Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy
21/09/2013 16:41 - Xem: 2464

Một số văn bản pháp quy về công tác HSSV

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên; Căn cứ Quy chế và tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 809/QĐ-ĐHTN                                                          Thái Nguyên, ngày 03 tháng 8 năm 2012

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

             Về việc Ban hành Quy định công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy

 

 
   

                                                    GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ  Quy chế và tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây quy định về công tác học sinh, sinh viên của Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ GD & ĐT (bc);

- Như điều 3  (thực hiện);

- Lưu: VT, CT HSSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

  PGS.TS. Trần Viết Khanh

Down load văn bản tại đây.

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 9151
Hôm nay 69
Hôm qua 14707
Tuần này 79859
Tuần trước 106717
Tháng này 3137048
Tháng trước 3495074
Tất cả 39381318

Lượt truy cập: 39381374

Đang online: 9176

Ngày hôm qua: 14707

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ