên

6

Nguyễn Duy Bang

 Chuyên viên

7

Nguyễn Văn Thuần

 Chuyên viên

8

Hoàng Thị Việt Hoa

 Chuyên viên

9

Nguyễn Thị Phương Thủy

 Chuyên viên

    - Bộ phận chính trị tư tưởng

 

1

    Lê Quốc Tuấn

    P. Trưởng phòng

2

    Nguyễn Đức Sơn

    Chuyên viên

   - Bộ phận bảo vệ ANTT

 

1

  Đặng Thái Phương

    P. Trưởng phòng

2

  Nguyễn Hữu Thảo

     Nhân viên

3

  Nguyễn Văn Phú

Nhân viên

4

Nguyễn Văn Dũng

Nhân viên

5

Phan Đức Mạnh

Nhân viên

6

Vũ Cao Đẳng

Nhân viên

7

Trần Văn Thức

Nhân viên

8

Phạm Ngọc Tuyến

Nhân viên

9

Trần Hữu Thái

Nhân viên

10

Lê Thanh Tuyến

Nhân viên

11

Nguyễn Mạnh Hùng

Nhân viên

12

Lê Thanh Tuyến

Nhân viên

13

Nguyễn Mạnh Tùng

Nhân viên

14

Nguyễn Thái Hùng

Nhân viên

  Một số thành tích đạt được

            Trong hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể phòng Công tác HSSV đã đóng góp to lớn vào thành tích chung của trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

          - Bằng khen của Bộ: 02 bằng khen; Giấy khen của Đại học Thái Nguyên: 05 giấy khen

          - Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên: 01 bằng khen

          - Huy chương: 10 huy chương

Quyết định số 275/QĐ-TĐKT ngày 14/12/1999 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm học 1998-1999.

Quyết định số 724/QĐ-TĐKT ngày 15/11/2004 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm học 2003-2004.

Quyết định số 724/QĐ-TĐKT ngày 15/11/2004 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2003-2004.

Quyết định số 987/QĐ-ĐHTN ngày 12/8/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013.

Quyết định số 1347/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Quyết định số 3120/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác PCMT năm 2012".

Quyết định số 2564/QĐ- BGD&ĐT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT "đã có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình công tác HSSV giai đoạn 2009-2012".

 Quyết định số 28/QĐ-TĐKT ngày 12/01/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm tặng giấy đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo và NCKH giai đoạn 2009-2014.

 Một số cá nhân được tặng Bằng khen các cấp, các ngành, tiêu biểu có các đồng chí sau:

1. Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 11/11/1998 v/v tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Hoàng Ngọc Đường- Trưởng phòng CTCT- HSSV

2. Quyết định 5347/QĐ/BGD&ĐT-VP ngày 26/11/1999 v/v tặng Bằng khen cho đ/c Nguyễn Xuân Trường- Trưởng phòng CTCT- HSSV       

3. Quyết định số 6182/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/11/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho đ/c Trần Huê Viên- Trưởng phòng CTCT- HSSV

4. Quyết định số 6182/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/11/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho đ/c Vũ Đình Vượng- Phó trưởng phòng CTCT- HSSV

5. Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 16/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho đ/c Trần Huê Viên- Trưởng phòng CT HSSV.

6. Quyết định số 1847/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho đ/c Đặng Quang Nam- Phó trưởng phòng CT HSSV

7. Quyết định số 1424/QĐ ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho đ/c Dương Thế Phùng- Phó trưởng phòng CT HSSV.

8. Quyết định số 2480/QĐ ngày 7/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho đ/c Nguyễn Quang Tính - Trưởng phòng CT HSSV.

9. Quyết định số 3120/QĐ ngày 27/12/2012 của Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho đ/c Nguyễn Quang Tính - Trưởng phòng CT HSSV.

10. Quyết định số 5431/QĐ ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho đ/c Nguyễn Quang Tính - Trưởng phòng CT HSSV.

11. Quyết định số 752/QĐ ngày 27/2/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho đ/c Đỗ Quốc Tuấn -  Phó trưởng phòng CT HSSV.

12. Quyết định số 5415/QĐ ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho đ/c Đỗ Quốc Tuấn - Phó trưởng phòng CT HSSV.

 

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 3771
Hôm nay 4992
Hôm qua 15897
Tuần này 39877
Tuần trước 162931
Tháng này 2897067
Tháng trước 3024524
Tất cả 34215169

Lượt truy cập: 34215235

Đang online: 3827

Ngày hôm qua: 15897

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ