Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Chế độ chính sách
20/03/2013 14:26 - Xem: 1815

Quyết định về việc cấp bổ sung Trợ cấp xã hội từ tháng 2 học kỳ II năm học 2012-2013 cho viên hệ chính quy

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 28/8/1998 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và Trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập.

 

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM              

 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     

           Số: 283 /QĐ-HSSV                                                                    Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cấp bổ sung Trợ cấp xã hội từ tháng 2

học kỳ II năm học 2012-2013 cho viên hệ chính quy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 28/8/1998 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và Trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập.

  - Căn cứ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ v/v Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

 -  Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp bổ sung trợ cấp xã hội từ tháng 2, học kỳ II, năm học (2012-2013) cho 125 sinh viên thuộc đối tượng SV là dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Tổng số tiền là:  125 sv x 140.000đ x 6 tháng = 105.000.000đ/ kỳ

             Số tiền  bằng chữ: Một trăm linh năm triệu đồng chẵn.

 (có danh sách cụ thể gửi kèm)

Điều 2: Thời gian hưởng từ tháng 2 năm 2013 đến hết tháng 7 năm 2013.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH-TC, Trưởng các Khoa có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                             

            Nơi nhận:                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

               - ĐHTN (B/c);                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                             

               - Như điều 3 (T/h);                                                                             (đã ký)

               - Lưu VT, CT HSSV.                                                          PGS.TS. Trần Huê Viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 55
Hôm nay 1630
Hôm qua 20127
Tuần này 63541
Tuần trước 141553
Tháng này 4003263
Tháng trước 4201823
Tất cả 43890161

Lượt truy cập: 43890161

Đang online: 55

Ngày hôm qua: 20127

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ