Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Học Bổng
06/05/2013 14:50 - Xem: 1717

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2012 - 2013 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   

      Số: 423/QĐ-HSSV                                                                      Thái Nguyên, ngày 03 tháng 5 năm 2013

  QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II,

năm học 2012 - 2013 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 Căn cứ Quyết định số 337/QĐ/HSSV về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 02/4/2013;

Căn cứ vào tờ trình của phòng CT HSSV, KH-TC V/v dự tính quỹ học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2012-2013 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 5/4/2012;

 Căn cứ vào kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2012-2013, họp ngày 02/5/2013;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2012-2013 cho 698 sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn;

Tổng số tiền là : 298.760.000đ x 5 tháng = 1.493.800.000đ

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín ba triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn.

(Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

        Điều 2: Học bổng khuyến khích học tập được cấp từ tháng 2/2013 đến hết tháng 6/2013;

        Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH-TC, Đào tạo, BCN các Khoa và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

            - BGH (B/cáo);                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG               

            - Như điều 3 (T/hiện);                                                                                          (Đã ký)

            - Lưu VT, CT HSSV.                                                                            PGS.TS. Trần Huê Viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 3250
Hôm nay 4450
Hôm qua 12127
Tuần này 29227
Tuần trước 78450
Tháng này 2441297
Tháng trước 2502821
Tất cả 28193558

Lượt truy cập: 28193558

Đang online: 3250

Ngày hôm qua: 12127

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ