Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy Văn bản nhà trường
12/09/2014 14:13 - Xem: 2631

Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật sinh viên

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNG LÂM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   

     Số:  82 /2012/QĐ-HSSV                                  Thái Nguyên, ngày 08 tháng 02  năm 2012

                                                              QUYẾT ĐỊNH

            Về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng

                                   và Quy trình, trình tự xét kỷ luật sinh viên

                               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

       Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/ QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

         Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV;

                                                                                 QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1: Nay ban hành, kèm theo Quyết định này một số nội dung, tiêu trí, chỉ tiêu, quy trình xét khen thưởng cho cá nhân và các tập thể lớp sinh viên và Quy trình, trình tự xét kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, Quy chế HSSV, áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm;

         Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ;

         Điều 3: Các ông Trưởng phòng CT HSSV, phòng Đào tạo, phòng KH - TC, BCN các khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh viên của Nhà trường  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

         Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

             - ĐHTN, BGH (để báo cáo)                                                      (đã ký)

            - Như điều 3 (T/hiện)

            - Lưu VT, CT HSSV.                                                         TS. Trần Văn Điền

Download quy trình tại đây.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 12682
Hôm nay 1037
Hôm qua 24484
Tuần này 126231
Tuần trước 240531
Tháng này 3940165
Tháng trước 3735503
Tất cả 38629758

Lượt truy cập: 38629758

Đang online: 12682

Ngày hôm qua: 24484

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ