Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Học Bổng
11/05/2015 17:30 - Xem: 1448

Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của thủ tướng chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế, thu, sử dụng học phí đối với sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phú              

     Số: 764 /QĐ-HSSV                                  Thái Nguyên, ngày  2  tháng    năm 2014

                                                                         QUYẾT ĐỊNH

                                              Về việc mức bổng khuyến khích học tập

                                                    năm học 2014 - 2015

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

     Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

     Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của thủ tướng chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế, thu, sử dụng học phí đối với sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

     Căn cứ vào tờ trình ngày 20/8/2014 v/v mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

      Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, kế hoạch -Tài chính

                                                                          QUYẾT ĐỊNH

      Điều1. Mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung dài hạn như sau:

Mức học bổng loại khá:        550.000đ/tháng/SV;

Mức học bổng loại giỏi:        590.000đ/tháng/SV;

Mức học bổng loại xuất sắc:  650.000đ/tháng/SV;

     Điều 2: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, BCN các khoa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung dài hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

          Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

             - BGH (B/cáo);                                                                          (Đã ký)                           

             - Như điều 2 (T/hiện);

            - Lưu VT, CT HSSV.                                                   PGS.TS. Trần Huê Viên        

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 614
Hôm nay 7592
Hôm qua 7515
Tuần này 32537
Tuần trước 79233
Tháng này 2460546
Tháng trước 2639912
Tất cả 26864751

Lượt truy cập: 26864751

Đang online: 614

Ngày hôm qua: 7515

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ