Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy Văn bản nhà trường
12/05/2015 09:07 - Xem: 1284

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số: 60/2007/QĐ-BGDĐT                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2007                   

                                                                              QUYẾT ĐỊNH

                           Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các

                           cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

                                              BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Văn phòng CP; VP Chủ tịch nước;

- UB VHGD TTN&NĐ của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TW Hội SVVN;

- Như Điều 3;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website Chính phủ,  Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu VT, Vụ: PC, CT HSSV.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Vũ Luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Quyết định 60/2007/QĐ-BGDĐT tại đây.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 1500
Hôm nay 2851
Hôm qua 9445
Tuần này 45351
Tuần trước 79233
Tháng này 2473360
Tháng trước 2639912
Tất cả 26877565

Lượt truy cập: 26877583

Đang online: 1514

Ngày hôm qua: 9445

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ