Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy
06/06/2014 14:28 - Xem: 1773

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ vào Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                

       Số: 536/QĐRL-HSSV                                            Thái Nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2014

          

                                                                    QUYẾT ĐỊNH

                       Về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

                                              Trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy

 

                                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

       Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/ QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ  vào Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

       Căn cứ  vào Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

       Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-ĐHTN ngày 03/8/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên V/v Ban hành Quy định công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy;

       Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV;

 

                                                               QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 446/2010/QĐ-HSSV ngày 17/6/2010.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: CT HSSV, Đào tạo, HC - TC, KH -TC, BCN các khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh viên của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

     Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

      - ĐHTN (B/cáo);                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      - BGH (P/hợp; chỉ đạo);                                                                    (đã ký)

      - Như điều 3 (T/hiện);

      - Lưu VT, CT HSSV .                                                             PGS.TS. Trần Huê Viên

 

Download quy định và phiếu đánh giá điểm rèn luyện tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 190
Hôm nay 748
Hôm qua 14707
Tuần này 80538
Tuần trước 106717
Tháng này 3137727
Tháng trước 3495074
Tất cả 39381997

Lượt truy cập: 39382044

Đang online: 212

Ngày hôm qua: 14707

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ