Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Học Bổng
16/10/2015 14:44 - Xem: 3408

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015 - 2016

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ/HSSV về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 02/4/2013

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

     Số: 1328/QĐ-ĐHNL-CT HSSV                          Thái Nguyên, ngày  5  tháng 10  năm 2015

                                                        QUYẾT ĐỊNH

                                  Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

                                                    học kỳ I, năm học 2015 - 2016

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ/HSSV về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 02/4/2013;

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng KKHT kỳ I, năm học 2015-2016 họp ngày 30/9/2015;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

                                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I, năm học 2015-2016 cho 562 sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung dài hạn;

Tổng số tiền là: 315.260.000đ x 5 tháng = 1.576.300.000đ;

Số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm bẩy sáu triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.

                                              (có danh sách và mức tiền gửi kèm)

Điều 2: Học bổng KKHT được cấp từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2015;

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH-TC, Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và  sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

      Nơi nhận:                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

         - BGH (B/cáo);                                                         P. HIỆU TRƯỞNG    

        - Như điều 3 (T/hiện);                                                      (đã ký)

        - Lưu VT, CT HSSV.                                                     

                                                                                PGS.TS. Trần Huê Viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 4013
Hôm nay 2444
Hôm qua 10601
Tuần này 2444
Tuần trước 78450
Tháng này 2414514
Tháng trước 2502821
Tất cả 28166775

Lượt truy cập: 28166775

Đang online: 4013

Ngày hôm qua: 10601

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ