Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Chế độ chính sách
12/03/2013 10:33 - Xem: 1482

Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2012-2013 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 28/8/1998 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và Trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường Đào tạo công lập;

 

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 251/2013/QĐ-HSSV                                                         Thái Nguyên, ngày 11 tháng 3 năm 2013                             

                                          

                                                                                       QUYẾT ĐỊNH

                                                       Về việc cấp Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2012-2013

                                                                              cho sinh viên hệ chính quy

 

                                                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 28/8/1998 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và Trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường Đào tạo công lập;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

 

                                                                                    QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2012-2013 cho 1379 SV thuộc đối tượng SV là dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tổng số tiền là: 192.940.000 x 6 tháng = 1.157.640.000đ

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm bẩy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.

                           (có danh sách sinh viên và mức  tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2: Thời gian hưởng từ tháng 2 năm 2012 đến hết tháng năm 2013.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH-TC, Trưởng các Khoa có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                

Nơi nhận::                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

        - ĐHTN (B/c);                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        - Như điều 3 (T/h);                                                                                             (Đã ký và đóng dấu)

 - Lưu VT, CTHSSV.                                                                            

                                                                                                                    PGS.TS. Trần Huê Viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 687
Hôm nay 2660
Hôm qua 20127
Tuần này 64571
Tuần trước 141553
Tháng này 4004293
Tháng trước 4201823
Tất cả 43891191

Lượt truy cập: 43891191

Đang online: 687

Ngày hôm qua: 20127

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ