Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy Văn bản nhà trường
19/10/2015 16:20 - Xem: 1210

Quyết định về việc Ban hành Quy định về phân cấp trong công tác sinh viên tại Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

   Số: 1313/QĐ-ĐHNL-CT HSSV

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2015

                                                                    QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phân cấp trong công tác sinh viên

tại Trường Đại học Nông Lâm

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-ĐHTN ngày 09/12/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp trong công tác sinh viên tại Trường Đại học Nông Lâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                          (đã ký)

- Như điều 3 (T/h);

- BGH (B/c);

- Lưu VT, CT HSSV.                                                 PGS.TS. Trần Văn Điền

Download văn bản tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 29008
Hôm nay 31752
Hôm qua 17176
Tuần này 61869
Tuần trước 111423
Tháng này 2790261
Tháng trước 2183953
Tất cả 31087376

Lượt truy cập: 31087549

Đang online: 29151

Ngày hôm qua: 17176

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ